Leiden University Fund.

nl en

Organisatie congres of workshop

Wetenschappers verbonden aan de Universiteit Leiden kunnen subsidie aanvragen bij de Commissie Wetenschappelijke Bestedingen (CWB) van het Leids Universiteits Fonds (LUF) voor de organisatie van kleinschalige congressen en workshops. De activiteit moet een wetenschappelijk doel hebben en/of de maatschappelijke relevantie van het desbetreffende vakgebied tot uitdrukking brengen.

Aanvraag en selectie

Wanneer u een subsidie wil aanvragen voor een congresorganisatie, kunt u de Subsidievoorwaarden en aanvraagprocedure CWB – Congresorganisatie controleren of het door u georganiseerde congres (of de workshop) in aanmerking komt voor een CWB-subsidie.

Wanneer u aan alle criteria voldoet kunt u een aanvraag indienen via het LUF subsidieportaal. In Aanvraaginformatie congresorganisatie CWB kunt u lezen wat hiervoor ingeleverd moet worden en hoe de vervolgprocedure er uit ziet. In het geval van een Lorentzworkshop dient het begrotingsformulier voor  het Lorentz Center te worden bijgevoegd. Let op: vanaf 2020 komen alleen nog aanvragen in aanmerking als de begroting van het congres of de workshop niet groter is dan € 25.000. Het LUF concentreert zich op de ondersteuning van kleinschalige congressen en workshops. Ook is een strikte voorwaarde dat het congres of de workshop niet jaarlijks plaatsvindt of anderszins een regelmatig terugkerend karakter heeft. Vanaf 2021 komen Lorentzworkshop niet voor subsidie in aanmerking.

Alleen aanvragen voor activiteiten die na de eerstvolgende vergaderdatum vallen worden in behandeling genomen, voor een overzicht van de vergaderdata en inleverdeadlines kun het Vergaderoverzicht CWB bekijken. 

Mocht u vragen hebben of willen overleggen over uw aanvraag kunt u altijd contact opnemen met Klaartje Sluijs (Secretaris Doelbesteding) via CWB@luf.leidenuniv.nl (ma t/m do).

Eindverantwoording

Na het afronden van het project moet binnen twee maanden na voltooiing van uw project de eindverantwoording bij ons binnen zijn. U kunt uw eindverantwoording indienen via het LUF subsidieportaal. Indien uw aanvraag voor september 2020 is toegekend, maak dan gebruik van het formulier Eindverantwoording CWB - congresorganisatie.

De eindverantwoording moet een aantal onderdelen bevatten, die u als bijlages kunt toevoegen aan het formulier:

  • Financiele verantwoording, gebruik hiervoor het declaratieformulier indien de aanvraag voor september 2020 is toegekend
  • Beschrijvend verslag 
  • Foto’s van het congres of de workshop

In Criteria voor eindverslag CWB-subsidie kunt u nalezen welke elementen uw beschrijvend verslag moet bevatten. Op basis van de eindverantwoording zal het subsidiebedrag worden vastgesteld en overgemaakt en kunnen we alumni en (potentiële) donateurs laten zien wat er met hun steun mogelijk wordt gemaakt. Je verslag en de foto’s worden eigendom van het LUF en kunnen voor deze publicatiedoeleinden worden gebruikt.

Deze website maakt gebruik van cookies.