Skip Navigation LinksHome Stichtingen Stichting Bibliotheca Thysiana

Stichting Bibliotheca Thysiana

Doelstelling

De Stichting geeft uitvoering aan het testament uit 1653 van Johannes Thysius (1622-1653). Daarin bepaalde hij dat zijn boeken bewaard zouden moeten worden in een bibliotheek, ‘tot publycke dienst der studie.’ De volledige doelstelling luidt: het instandhouden ten behoeve van het publiek, met name in verband met studiedoeleinden, van de bibliotheca Thysiana te Leiden, zowel wat betreft het gebouw aan het Rapenburg 25 te Leiden als wat betreft de daartoe behorende collectie boeken en meubilair; en het verstrekken van beurzen aan on- en minvermogende studenten zoveel als redelijkerwijs mogelijk is.

Beleidsplan

De stichting streeft ernaar zoveel mogelijk mensen in de gelegenheid te stellen onderzoek te doen naar de boeken en het archief (gedeponeerd in de Leidse Universiteitsbibliotheek) van de bibliotheek en zoveel mogelijk belangstellenden via rondleidingen kennis te laten nemen van het zeventiende-eeuwse gebouw (in bezit van de Vereniging Hendrick de Keijser) en collectie van de bibliotheek.

Waar mogelijk participeert de stichting in bijzondere activiteiten, zoals onderwijs  en onderzoeksprojecten, tentoonstellingen, workshops e.d.

De werving van gelden geschiedt enerzijds door een vaste bijdrage van de Universiteit Leiden, anderzijds door het aanbieden van rondleidingen. Bij hoge uitzondering kan de bibliotheek worden gebruikt voor bijzondere activiteiten, zoals filmopnamen.

Het bescheiden vermogen van de stichting wordt gevormd door participaties in de Stichting Administratiefonds Leiden (StAL) en door banktegoeden. StAL is een fonds voor gemene rekening en beheert een effectenportefeuille waarin de participanten hun participaties hebben. Er wordt gestreefd naar een langjarig gemiddeld reëel rendement van 3 tot 4% op jaarbasis. De jaarlijks verworven gelden en de baten uit de participaties in StAL worden aangewend voor het reguliere onderhoud van de bibliotheek en voor de restauratie van door de tijd aangetaste boeken en andere voorwerpen in het bezit van de bibliotheek. Jaarlijks wordt een aantal boeken in de bibliotheek gerestaureerd.

Activiteitenverslag 2016

  • Aantal uitleningen: ca. 150.
  • Aantal bruiklenen t.b.v. tentoonstellingen: 8.
  • Onderwijs: diverse colleges voor verschillende groepen BA en MA studenten van o.a. de Universiteit Leiden.
  • Aantal rondleidingen: 35.
  • Bijzondere manifestaties: participatie in de Open Monumentendagen, 10 en 11 september.
  • Andere activiteiten: in de bibliotheek werd een fotosessie gehouden in het kader van ‘The Public Library Project’ van de Amerikaanse fotograaf Richard Dawson.
  • Het curatorium van de Stichting kwam in 2016 een maal bijeen.
  • In 2016 werd door boekrestaurator Mw. Femke Prinsen begonnen met een project om de tijdens recente boekrestauraties aangetroffen fragmenten van middeleeuwse handschriften te bergen en ontsluiten. Dit project is mede mogelijk gemaakt dankzij een subside van de Stichting Boek&Wurm.
  • ​Onderzoek: op 14 december 2016 verdedigde Esther Mourits haar proefschrift Een kamer gevuld met de mooiste boeken. De bibliotheek van Johannes Thysius (1622-1653). De handelseditie verscheen bij Uitgeverij Vantilt te Nijmegen. In 2016 verscheen van de hand van Daphne Wouts een artikel over het zogenoemde ‘plakboek’ van Thysius: ‘Exploring the Thysiana Scrapbook’, Print Quarterly, 33:4 (December 2016), pp. 391-405. John Patrick Considine schreef o.a. over de boekenmolen in de bibliotheekzaal: ‘The Ramellian Bookwheel’, Erudition and the Republic of Letters, 1:4 (2016), 381-411. Door de Scaliger fellow (Universiteitsbibliotheek Leiden) Floris Verhaart werd onderzoek gedaan naar de convoluten in de collectie van de bibliotheek. De ervaren boekhistoricus Jos van Heel is werkzaam aan een catalogisering van de incunabelen in de Leidse collecties, waaronder die in de Bibliotheca Thysiana.

Financiële verantwoording 2016

De financiële verantwoording 2016 vindt u in de jaarrekening 2016

Bestuurssamenstelling

Prof.dr. P.G. Hoftijzer, voorzitter
Prof.dr. J.S. Pollmann, secretaris 
Prof.dr. W. van Anrooij, penningmeester

Beloningsbeleid

De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

RSIN

8047.34.100

Contactgegevens

Bibliotheca Thysiana
Rapenburg 25
2311 GG Leiden

Contactpersoon: 
Prof. dr. P.G. Hoftijzer (voorzitter curatorium)
p/a Opleiding Book and Digital Studies
P.N. van Eyckhof 4
Leiden
071-5272155
p.g.hoftijzer@hum.leidenuniv.nl

 

Bibliotheca Thysiana

Bibliotheca Thysiana Rapenburg

Bibliotheca Thysiana boeken