Logo Leids Universiteits Fonds

nl en

Studieverblijf

Promovendi verbonden aan de Universiteit Leiden kunnen subsidie aanvragen voor een studieverblijf in het buitenland. Het studieverblijf moet passen binnen een facultair erkend onderzoeksproject en is onderdeel van een promotietraject.

Aanvraag

De subsidievoorwaarden en aanvraagprocedure bij de CWB kunt u downloaden via de bovenste groene ‘tegel’ rechts op deze pagina. Wanneer u aan alle criteria voldoet, kunt u een aanvraag indienen via het LUF subsidieportaal

Let op: subsidie voor een studieverblijf is alleen beschikbaar voor promovendi met een aanstelling, dat wil zeggen dat men een betaald dienstverband heeft met de Universiteit Leiden, het LUMC of een verwante instelling. Promovendi met een nul-aanstelling, promovendi met een persoonlijke beurs en buiten-promovendi komen niet in aanmerking.

Alleen aanvragen voor activiteiten die na de van toepassing zijnde CWB-vergadering aanvangen, worden in behandeling genomen. Zie het Vergaderoverzicht CWB

Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met het CWB-secretariaat via CWB@luf.leidenuniv.nl (Klaartje Sluijs).

Eindverantwoording

Binnen twee maanden na terugkeer van het studieverblijf in het buitenland moet de eindverantwoording bij ons binnen zijn. U kunt uw eindverantwoording indienen via het LUF subsidieportaal. Promovendi wiens aanvraag niet via de portal is ingediend, dienen hun eindverantwoording in via het formulier Eindverantwoording CWB - Studieverblijf

De eindverantwoording moet de volgende onderdelen bevatten:

  • Beschrijvend verslag. In de Criteria voor eindverslag CWB-subsidie kunt u nalezen welke elementen uw beschrijvend verslag moet bevatten.
  • Foto’s van het studieverblijf.
  • Financiële verantwoording. Gebruik hiervoor het declaratieformulier indien de aanvraag niet via de portal is ingediend.

Op basis van de eindverantwoording zal het subsidiebedrag worden vastgesteld en overgemaakt. Uw verslag en foto’s worden eigendom van het LUF en kunnen voor deze publicatiedoeleinden worden gebruikt om alumni en (potentiële) donateurs te laten zien wat er met hun steun mogelijk wordt gemaakt.

Deze website maakt gebruik van cookies.