Skip Navigation LinksHome Subsidies Wetenschappelijke projecten

Subsidies voor wetenschappelijke projecten

Het LUF beheert een aantal Fondsen op Naam waarvoor jaarlijks een subsidieronde wordt georganiseerd. Deze fondsen subsidiëren bijzondere wetenschappelijke onderzoeks- en onderwijsprojecten van onderzoekers van de Universiteit Leiden, vaak op een specfiek omschreven wetenschapsgebied. Het gaat om subsidies van tussen de € 5.000 en € 25.000.

Hier vindt u het overzicht van de in 2017 toegekende projecten.

Projectsubsidies 2018
In totaal is in de 2018-subsidieronde € 581.200 beschikbaar. De aanvraagronde voor dit jaar liep tot maandag 5 februari 2018 en is inmiddels gesloten. Zie voor meer informatie het kopje Criteria en procedure.

In aanmerking komende projecten
In aanmerking komen onderzoeks- en onderwijsprojecten onder de volgende algemene voorwaarden:

1. Onderzoeksprojecten
Onderzoeksprojecten kunnen ingediend worden door jonge, actieve en excellente onderzoekers die op de datum van indienen maximaal vijf jaar geleden* zijn gepromoveerd (d.w.z. in 2013 of recenter).
*) Het criterium van vijf jaar geldt niet voor archeologiefondsen en het Schim van der Loeff Fonds, omdat het hier kleinere onderzoeksgebieden betreft. Ook bij deze fondsen is er een voorkeur voor jonge excellente onderzoekers.
Vrouwelijke onderzoekers die een of meer kinderen hebben gekregen, krijgen standaard per kind achttien maanden verlenging van de vijfjaarstermijn, ongeacht de lengte van het zwangerschaps- en/of ouderschapsverlof en ongeacht wanneer de kinderen geboren zijn.

Het moet gaan om:

a) Vernieuwende, zelfstandige, in de tijd begrensde projecten waarvoor geen andere financieringsmogelijkheden aanwezig zijn, dan wel

b.  Pilotprojecten ten dienste van toekomstige omvangrijkere aanvragen bij NWO, ERC of andere fondsen.

2. Onderwijsprojecten
Onderwijsprojecten moeten gericht zijn op structurele (meerjarige) innovaties of verbeteringen in wetenschappelijk onderwijs.

Beoordelingscriteria
De aanvragen worden beoordeeld door de Commissie Wetenschappelijke Bestedingen (CWB), waarin hoogleraren vanuit alle faculteiten van de Universiteit Leiden zitting hebben. De leden worden benoemd door het Dagelijks Bestuur van het LUF op voordracht van het College van Decanen.

Voor onderzoeksprojecten gelden bij de beoordeling de volgende inhoudelijke criteria:
1. Vernieuwend karakter van het project
2. Duidelijkheid van de probleemstelling
3. Wetenschappelijk belang
4. Degelijkheid van onderzoeksmethodologie
5. CV van de aanvrager waaruit de gevraagde excellentie blijkt
6. Past binnen de 11 profileringsgebieden* van de Universiteit Leiden
7. Mate van maatschappelijke impact
8. Potentie om nieuw onderzoeksgebied te openen
9. Adequate begroting waarin opgenomen waarom het project niet elders kan worden gefinancierd.

Voor onderwijsprojecten gelden bij de beoordeling de volgende inhoudelijke criteria:
1. Vernieuwend karakter van het project
2. Duidelijkheid van de probleemstelling
3. Onderscheidende invalshoek ten opzichte van het bestaande onderwijs
4. Onderwijservaring en motivatie van de aanvrager(s), blijkens cv(‘s)
5. Adequate begroting waarin opgenomen waarom het project niet elders kan worden gefinancierd.

Beschikbare subsidiegelden vanuit Fondsen op Naam
Elk fonds heeft eigen aanvullende criteria met betrekking tot de in aanmerking komende wetenschapsgebieden, die hieronder kort zijn beschreven. Per fonds is het budget vermeld.

Alle wetenschapsgebieden
• Gratama-Stichting/LUF voor alle wetenschapsgebieden; de projecten moeten niet alleen van wetenschappelijk belang, maar ook maatschappelijk relevant zijn (€ 175.000);
• Elise Mathilde Fonds/LUF voor alle wetenschapsgebieden (€ 125.000).
Gezondheid en geneeskunde
• Den Dulk-Moermans Fonds voor wetenschappelijk onderzoek op het gebied van gezondheid in brede zin (€ 100.000);
• Nypels -Van der Zee Fonds voor een wetenschappelijk project dat als doel heeft het ontwikkelen van nieuwe technologieën en/of het verbeteren van bestaande technologieën voor toepassing in de geneeskunde en ter bevordering van de gezondheidszorg (€ 25.000);
• Mulder-Hamelers Fonds voor onderzoek op het gebied van endocrinologie (€ 25.000);
• Dr. F.F. Hofman Fonds voor onderwijs en onderzoek op het gebied van maag- en darmgeneeskunde, met een voorkeur voor onderwijs (€ 25.000).
Archeologie
• Byvanck Fonds voor onderzoek betreffende de klassieke Oudheid op het snijvlak van archeologie, kunstgeschiedenis, oude geschiedenis en klassieke talen (€ 15.000);
• Bakels Fonds voor natuurwetenschappelijk onderzoek binnen de Archeologie (€ 5.000);
• Fonds voor Romeinse Archeologie voor onderzoek op het gebied van de Romeinse Archeologie gedurende de eerste eeuw voor Christus tot aan het einde van de vijfde eeuw na Christus in het gebied Noordwest-Europa, zowel binnen als buiten de Romeinse grens, waarbij de relatie met het Romeinse Rijk duidelijk aantoonbaar moet zijn (€ 5.000).
Internationaal recht
• Schim van der Loeff Fonds voor een project op het gebied van internationaal recht, in het bijzonder voor zover dat betrekking heeft op de positie van vreemdelingen. Ook projecten op het gebied van nationaal en internationaal privaatrechtelijke regels betreffende vreemdelingen komen in aanmerking (€ 6.200).
Verpakking en milieu
• SVM Fonds voor projecten op het gebied van verpakking en milieu, gericht op gebruikersgemak voor de consument en minimalisering van de milieubelasting; (€ 75.000).

Indien het project bij meer dan één fonds lijkt te passen, kiest men het fonds dat het meest in aanmerking komt. Het is mogelijk dat een aanvraag door de commissie wordt overgeheveld naar een ander fonds indien dat zou leiden tot honorering.

In aanmerking komende kosten
Zowel materiële als personele kosten komen voor subsidiëring in aanmerking. De exacte kosten dienen te worden begroot (zonder facultaire opslag). Personele kosten dienen degenen te betreffen die de werkzaamheden uitvoeren. Bij laboratoriumbepalingen die intern kunnen worden gedaan, dient niet meer dan de kostprijs te worden begroot.

Criteria en procedure
De aanvragen worden in eerste instantie getoetst op ontvankelijkheid en vervolgens inhoudelijk beoordeeld door de Commissie Wetenschappelijke Bestedingen (CWB). In het geval van de Gratama-Stichting en de Stichting Elise Mathilde Fonds ligt het eindoordeel bij de beoordelingscommissie van deze externe fondsen.

De aanvraagdruk is hoog. Iedere aanvrager kan per ronde bij één aanvraag betrokken zijn.

Aanvragen kunnen tot uiterlijk maandag 5 februari 2018 om 09.00 uur door middel van het aanvraagformulier met bijlagen, waaronder het begrotingsformulier, digitaal worden ingediend op het e-mailadres: cwb@luf.leidenuniv.nl. Inzendingen die na dit tijdstip worden ontvangen zijn niet ontvankelijk. Onvolledige aanvragen en aanvragen die niet aan de voorwaarden voldoen, worden niet in behandeling genomen. De aanvrager krijgt een ontvangstbevestiging en wordt uiterlijk in mei 2018 over de uitslag geïnformeerd.

 

Actuele uitslag CWB-vergadering

Heeft u subsidie aangevraagd voor de organisatie van een congres, deelname aan een buitenlands congres of een studieverblijf? Bekijk dan de uitslag van de meest recente CWB-vergadering.

Subsidies voor studenten

Studenten van de Universiteit Leiden kunnen bij het LUF verschillende subsidies aanvragen: CASSA-subsidie (voor studentenactiviteiten), LISF-subsidie (voor individuele buitenlandprojecten) en specifieke studentensubsidies vanuit enkele Fondsen op Naam.

Lees meer:
Subsidies voor studenten