Logo Leids Universiteits Fonds

nl en

Gehonoreerde aanvragen

Op deze pagina vindt u samenvattingen van projecten en activiteiten die voorheen zijn goedgekeurd door het IAAF, om u zo een beeld te geven waaraan het IAAF in recente jaren heeft bijgedragen.

In de Japan-zaal van het Museum Volkenkunde is sinds het najaar van 2021 een kamerscherm van de Japanse kunstenaar Kawahara Keiga te bewonderen. Het kamerscherm brengt het eiland Deshima in de baai van Nagasaki duidelijk in beeld en verbindt de objecten van de Japancollectie met elkaar. Om het kamerscherm en de bijzondere collectie toegankelijk te maken voor een zo groot mogelijk publiek heeft het museum met steun van IAAF een applicatie ontwikkeld. Deze app maakt gebruik van augmented reality waardoor bezoekers zowel in het museum als vanuit huis extra dichtbij het kamerscherm kunnen komen. Er wordt hiervoor gebruik gemaakt van tekst, gesproken woord, videomateriaal, foto’s van gerelateerde objecten en 3D scans, die de gebruiker zelf kan ronddraaien, om zo een volledige ervaring op afstand te creëren. Meer informatie over de Deshima Experience is hier te vinden.

Yokoo’s Wereld is een nog te verschijnen documentaire over de Japanse kunstenaar Tadanori Yokoo van filmmaker Koert Davidse. Hierin wordt onderzocht of er een verband is tussen de poster die de Japanse kunstenaar op 29-jarige leeftijd ontwierp (en hem wereldberoemd maakte) en het meest recente schilderij dat hij onlangs maakte op 84-jarige leeftijd. Het is minder bekend in het Westen dat de kunstenaar vanaf de jaren tachtig is gaan schilderen. Deze documentaire tracht deze hiaat in de kennis over deze Japanse kunstenaar te ondervangen. De opnames voor de documentaire staan gepland voor begin 2022. Meer informatie over Koert Davidse en de documentaire is hier te vinden.

De Universitaire Bibliotheken van Leiden zijn in het proces van het ontsluiten van de nog niet eerder gepubliceerde dagboeken en brieven van het opperhoofd van Deshima, het eiland waar Nederland handelde met Japan ten tijde van de Edo periode (1603-1868). Johan Wilhem de Stürler maakte met Philipp Franz Von Siebold de Nederlandse hof reis naar Edo (hedendaags Tokio) van 1826. Deze dagboeken en brieven dienen als bron met betrekking tot de handel en wandel van Nederland en Japan ten tijde van de Edo periode. Voor dit project heeft de Ailion Foundation bijgedragen aan de eerste fase van het transcriberen, inventariseren en overdragen van de dagboeken en brieven aan de Universitaire Bibliotheken van Leiden. 

De Universiteit Leiden heeft in 2020 in samenwerking met University of Tokyo ter ere van Hisashi Owada, emeritus-hoogleraar en rechter van het Internationale Gerechtshof te Den Haag, een nieuwe wisselleerstoel opgericht. Jaarlijks wordt er een vooraanstaand lid van de internationale academische gemeenschap uitgenodigd om de wisselleerstoel te bekleden. Het project zorgt voor een uitwisseling en blootstelling aan nieuwe ideeën en perspectieven voor en door studenten van beide Universiteiten over global governance met een focus op Azië. Meer informatie over de Owada wisselleerstoel vind je hier

De referentiecollectie voor Japans in de Asian Library van de Universiteitsbibliotheek leiden was aan een grondige herziening en uitbreiding toe. Veel essentiële publicaties zijn door de jaren heen niet of niet compleet aangeschaft, en veel nieuwe aandachtsgebieden binnen Japanstudies maakten dat het bibliotheekbudget voor Japans niet toereikend was om naast de reguliere aanschaf ook het update project te bekostigen. Met de steun van de Ailion Foundation maakt de Asian Library over een periode van vijf jaar de referentiecollectie van de belangrijkste disciplines binnen Japanstudies weer up-to-date. Op deze wijze kan de leeszaalselectie voor Japanologie weer jaren mee, zodat studenten en onderzoekers recent en relevant secundair en primair bronmateriaal kunnen vinden voor gedegen en diepgravend onderzoek. Meer informatie over de Asian Library vind je hier

Nishukan is een uitwisselingsproject voor Nederlandse middelbare scholieren waarbij zij zich verdiepen in de Japanse cultuur, geschiedenis en literatuur met als doel bevordering van de culturele betrekkingen tussen Nederland en Japan. Dit wordt gedaan aan de hand van een uitwisseling van zestien leerlingen van het Corderius College in Amersfoort naar Japanse gastgezinnen in Tokio. Ter voorbereiding volgen de deelnemers lezingen over Japanse literatuur, de historische band tussen Nederland en Japan en maken ze kennis met de Japanse taal.  

Het project Senshi Sōsho van The Corts Foundation richtte zich op het onderzoeken, verifiëren, vertalen en publiceren van Japans bronmateriaal over de invasie van de Japanse strijdkrachten in 1942 in het voormalig Nederlands-Indië. Bij de overgave van de Nederlands-Indische strijdkrachten zijn veel oorspronkelijke documenten en verslagen van de krijgsverrichtingen verloren gegaan. Bovendien zijn er alleen summiere overzichten van de Japanse aanval vertaald vanuit het Japans. Dit zorgt ervoor dat er nauwelijks gebruik gemaakt kan worden van deze bronnen tenzij iemand de Japanse taal machtig is. De vertalingen van deze documenten geven een grotere inkijk wat betreft de beweegredenen van de Japanners toentertijd omtrent de aanval op Nederlands-Indië en creëert dus de mogelijkheid tot breder en beter onderzoek.  Het was bovendien de eerste keer in de militaire geschiedenis, dat luchtstrijdkrachten over een dergelijke afstand van 5786 Kilometer  (Tokyo – Jakarta) met vernietigende gevolgen werden ingezet. De drie delen bieden een ongeëvenaard inzicht in de Japanse campagne om Zuidoost Azië en de olievelden in Indonesië te veroveren. In die tijd de grootste amfibische logistieke operatie in de geschiedenis van de wereld. Het eerste deel “The Invasion of the Dutch East Indies” betrof de Japanse invasie in toenmalig Nederlands – Indië. Het tweede deel “The Operations of the Navy in the Dutch East Indies and the Bay of Bengal” handelt onder meer over de Slag in de Javazee, waar de geallieerde vloot onder commando van SBN Doorman ten onder ging. Het derde deel “The Invasion of the South, Army Air Force Operations, and the Invasion of Northern and Central Sumatra” belicht i.h.b. de rol van de Japanse luchtmacht. De drie delen zijn via Open Acces te downloaden. Meer informatie over dit project en de publicaties vind je hier.

Japanse overdrachtsmethoden van kennis en kunst binnen de kunstambachten richten zich op het opbouwen van een intieme relatie met materialen. Deze overdracht vindt plaats in een groepsgerichte organisatiestructuur. Het onderzoek van dr. Dave van Gompel richt zich op de vraag in hoeverre Westers academisch onderwijs kan profiteren van deze didactiek. Door als promovendus in Japan voor vier jaar doorgebracht te hebben in de conservatieve wereld van lakwerk in Japan (urushi), heeft Van Gompel ondervonden dat er waarde zit in de Japanse vakdidactiek. De doelstelling van dit onderzoek is om inzichten te verschaffen voor de opleiding van restauratoren. Bovendien om inzichten te verschaffen die bijdragen tot internationale samenwerking binnen de restauratie. Meer informatie over Japans lakwerk en Dave van Gompel vind je hier.  

CAMERA JAPAN is een jaarlijks multidisciplinair cultureel festival dat geheel in het teken staat van Japan. De nadruk ligt op film, maar er worden ook aanvullende activiteiten georganiseerd zoals lezingen, workshops, muziek en dans. Het festival dat sinds 2006 bestaat heeft als doelstelling het toegankelijk maken van de hedendaagse Japanse cultuur voor een breed publiek. IAAF heeft middels een meerjarige subsidie een bijdrage geleverd aan verscheidene edities van het CAMERA JAPAN Festival. Voor meer informatie zie de website van CAMERA JAPAN.

Vanaf 2007 worden er jaarlijks Siebold conferenties gehouden in Europa en Azië over het wetenschappelijk werk van Philipp Franz Balthasar von Siebold (1796-1866). Von Siebold was van 1823 tot 1866 actief in Europa en Japan. Von Siebold gaf les in (westerse medicijnen) op het handelseiland Deshima, de Nederlandse handelsnederzetting in de baai van Nagasaki. In die jaren heeft Von Siebold een enorme verzameling opgebouwd op het gebied van flora, fauna en volkenkunde van het toen nog dichte en onbekende Japan. Een groot deel van deze collectie is te vinden in het Sieboldhuis te Leiden. Door deze jaarlijkse conferenties worden er nieuwe inzichten verkregen over het multidisciplinaire werk van Siebold met betrekking tot Japan in de 19e eeuw en de invloed daarvan in Europa, Azië en de Verenigde Staten. De jaarlijkse Internationale Onderzoeksconferentie vond plaats op 1-3 November, 2019 in Leiden. Deze conferentie droeg bij aan internationale samenwerkingen tussen Siebold onderzoekers in Japan, Duitsland en Nederland. Daarbij heeft de conferentie als doel studenten van Japanologie, geschiedenis en antropologie van Universiteit Leiden te informeren over lopend academisch onderzoek en interesse te genereren onder kandidaten die verder gevorderd onderzoek trachten te doen in dit veld. Meer informatie over Von Siebold vind je op de website van het Sieboldhuis

Op 30 en 31 oktober 2019 vond een expertmeeting plaats over het vernieuwen van de Japan en Koreazaal in Museum Volkenkunde in Leiden. Deze heeft als doel kennis naar Leiden te halen over Japan, Japanse kunst en materiële cultuur, geschiedenis, en internationale relaties. De opgedane kennis is gebruikt om een sterk en gebalanceerd concept te ontwikkelen voor de herinrichting van de Japan/Korea-zaal in het museum. Het kamerscherm waarop de baai van Nagasaki is afgebeeld is geschilderd door Kawahara Keiga (1786-1860). Dit kamerscherm heeft in het nieuwe concept een centrale positie. Vind meer informatie over Kawahara Keiga op de website van Museum Volkenkunde

Deze serie van zes lezingen, gedurende vijf jaar (september 2019 – mei 2024) bestaat uit een programma van internationale academici met kennis over Japan. De sprekers komen uit verschillende disciplines binnen Japanologie. Het doel van de lezingen is om onderzoek en onderwijs in Leiden omtrent Japanstudies te stimuleren. Daarbij oogt de lezingenreeks bij te dragen aan de internationale reputatie van Japanstudies in Leiden. De Ailion Foundation draagt eraan bij dat er jaarlijks zes sprekers uitgenodigd kunnen worden om deze lezingenreeks te volbrengen.  

Om Japanse kunst meer in de bekendheid te krijgen organiseerde Universiteit Leiden het artist-in-residence programma. Voor dit programma kwamen er verschillende kunstenaars met een specialisatie in Japanse kunst naar Leiden om workshops te geven. Deze stonden open voor Bachelor en Master studenten van Universiteit Leiden, en studenten van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten. In de workshops leerden studenten de techniek van de desbetreffende kunstenaar en maakten zij kunstwerken in die stijl. De uiteindelijke kunstwerken van participerende studenten zijn tentoongesteld in een tentoonstelling in de East Asia Library van Universiteit Leiden. 

Yoyogi Park, een onafhankelijk Nederlands platform met als doel het delen van kennis over Japanse kunst en cultuur in het Nederlands, heeft het oorspronkelijk Duitstalige Die wichtigsten Fragen: Japan vertaald. Het boek bestaat uit 101 beknopte en toegankelijk geschreven teksten waarin de auteurs vele thema’s zoals Japanse geschiedenis, geografie, milieu en energie, religie, taal, politiek economie, techniek, maatschappij en cultuur behandelen. Voor meer informatie zie de website van Yoyogi Park.

Deze website maakt gebruik van cookies.