Stichting Lorentzfonds

Het Lorentzfonds is een landelijke stichting ter bevordering van de theoretische natuurkunde. Dit doet het fonds onder andere door het instellen van Lorentz leerstoelen in Leiden, Nijmegen en Utrecht en het bevorderen van onderzoek en publicatie van wetenschappelijk werk. Het bestuur van het Leids Universiteits Fonds voert het bestuur over de Stichting Lorentzfond.

Aanvragen

Niet van toepassing.

Beleidsplan 2013-2014

De stichting doet momenteel niet aan fondsenwerving. Het vermogen van de stichting wordt gevormd door participaties in de Stichting Administratiefonds Leiden (StAL) en door banktegoeden. StAL is een fonds voor gemene rekening en beheert een effectenportefeuille waarin de participanten hun participaties hebben. Er wordt gestreefd naar een langjarig gemiddeld reëel rendement van 3 tot 4% op jaarbasis. De baten uit de participaties in StAL zijn, na aftrek van de kosten die de stichting maakt en na inflatiecorrectie van het kapitaal, beschikbaar voor subsidietoekenningen.

Subsidies kunnen worden gegeven aan activiteiten in de Theoretische Natuurkunde die in Nederland plaats vinden of aan Nederlandse Theoretische Natuurkundigen voor het deelnemen aan activiteiten in het buitenland. Daarnaast ondersteunt het Fonds de aanstelling van ten hoogste drie bijzonder hoogleraren in de Theoretische Natuurkunde aan de Nederlandse Universiteiten.

Bij subsidietoekenning worden de volgende richtlijnen gehanteerd:

 • Voor het honoreren van een aanvraag moet de kwaliteit van de aanvrager evident zijn.
 • Geen bijdragen in de vorm van salarissen om fiscale consequenties te vermijden.
 • Geen bijdragen  aan infrastructuur zoals zaalinrichting, computers en dergelijke.
 • Alleen bijdragen aan actieve onderzoekers; dus niet aan  emeriti.

Daarnaast is er een zekere prioriteit in het verlenen van subsidie aangehouden:

 • Het colloquiumfonds van het Instituut-Lorentz;
 • de onkostenvergoeding van de Lorentz Hoogleraar;
 • de onkostenvergoeding van de bijzondere hoogleraren vanwege het Lorentzfonds;
 • zomerscholen en symposia in de theoretische natuurkunde;
 • reiskosten voor deelname aan congressen etc. van Nederlandse Theoretische Natuurkundigen mits ze een uitnodiging hadden om een voordracht te houden.

Activiteitenverslag 2012

Overeenkomstig de richtlijnen in het beleidsplan zijn subsidies gegeven aan:

 • Het colloquiumfomds van het Instituut-Lorentz;
 • onkostenvergoeding van de Lorentz Hoogleraar;
 • kosten van de (twee) bijzondere hoogleraren vanwege het Lorentz Fonds;
 • subsidies voor workshops theoretische natuurkunde binnen het Lorentz-Center;
 • incidentele subsidies aan o.a. een documentaire over Lorentz, adoptie rekenmachine van Lorentz in het Museum Boerhaave, zomerschool Fundamental Problems in Statistical Physics. (deze laatste subsidie wordt gefinancierd uit een gift van € 26.583 van de Stichting Fundamental Problems in Statistical Physics in 2012).

Financiële verantwoording 2012

De financiële verantwoording 2012 vindt u in de jaarrekening 2012

Bestuurssamenstelling

De stichting wordt bestuurd door de Stichting Leids Universiteits Fonds.
Daarnaast is er een Akademie Commissie voor de bestedingen van het Lorentzfonds. Deze Commissie bestaat uit 3 leden van de KNAW die aangesteld worden door de Afdeling Natuurkunde van de KNAW op voorstel van de Sectie Natuur- en Sterrenkunde. De Commissie bestaat thans uit:

 • Prof. dr. C.W.J. Beenakker, Leiden
 • Prof. dr. G. 't Hooft, Utrecht
 • Prof. dr. B. Nienhuis, Amsterdam

Beloningsbeleid

Het Bestuur en de Commissieleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

RSIN

8037.53.822

Contactgegevens

U kunt contact opnemen met de stichting via de toegevoegd secretaris van de Commissie voor de bestedingen:

Prof. dr. J.M.J. van Leeuwen
Instituut-Lorentz
Universiteit Leiden
Postbus 9504
2300 RA Leiden
071-527 5533
jmjvanl@iLorentz.org