Skip Navigation LinksHome Subsidies Studieverblijf

Studieverblijf

Promovendi verbonden aan de Universiteit Leiden kunnen subsidie aanvragen voor een studieverblijf in het buitenland.

Voorwaarden

 • U kunt een garantiesubsidie aanvragen voor de reiskosten vanuit Leiden naar de voornaamste standplaats voor het studieverblijf en de verblijfkosten (met inbegrip van visa- en vaccinatiekosten).
 • Voor reis- en verblijfkosten in verband met een studieverblijf geldt een maximum bedrag van 2000 euro.
 • Een eigen bijdrage (voor levensonderhoud) van 300 euro op maandbasis is een vereiste, op te nemen als inkomsten op het begrotingsformulier.
 • Tenminste een derde van het totaal van de subsidiabele kosten dient te worden vergoed uit de middelen van de faculteit of betrokken afdeling. Het resterende tweederde deel komt in aanmerking voor garantiesubsidie.
 • Promovendi komen slechts eenmaal in aanmerking voor een bijdrage in de kosten van een congresbezoek of studieverblijf. Als regel kan slechts één persoon per onderzoeksgroep een bijdrage ontvangen voor hetzelfde studieverblijf.
 • Dien uw aanvraag op tijd in, zodat de commissie de aanvraag kan behandelen voordat de activiteit plaatsvindt. Activiteiten die voor de vergadering plaatsvinden, komen niet voor subsidie in aanmerking. De commissie vergadert meerdere keren per jaar. Actuele deadlines en vergaderdata vindt u in het vergaderoverzicht.  

Alle aanvragen worden beoordeeld door de Commissie voor Wetenschappelijke Bestedingen (CWB) van het LUF, die bestaat uit vertegenwoordigers van alle faculteiten van de Universiteit Leiden.

Aanvragen

Stuur uw aanvraag voor de eerstvolgende deadline naar cwb@LUF.Leidenuniv.nl. Naast het volledig ingevulde aanvraagformulier stuurt u ook de volgende bijlagen digitaal mee:

 1. Motivatie
  Een motivatie van uw aanvraag, inclusief een korte omschrijving van het onderwerp in relatie tot uw eigen onderzoek.
 2. Aanbeveling
  Een schriftelijke aanbeveling van uw promotor.
 3. Begroting
  Een begroting, inclusief informatie over andere (potentiële) subsidieverstrekkers. Gebruik hiervoor het begrotingsformulier studieverblijf (excel)
 4. Bewijs van financiële steun van de Universiteit Leiden
  Hiermee toont u aan dat ten minste eenderde deel van de uitgaven voor de reis, logies en inschrijving gedragen wordt door een faculteit of afdeling binnen de Universiteit Leiden. U dient de de steun van het LUF te vermelden in uw paper, presentatie of in de uit het studieverblijf resulterende publicaties. Bij toekenning ontvangt u daartoe een te gebruiken standaardformulering.

Zie ook

 

Vragen over subsidies?

Vragen over het aanvragen van subsidie bij het LUF kunt u stellen via 071-5130503 of cwb@luf.leidenuniv.nl.

Actuele uitslag CWB-vergadering

Heeft u subsidie aangevraagd voor de organisatie van een congres, deelname aan een buitenlands congres of een studieverblijf? Bekijk dan de uitslag van de meest recente CWB-vergadering.

Declaraties

Heeft het LUF een garantiesubsidie toegekend voor de organisatie van een congres, deelname aan een buitenlands congres of een studieverblijf? Dien uw declaratie dan in voor de deadline die is vermeld in de toekenningsbrief. Gebruik hiervoor het declaratieformulier congresbezoek (Excel), het declaratieformulier congresorganisatie (Excel) of het declaratieformulier studieverblijf (Excel).