Skip Navigation LinksHome Fondsen Algemeen Gratama Stichting Gratama Wetenschapsprijs Procedure Gratama Wetenschapsprijs

Procedure Gratama Wetenschapsprijs

Omschrijving

De Gratama Wetenschapsprijs is een aanmoedigingsprijs voor jonge en actieve wetenschappers, van de universiteiten van Leiden en Groningen, die zich onderscheiden met vernieuwend, maatschappelijk relevant en spraakmakend onderzoek.

De prijs wordt toegekend voor onderzoek dat zij in een periode tot uiterlijk vijf jaar na hun promotie hebben gedaan. Dit onderzoek hoeft niet noodzakelijkerwijs aan de universiteiten van Leiden of Groningen te zijn gedaan, maar op het moment van dat de onderzoekers worden voorgedragen, dienen zij aan een van deze universiteiten verbonden te zijn. De voordracht dient binnen zeven jaar na hun promotie te worden ingediend, en de kandidaten mogen op het moment van de voordracht niet ouder zijn dan 40 jaar.

Betrokken wetenschapsgebieden

De Gratama Wetenschapsprijs richt zich op de volle breedte van de wetenschapsbeoefening van beide universiteiten. Bij gebrek aan gekwalificeerde voordrachten kan de prijstoekenning achterwege blijven. 

Kandidaatstelling

In Leiden en Groningen kan elke faculteit, in het jaar dat de Gratama Wetenschapsprijs aan een kandidaat van haar universiteit kan worden toebedeeld, één kandidaat aan het beoordelende college voor de prijs voorstellen (zie hierna onder 'Jurering'). Nominaties dienen in de Nederlandse taal te zijn gesteld.

De sluitingsdatum voor het indienen van nominaties is 1 maart ; de oproep voor het inzenden van nominaties vindt in december van het jaar voorafgaand aan de uitreiking plaats.Faculteiten dienen voor de nominaties gebruik te maken van het nominatieformulier en deze in te zenden naar cwb@luf.leidenuniv.nl.

Jurering

  • De beoordeling van de genomineerde kandidaten wordt gebaseerd op de waardering van hun onderzoek­prestaties, die niet alleen kwalitatief hoogstaand dienen te zijn, maar tevens moeten beantwoorden aan drie voor deze prijs centraal gestelde kenmerken: vernieuwend, maatschappelijk relevant en spraakmakend.
  • De beoordeling van de ingediende voorstellen geschiedt in Leiden door de Commissie Wetenschappelijke Bestedingen van het Leids Universiteits Fonds en in Groningen door het bestuur van het Groninger Univer­siteits Fonds.
  • De CWB dient uit de door de faculteiten ingediende voorstellen een niet-geprioriteerde voordracht in van twee kandidaten bij het bestuur van de Gratama Stichting.
  • Een jury, bestaande uit het bestuur van de Gratama Stichting en haar twee weten­schap­pe­lijke adviseurs, verbonden aan respectievelijk de universiteiten van Leiden en Groningen, kiest uit die voordracht de definitieve winnaar.

Beslissing

De uitreiking van de Gratama Wetenschapsprijs vindt in Leiden plaats in de oneven jaren ter gelegenheid van de opening van het Academisch jaar. 

Uitreiking

De uitreiking van de Gratama Wetenschapsprijs vindt in Leiden plaats bij gelegenheid van de opening van het academisch jaar. De eerstvolgende prijs wordt uitgereikt op 31 augustus 2015.

Bedragen en bestedingsvoorwaarden

De Gratama Wetenschapsprijs bedraagt € 25.000,= en dient door de winnaar te worden besteed aan een doel dat bijdraagt aan zijn of haar verdere wetenschappelijke ontplooiing. Privébestedingen zijn derhalve niet toegestaan, maar bijvoorbeeld wel de bekostiging van een studiereis c.q. –verblijf, documentatie, apparatuur, of (student-) assistentie bij het onderzoek.

Het geldbedrag wordt door de Gratama-Stichting op een door de betrokken universiteit op te geven rekening gestort, de controle op de bestedingen geschiedt vervolgens door de universiteit.

Ontbindende voorwaarden

De prijs is in 2011 ingesteld voor een periode van tien jaar, telkens automatisch te verlengen met eenzelfde periode; het bestuur van de Gratama-Stichting behoudt zich het recht voor de prijs bij beëindiging van eerder genoemde periode op te heffen.

Indien in enig jaar de financiële resultaten van de Gratama-Stichting niet toereikend zouden zijn, behoudt het bestuur zich het recht voor om te besluiten in het daaropvolgende jaar geen prijs toe te kennen.

 

Gratama Wetenschapsprijs

Wilt u een kandidaat nomineren voor de Gratama Wetenschapsprijs? Gebruik hiervoor het Nominatieformulier Gratama Wetenschapsprijs 2015 (Word)

Elke faculteit kan één kandidaat aan het beoordelende college voor de prijs voorstellen.