CASSA-subsidie

Als je als studentenvereniging, studievereniging of dispuut plannen hebt om een activiteit te organiseren, dan kun je subsidie aanvragen bij de Commissie Algemene Subsidies StudentenActiviteiten (CASSA). Deze commissie beoordeelt jouw aanvraag op een aantal punten. Zo moet je activiteit onder andere nieuw en bijzonder zijn, ten goede komen aan een redelijk grote groep studenten en door studenten georganiseerd worden. CASSA steunt bijvoorbeeld excursies, congressen, lustra, sporttoernooien, toneelvoorstellingen, concerten, gedenkboeken en de oprichting van een periodiek. Belangrijk criterium is dat de activiteit nieuw of bijzonder moet zijn.

Vraag & Antwoord

Aan welke voorwaarden moet mijn activiteit voldoen?
Een activiteit maakt kans op een subsidie als je op de volgende vragen een positief antwoord kunt geven:

 1. Is de activiteit nieuw of bijzonder? Lopende kosten of te voorziene uitgaven subsidieert CASSA niet. Dat betekent: in principe geen dies, maar wel lustra; geen almanak, wel een gedenkboek; geen vervanging van een bestaande voorziening, wel een belangrijke verbetering ervan. Let op de formulering ‘in principe’: als een diesactiviteit heel bijzonder is, zou deze weer wel binnen de criteria kunnen vallen. Wil je weten of jullie activiteit in aanmerking komt? Maak dan via het LUF - (071) 513 0503 - een afspraak voor het verplichte maandagochtendspreekuur van de CASSA-commissie. Je moet dit spreekuur hebben bezocht om je aanvraag in te kunnen dienen.
 2. Komt de activiteit ten goede aan een groep Leidse studenten van redelijke omvang? Voor zeer bijzondere individuele prestaties kan hierop een uitzondering worden gemaakt.
 3. Leveren de organiserende vereniging en/of de deelnemers aan de activiteit ook een financiële bijdrage? Daarnaast stelt het LUF het op prijs als je laat zien dat je moeite hebt gedaan ook elders gelden te verwerven. Zie voor tips het fondsenboek, in te zien bij het LUF op Rapenburg 70.
 4. Als de activiteit aan een opleiding of faculteit is gebonden, wordt deze dan wel door studenten georganiseerd en krijgen deelnemende studenten daar geen studiepunten voor? Als er wel studiepunten mee te verdienen zijn, is het onderdeel van het studieprogramma en moet de vakgroep een bijdrage leveren.
 5. Als het om een reis gaat: is deze serieus van karakter en/of houdt deze duidelijk verband met de studie?
 6. Vindt de activiteit niet plaats in Leiden op 26 november? Deze datum is voorbehouden aan de herdenking van de Cleveringarede. Activiteiten op deze dag worden niet gesubsidieerd.
 7. Publiciteit LUF
  Het Leids Universiteits Fonds heeft als voorwaarde bij iedere subsidie dat jullie publiciteit voor het LUF maken. Zie Voorwaarden waar je een advertentie voor in het programmaboekje en een banner voor op jullie website kunt downloaden. Dit staat ook in de toekenningsbrief die je ontvangt na toekenning van een subsidie. Plaats je iets over je activiteit op social media? Noem het LUF dan ook als subsidieverstrekker. Je kunt de FB-pagina 'LUF Student-leden' hierbij taggen.

Let op! Een subsidie kan nooit achteraf worden toegekend. Zorg dus dat de aanvraag tijdig wordt ingediend. Zie hiervoor de deadlines.

Terug naar boven

Wat is een garantiesubsidie?

De garantiesubsidies van CASSA zijn bedoeld voor studenten die samen een activiteit organiseren. Uit de begroting kan blijken dat de inkomsten de uitgaven niet helemaal zullen dekken. CASSA geeft je de garantie dat je een vooraf vastgesteld bedrag aan subsidie krijgt om dit tekort op te vangen, mits dat verwachte tekort in je begroting inderdaad optreedt. Blijkt het tekort kleiner dan verwacht, dan krijg je ook minder subsidie. Is het tekort groter dan verwacht, dan krijg je toch niet meer dan vooraf is toegekend. Schat de uitgaven dus nooit te laag in.

Terug naar boven

Uit welke onderdelen moet mijn aanvraag bestaan?

De aanvraag bestaat uit het ingevulde CASSA-aanvraagformulier dat je op het spreekuur (= verplicht, zie voorwaarden) hebt ontvangen plus vier bijlagen: 1) begeleidende brief, 2) toelichting op de activiteit, 3) begroting van de activiteit met korte toelichting, 4) begroting en balans van de vereniging. Zie voor een nadere toelichting het aanvraagfomulier.

Let op! Aanvragen dienen digitaal opgestuurd te worden naar CASSA@LUF.leidenuniv.nl. Je aanvraag dient aangeleverd te worden als één samengevoegd pdf-bestand. Je ontvangt zo spoedig mogelijk een ontvangstbevestiging. Mocht je deze niet ontvangen hebben, neem dan contact op met het LUF via (071) 513 0503. 

Terug naar boven

Wanneer is de volgende deadline / uitslag?

De aanvraag moet aan het eind van de uiterste inleverdatum bij het LUF binnen zijn. Je aanvraag wordt dan op de eerstvolgende vergadering door CASSA behandeld. Alle deadlines en vergaderdata staan ook in de agenda.

Hieronder zie je de vergaderdata voor 2018 en de uiterste inleverdata voor aanvragen.

Uiterste inleverdatum CASSA-vergadering
maandag 8 januari 2018 dinsdag 16 januari 2018
maandag 12 februari 2018 dinsdag 20 februari 2018
maandag 26 maart 2018 dinsdag 3 april 2018
maandag 30 april 2018 dinsdag 8 mei 2018
maandag 11 juni 2018 vrijdag 22 juni 2018
maandag 3 september 2018 dinsdag 11 september 2018
maandag 15 oktober 2018 dinsdag 23 oktober 2018
maandag 3 december 2018 dinsdag 11 december 2018

Iedereen die een aanvraag heeft ingediend, krijgt een ontvangstbevestiging en ontvangt binnen 14 dagen na de eerstvolgende vergadering een mail met daarin de bevestiging van de toekenning, of de redenen waarom de aanvraag is aangehouden of afgewezen. De uitslag van de CASSA-vergadering is de eerstvolgende werkdag na de vergadering op de website te vinden onder vermelding van de subsidiekenmerken. 

Terug naar boven

Uit welke onderdelen moet mijn eindafrekening bestaan?

Binnen twee maanden na afloop van de activiteit moet je de afrekening en een verslag indienen. Deze eindafrekening lever je per e-mail in bij het LUF (CASSA@LUF.leidenuniv.nl), met daarbij ook de verantwoording in de vorm van kopieën van bonnen van alle uitgaven. Laat duidelijk zien wat het financieel tekort uiteindelijk is. Op basis van deze verantwoording krijg je de garantiesubsidie geheel of gedeeltelijk uitbetaald. Is je financiële en inhoudelijke verslag niet binnen deze termijn ontvangen, dan vervalt het recht op de subsidie. Heb je vragen, neem dan gerust contact met ons op via (071) 513 0503.

De eindafrekening moet uit de volgende delen bestaan:

 • Begeleidende brief waarin je het kenmerk van de subsidie noemt.
 • Verslag van de activiteit (in tekst, max 1 A4).
 • Realisatie versus begroting: een overzicht van inkomsten en uitgaven, dat goed en makkelijk te vergelijken is met de ingestuurde begroting. Gebruik dus hetzelfde format, maar vermeld nu de uiteindelijke bedragen ten opzichte van de begrote bedragen.
 • Een toelichting bij de verschillen tussen de begroting en de realisatie.
 • Kopieën van facturen/bonnen bij de uitgaven.
 • Bewijs van waar je het LUF genoemd hebt (poster, programmaboekje, etc).
 • Foto’s van het evenement. 

Je verslag en de foto’s worden eigendom van het LUF en kunnen voor publicatiedoeleinden worden gebruikt.

Terug naar boven