Leids Universiteits Fonds.

nl en

Leiden Empowerment Fonds

Het Leiden Empowerment Fonds (LEF) heeft als doelstelling het tot bloei laten komen van ambities van wetenschappers en studenten aan de Universiteit Leiden ongeacht hun sekse, culturele achtergrond, seksuele geaardheid of fysieke beperkingen. Dit doet zij door het creëren van gelijke kansen.

Het LEF focust zich op de volgende drie groepen:

FEM Wetenschappers en studenten die te maken hebben met gender bias issues
MIG Wetenschappers en studenten met een migratie-achtergrond
GEN Eerste-generatie studenten

Jonge, actieve en talentvolle wetenschappers, die een aanvraag willen indienen ten behoeve van FEM of MIG, kunnen een individuele subsidie aanvragen. De aanvraag kan een onderzoeksproject, het schrijven van een artikel of voorbereiding van een andere, grotere subsidieaanvraag betreffen. 

Voor studenten

Ambitieuze en veelbelovende studenten, die een aanvraag willen indienen ten behoeve van FEM, MIG of GEN, kunnen een aanvraag indienen bij het Diversity Office van de Universiteit Leiden via diversiteit@leidenuniv.nl.

Aanvraagprocedure

De projecten van wetenschappers die in aanmerking komen voor een LEF-subsidie voldoen aan de voorwaarden die u vindt in het document Subsidievoorwaarden Leiden Empowerment Fonds. Uw aanvraag met alle bijlagen kunt u via het aanvraagformulier LEF indienen. 

Uw aanvraag zal in eerste instantie beoordeeld worden door de LEF-Beoordelingscommissie en vervolgens door de Commissie Wetenschappelijke Bestedingen (CWB). De LEF-Beoordelingscommissie en de CWB vergaderen verschillende keren per jaar over de aanvragen, voor een overzicht van de vergaderdata en inleverdeadlines kunt u kijken in het vergaderoverzicht. Over de LEF-subsidie wordt tweemaal per jaar vergaderd. Na beoordeling door de Beoordelingscommissie en na de eerst daaropvolgende CWB-vergadering ontvangt u, binnen twee weken, schriftelijk bericht over de uitslag.

Mocht u vragen hebben of willen overleggen over uw aanvraag, dan kunt u contact opnemen met Henk Snijders (Secretaris Doelbesteding) via CWB@LUF.leidenuniv.nl of 071 527 49 03 (ma t/m do). 

Eindverantwoording

Na het afronden van het project moet binnen drie maanden na voltooiing van uw project de eindverantwoording bij ons binnen zijn. U kunt uw eindverantwoording indienen via het formulier Eindverantwoording projectsubsidie. De eindverantwoording moet een aantal onderdelen bevatten, die u als bijlages kunt toevoegen aan het formulier:

  • Financiele verantwoording, gebruik hiervoor het declaratieformulier
  • Beschrijvend verslag 
  • Foto’s van het project

In Criteria voor eindverslag LEF-subsidie kunt u nalezen welke elementen uw beschrijvend verslag moet bevatten. Op basis van de eindverantwoording zal het subsidiebedrag worden vastgesteld en overgemaakt en kunnen we alumni en (potentiële) donateurs laten zien wat er met hun steun mogelijk wordt gemaakt. Uw verslag en de foto’s worden eigendom van het LUF en kunnen voor deze publicatiedoeleinden worden gebruikt. 

Deze website maakt gebruik van cookies.