Skip Navigation LinksHome Subsidies Wetenschappelijke projecten

Subsidies voor wetenschappelijke projecten

Het LUF beheert een aantal Fondsen op Naam waarvoor jaarlijks een subsidieronde wordt georganiseerd. Deze fondsen subsidiëren bijzondere wetenschappelijke- en onderzoeksprojecten van onderzoekers van de Universiteit Leiden, vaak op een omschreven wetenschapsgebied. Het gaat om subsidies van tussen de € 5.000 en € 25.000. In totaal is in deze subsidieronde 2017, € 326.000 beschikbaar.

De volgende soorten aanvragen komen in aanmerking:
1.    Wetenschappelijk onderzoek
Deze projecten kunnen  alleen  ingediend worden door  jonge,  actieve en excellente onderzoekers die op de datum van indienen maximaal vijf jaar geleden zijn gepromoveerd. NB ‘Vrouwelijke onderzoekers die (een) kind(eren) hebben gekregen krijgen standaard achttien maanden extensie per kind, ongeacht de lengte van het zwangerschaps- en/of ouderschapsverlof en ongeacht wanneer de kinderen geboren zijn.’ Een aanvraag voor verlenging van de indientermijn op grond van een opleiding tot klinisch specialist dient altijd ondersteund te worden door documenten van de Personeel & Organisatie-afdeling van de werkgever waaruit de formele teruggang in arbeidstijd blijkt, alsook een eindtoets van de opleiding/BIG- of KNMG-registratie.


Het moet gaan om:
a.    Vernieuwende, zelfstandige, in de tijd begrensde, projecten, waarvoor geen andere financieringsmogelijkheden aanwezig zijn.
b.    Pilot-project ten dienste van toekomstige omvangrijker aanvragen bij NWO, ERC of andere fondsen.

2.    Onderwijsprojecten
Deze moeten leiden tot structurele (meerjarige) innovaties of verbeteringen in wetenschappelijk onderwijs.

Criteria bij beoordeling ingediende projecten:  

1.    vernieuwend karakter van het project
2.    duidelijkheid van de probleemstelling
3.    wetenschappelijk  belang
4.    degelijkheid van onderzoeksmethodologie
5.    CV van de aanvrager dat de gevraagde excellentie aantoont (nvt onderwijsprojecten)
6.     Passend  in het universitaire onderzoek profiel
7.     mogelijke directe maatschappelijke impact
8.    potentie om nieuw onderzoeksgebied te openen
9.    adequate begroting waarin opgenomen waarom dit niet elders gefinancierd kan worden.

Verder heeft elk fonds  aanvullende criteria die hieronder zijn beschreven.

Het aanvraagformulier kunt u downloaden. Uw aanvraag plus bijlagen dient ingeleverd te zijn voor maandag 6 februari 2017 09.00 uur. U stuurt uw aanvraagformulier naar cwb@LUF.leidenuniv.nl.

Fondsen

Subsidie is beschikbaar uit de volgende fondsen:

  • Bakels Fonds voor natuurwetenschappelijk onderzoek binnen de archeologie (€ 5.000 beschikbaar);
  • Prof.dr. A.W. Byvanck Fonds voor archeologisch of kunsthistorisch onderzoek, bij voorkeur betreffende het Mediterrane gebied (€ 10.000 beschikbaar);
  • Den Dulk-Moermans Fonds voor wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de gezondheid in brede zin (€ 50.000 beschikbaar);
  • Elise Mathilde Fonds/LUF voor alle wetenschapsgebieden (€100.000 beschikbaar);
  • Gratama Stichting/LUF voor alle wetenschapsgebieden, bij voorkeur projecten met een maatschappelijke relevantie (€125.000 beschikbaar);
  • Nypels-van der Zee Fonds  Geneeskundige projecten waarin nieuwe revolutionaire  technologieën worden onderzocht/ ontwikkeld (€ 25.000 beschikbaar);
  • Schim van der Loeff Fonds
    voor een project op het gebied van internationaal recht, in het bijzonder voor zover dat betrekking heeft op de positie van vreemdelingen. Ook projecten op het gebied van nationaal en internationaal privaatrechtelijke regels betreffende vreemdelingen komen in aanmerking (€ 6.000 beschikbaar).

Zowel materiële als personele kosten komen voor subsidiëring in aanmerking. Exacte kosten dienen te worden begroot zonder facultaire opslag. Personele kosten dienen gebaseerd te zijn op de kosten van degene die de werkzaamheden  uitvoert.  Bij laboratoriumbepalingen die intern kunnen worden gedaan dient niet meer dan de kostprijs te worden begroot.  

De aanvraagdruk is de laatste jaren hoog. Iedere aanvrager kan per ronde bij één aanvraag betrokken zijn. Indien uw project bij meer dan één fonds lijkt te passen, kiest u het fonds dat het meest in aanmerking komt. Het is mogelijk dat uw aanvraag door de commissie wordt overgeheveld naar een ander fonds indien dat zou leiden tot honorering.

De CWB bestaat uit hoogleraren van de Universiteit Leiden. De leden worden benoemd door het Dagelijks Bestuur van het LUF op voordracht van het College van Decanen.

Zie ook

 

Actuele uitslag CWB-vergadering

Heeft u subsidie aangevraagd voor de organisatie van een congres, deelname aan een buitenlands congres of een studieverblijf? Bekijk dan de uitslag van de meest recente CWB-vergadering.

Subsidies voor studenten

Studenten van de Universiteit Leiden kunnen bij het LUF verschillende subsidies aanvragen: CASSA-subsidie (voor studentenactiviteiten), LISF-subsidie (voor individuele buitenlandprojecten) en specifieke studentensubsidies vanuit enkele Fondsen op Naam.

Lees meer:
Subsidies voor studenten