Logo Leids Universiteits Fonds

nl en

Stichting Bibliotheca Thysiana

De Stichting geeft uitvoering aan het testament uit 1653 van Johannes Thysius (1622-1653). Daarin bepaalde hij dat zijn boeken bewaard zouden moeten worden in een bibliotheek, ‘tot publycke dienst der studie.’

De volledige doelstelling luidt: het instandhouden ten behoeve van het publiek, met name in verband met studiedoeleinden, van de Bibliotheca Thysiana te Leiden, zowel wat betreft het gebouw aan het Rapenburg 25 te Leiden als wat betreft de daartoe behorende collectie boeken en meubilair; en het verstrekken van beurzen aan on- en minvermogende studenten zoveel als redelijkerwijs mogelijk is.

Beleidsplan

De stichting streeft ernaar zoveel mogelijk mensen in de gelegenheid te stellen onderzoek te doen naar de boeken en het archief (gedeponeerd in de Leidse Universiteitsbibliotheek) van de bibliotheek en zoveel mogelijk belangstellenden via rondleidingen kennis te laten nemen van het zeventiende-eeuwse gebouw (in bezit van de Vereniging Hendrick de Keijser) en collectie van de bibliotheek.

Waar mogelijk participeert de stichting in bijzondere activiteiten, zoals onderwijs  en onderzoeksprojecten, tentoonstellingen, workshops e.d.

De werving van gelden geschiedt enerzijds door een vaste bijdrage van de Universiteit Leiden, anderzijds door het aanbieden van rondleidingen. Bij hoge uitzondering kan de bibliotheek worden gebruikt voor bijzondere activiteiten, zoals filmopnamen.

Het bescheiden vermogen van de stichting wordt gevormd door participaties in de Stichting Administratiefonds Leiden (StAL) en door banktegoeden. StAL is een fonds voor gemene rekening en beheert een effectenportefeuille waarin de participanten hun participaties hebben. Er wordt gestreefd naar een langjarig gemiddeld reëel rendement van 3 tot 4% op jaarbasis. De jaarlijks verworven gelden en de baten uit de participaties in StAL worden aangewend voor het reguliere onderhoud van de bibliotheek en voor de restauratie van door de tijd aangetaste boeken en andere voorwerpen in het bezit van de bibliotheek. Jaarlijks wordt een aantal boeken in de bibliotheek gerestaureerd. De stichting is een ANBI (RSIN 804734100).

Financiële verantwoording

De meest recente financiële verantwoording vindt u in de Jaarrekening 2022. 

Bestuurssamenstelling

Prof.dr. P.G. Hoftijzer, voorzitter
Prof.dr. W. van Anrooij, penningmeester
Prof. Dr. R.A.M. Honings
Prof. Dr. S. Lammes

Contactgegevens

Bibliotheca Thysiana
Rapenburg 25
2311 GG Leiden

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met prof. dr. W. van Anrooij.

Deze website maakt gebruik van cookies.