LISF-subsidie

Studenten en recent afgestudeerden van de Universiteit Leiden met een origineel plan voor een buitenlandproject vallen soms buiten de boot van de standaard uitwisselingsprogramma’s. Het LUF Internationaal StudieFonds kan hen helpen de financiering van hun project rond te krijgen.

Vraag & Antwoord

Welke projecten komen in aanmerking?

Je kunt een aanvraag indienen voor:

 • Onderzoek
 • Onderwijs
 • Ervaringsstage
 • Deelname congres
 • Voorbereiding promotie

De beurs die de LISF-commissie toekent, is maximaal € 2.000. In uitzonderlijke gevallen wordt er een hoger bedrag toegekend. De beurs bedraagt nooit meer dan het subsidiabel tekort.

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen?

Een aanvraag komt in aanmerking voor subsidie als jij iets gaat doen wat je zelf hebt bedacht en heel goed weet hoe je het gaat doen, wat je wilt weten en wat je beperkingen zijn. Daarnaast verwachten we dat je aan de commissieleden kunt uitleggen waarom jouw project uniek is en steun van het LISF verdient.

Je maakt kans op een beurs van het LISF als je voldoet aan alle absolute criteria én aan de relatieve criteria die op jou en je project van toepassing zijn.

 • Absolute criteria
  Je moet voldoen aan alle criteria.
  • Je staat ingeschreven bij de Universiteit Leiden en hebt de eerste twee bachelorjaren met succes afgerond.
  • Je gaat niet een volledige buitenlandse master/opleiding doen.
  • Je vertrekt het spreekuur en de vergadering en niet daarvoor al.
  • Je bent aanwezig op het spreekuur waar je aanvraag wordt behandeld (zie agenda).
  • Je bent/wordt student-lid van het LUF
    
 • Relatieve criteria
  Je moet de criteria die voor jou van toepassing zijn kunnen toelichten in je aanvraag en tijdens het spreekuur.

  Algemene relatieve criteria
  Van toepassing op iedereen.
  • Bij de beoordeling van je aanvraag wordt rekening gehouden met het niveau van je opleiding (bachelor, master, researchmaster of voorbereiding promotie).
  • Je bent een veelbelovend student, wat onder meer blijkt uit je studieresultaten en cv.
  • Het buitenlandproject geeft je een duidelijke (academische) meerwaarde.
  • Je kunt je motivatie en enthousiasme voor dit project overtuigend overbrengen.
  • Je laat zien dat je de materie beheerst.
  • Je hebt een duideljk plan van aanpak voor ogen voor je project.
  • Het project past goed in je opleiding.
  • Het project heeft een solide financiële onderbouwing. 
  • Je probeert ook elders fondsen te verwerven..

Projectspecifieke relatieve criteria
Afhankelijk van het project waarvoor je subsidie aanvraagt.

 • Onderzoek: Het project heeft voldoende diepgang en een duidelijke vraagstelling/doelstelling waaruit de noodzaak en meerwaarde van de bestemming blijkt. De methoden, planning, organisatie en begeleiding zijn solide en rechtvaardigen de verwachting dat het project binnen de gestelde tijd kan worden uitgevoerd. Je project is bij voorkeur origineel en je hebt een eigen, individuele inbreng in de keuze en opzet van het project of je hebt een eigen visie op de opzet van het onderzoek en kunt motiveren waarom het voor jou belangrijk is hieraan mee te werken.
 • Onderwijs: De meerwaarde van de buitenlandlocatie is duidelijk aantoonbaar. Het gaat om onderwijs dat niet in Nederland gevolgd kan worden of er is een onderzoekscomponent aan gekoppeld die de aanvraag verrijkt.
 • Ervaringsstage: Je kunt duidelijk aantonen wat de meerwaarde van de stage is en goed toelichten wat je eigen bijdrage tijdens de stage zal zijn. Voor co-schappen geldt dat de meerwaarde van de buitenlandbestemming expliciet duidelijk moet zijn.
 • Deelname congres: Voor een congres of symposium kan de commissie een subsidie van maximaal € 300 toekennen, mits de aanvrager een presentatie of voordracht zal geven tijdens het congres of symposium en zich inspant dat ten minste één derde van de kosten door de faculteit of het departement wordt bekostigd. Bij een dergelijke aanvraag moet als bijlage 5 een acceptatiebrief van de congresorganisatie en een abstract van de presentatie of voordracht gevoegd worden.
 • Voorbereiding promotie: Je start binnen zes maanden na afstuderen aan de Universiteit Leiden met dit project, dat moet leiden tot een voorstel voor promotieonderzoek aan de Universiteit Leiden. Het project heeft een duidelijke vraagstelling/doelstelling waaruit de noodzaak en meerwaarde van de bestemming blijkt. De methoden, planning, organisatie en begeleiding zijn solide. Je kunt onderbouwen welke resultaten je verwacht te behalen. Je project is origineel en je hebt een eigen visie op het project en kunt motiveren waarom het belangrijk is dat dit project wordt uitgevoerd en wat jouw meerwaarde hierbij is.

Terug naar boven

Uit welke onderdelen moet mijn aanvraag bestaan?

Je aanvraag bestaat uit het ingevulde aanvraagformulier en zeven bijlagen. E-mail je compleet ingevulde aanvraagformulier naar: LISF@luf.leidenuniv.nl met als onderwerp: LISF-aanvraag [voor- en achternaam].
Let op! Zorg ervoor dat je alle bijlagen nummert en indeelt zoals hieronder aangegeven:

 • Bijlage 1 (op 1 A4)
  Samenvatting: vat het project samen in maximaal 250 woorden en geef daarbij project, motivatie en inbedding aan. Toelichting begroting: geef een toelichting op de begrotingsposten uit het aanvraagformulier.
 • Bijlage 2 (op 1 tot max. 2 A4)
  Projectbeschrijving: beschrijf het project en motiveer je reisbestemming. Besteed daarbij aandacht aan de vraagstelling en de methodische verantwoording. Het projectvoorstel moet in voor niet-vakgenoten begrijpelijke taal geschreven zijn.
 • Bijlage 3 (op 1/2 tot max. 1 A4)
  Persoonlijke motivatie: geef aan wat jou persoonlijk motiveert en enthousiast maakt voor dit project, mede in het licht van je ontwikkeling tot nu toe en je plannen voor de toekomst. Formele inbedding in studie: maak duidelijk hoe het project aansluit op en van belang is voor je studie. Contacten: geef aan wie je begeleiders of contactpersonen zijn aan de Universiteit Leiden en ter plaatse en wat hun rol zal zijn.
 • Bijlage 4
  Aanbevelingsbrief van je begeleidende docent van de Universiteit Leiden, waarin ook het verband met je studie en de te behalen studiepunten worden bevestigd. In geval van congres- of symposiumbezoek verwachten wij ook een brief met de financiële toezegging van de opleiding/faculteit.
 • Bijlage 5
  Bevestigingsbrief van de te bezoeken instelling in het buitenland. (indien van toepassing)
 • Bijlage 6
  Curriculum vitae
 • Bijlage 7
  Gewaarmerkte cijferlijst met tot nu toe behaalde cijfers of een kopie van de BA/MA-cijferlijst.

Terug naar boven

Hoe verloopt de selectie?

De LISF-commissie beoordeelt alle aanvragen tijdens de eerste ronde. Als je aanvraag voldoende wordt beoordeeld door de commissie, word je uitgenodigd voor een gesprek (zie hieronder). Als je aanvraag in eerste aanleg niet als voldoende wordt beoordeeld, wordt je aanvraag afgewezen. Je krijgt hiervan ongeveer een week voor het gesprek en de vergadering per e-mail bericht.

Als je aanvraag in eerste instantie voldoende wordt beoordeeld, krijg je een uitnodiging voor een gesprek van circa 15 minuten met enkele leden van de commissie. Dit gesprek (het spreekuur) vindt plaats op de dag van de vergadering tussen ongeveer 14.45 uur en 16.15 uur. Indien je niet aanwezig kunt zijn bij dit gesprek, wordt je aanvraag automatisch afgewezen. Tijdens het gesprek zal de commissie onder meer vragen naar  je project, de meerwaarde van de bestemming, de methodiek en je motivatie. 

Dezelfde middag vindt de LISF-commissievergadering plaats over de honorering van je aanvraag.

Terug naar boven

Wanneer is de volgende deadline / uitslag?

Er zijn meerdere inlevermomenten per jaar. Plan goed, zodat je je aanvraag ruim voor je vertrek kunt indienen! Alle deadlines (inlevermomenten) en vergaderdata voor 2018 staan in het jaaroverzicht 2018 en in de agenda. Je aanvraag wordt dan op de eerstvolgende vergadering door het LISF behandeld. De uitslag van de LISF-vergadering wordt de volgende werkdag geanonimiseerd opgenomen op de website van het LUF. Ook ontvang je de uitslag per email binnen 14 dagen na de vergadering.

Let op! Je aanvraag moet behandeld zijn voor je vertrek en je moet persoonlijk aanwezig zijn op het spreekuur (het spreekuur is op dezelfde dag als de vergadering waar je aanvraag wordt behandeld).

Terug naar boven

Wat moet ik doen als er een beurs is toegekend?

Als er een beurs toegekend is, moet je een kopie van het ticket of reserveringsbewijs van het reisbureau aan ons mailen. Nadat wij een kopie van het ticket hebben ontvangen, maakt het LUF 90% van het beursbedrag aan je over. Binnen twee maanden na terugkeer moet je een verslag (zie hieronder) inleveren. Als het LUF het verslag heeft ontvangen, zal de resterende 10% van het beursbedrag worden overgemaakt.

Je stuurt binnen twee maanden na terugkeer een eindverslag per e-mail aan lisf@luf.leidenuniv.nl met als subject: LISF-eindverslag [je naam subsidiekenmerk]. Dit eindverslag bevat een financieel verslag en een beschrijvend verslag met enkele foto's. In het financieel verslag geef je een overzicht van de werkelijke kosten en de afwijkingen van de begroting. Voor het beschrijvend verslag schrijf je een persoonlijk verhaal van maximaal 1.000 woorden, waaruit blijkt waarom je voor deze bestemming koos, wat het doel van je project was, hoe het project paste in je studie, wat je met die studie in de toekomst voor ogen hebt en wat je professioneel en persoonlijk aan de reis hebt gehad. Je stuurt daarnaast enkele digitale foto’s toe (bij voorkeur via www.wetransfer.com) die laten zien wat je gedaan hebt. Met je beschrijvend verslag ding je automatisch mee naar de LISF-prijs. Je verslag en de foto’s worden eigendom van het LUF en kunnen voor publicatiedoeleinden worden gebruikt.

Terug naar boven

Klopt het dat ik een prijs kan winnen?

 • De Janneke Fruin-Helb Beurs
  Kandidaten met een LISF-onderzoeksproject van zeer hoge kwaliteit en creativiteit kunnen voorgedragen worden voor de Janneke Fruin-Helb Beurs van maximaal € 2.250. Je hoeft hier niets extra’s voor te doen.
 • De LUF Internationaal StudieFonds Prijs
  Studenten die een LISF-subsidie ontvangen, schrijven als tegenprestatie een beschrijvend verslag over hun ervaringen (zie hierboven). Met dit beschrijvend verslag dingen zij automatisch mee naar de LISF-prijs van
  € 500. Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt.

Als je op basis van je aanvraag of verslag wordt genomineerd voor een prijs, dan krijg je hiervan bericht.

Terug naar boven