Logo Leids Universiteits Fonds

nl en

Algemeen

Particuliere verzamelaars John Steegh en Harrie Teunissen schonken hun gehele collectie landkaarten, plattegronden en atlassen aan de Universitaire Bibliotheken Leiden (UBL). Het betreft een verzameling van circa 17.000 losse kaartbladen en ongeveer 2.300 atlassen en reisgidsen die zij in bijna 40 jaar bij elkaar hebben gebracht. De collectie is een mooie aanvulling op de al bestaande collectie die grotendeels bestaat uit de kaarten die werden nagelaten aan de UBL door Johannes Tiberius Bodel Nijenhuis (1797-1872).

Doel

Het fonds heeft als doel de collectie te blijven verrijken met passende nieuwe aanwinsten, te restaureren waar nodig en om de collectie te digitaliseren. 

Het fonds heeft tot doel het conserveren van alle boeken en brieven van prof. G.J.P. Bolland in de Leidse Universiteitsbibliotheek. Ook steunt het fonds de studie naar Bollands leven en werk door het archief te ontsluiten en het bevorderen van het uitgeven van een integrale uitgave van de werken van Bolland.

Het Dr. A.M. Blok Fonds is opgericht uit de nalatenschap van mevrouw mr. Marianne van Silfhout-Blok, overleden op 3 oktober 2000. Het fonds is genoemd naar haar vader, dr. A.M. Blok, die in Leiden medicijnen studeerde van 1918 tot 1926. Hij promoveerde in 1931, waarna hij zich vestigde als zenuwarts in Den Haag. Twee van zijn kinderen, genoemde mevr. B.M.N. van Silfhout-Blok en dr. A.P.R. Blok zijn eveneens Leidse alumni. 

Doel

Het fonds stelt subsidies beschikbaar voor studenten van de Universiteit Leiden die onderwijs volgen of wetenschappelijk onderzoek doen aan de Queen’s University in Kingston, Ontario, Canada.

Aanvraag en behandeling

Studenten die interesse hebben om aan Queen’s te studeren (voor in beginsel een semester) kunnen daartoe een aanvraag indienen bij het Expertisecentrum SOZ (SOZ International Relations). Indien men na een selectieprocedure (deadline 1 december elk jaar) in aanmerking komt, dient ook de Queen’s University de aanvraag te accepteren. Studenten die op deze wijze voor Queen’s University zijn geselecteerd, kunnen een aanvraag voor een beurs indien bij het Dr. A.M. Blok Fonds door middel van de LISF-procedure.

Contactgegevens

De Stichting Dr. C.L. van Steeden Fonds kwam bij testamentaire beschikking van mevrouw M. van Steeden - Smith op 18 januari 1944 tot stand ter nagedachtenis van haar echtgenoot dr. C.L. van Steeden, arts te Wassenaar. Het vermogen van het fonds is in november 2004 bij het Leids Universiteits Fonds (LUF) ondergebracht. 

Doel

Het fonds verstrekt subsidies voor studie en/of baanbrekend werk van geestelijke, wetenschappelijke en kunstzinnige aard.

Het fonds voor Caribische Collecties werd in 2022 ingesteld.

Doel

Het doel van het fonds is het doen van bijzondere aankopen op het gebied van de Caraïben, Het ontsluiten, digitaliseren en presenteren van de bestaande en nieuw verworven collecties bij de Universitaire Bibliotheken Leiden en het bevorderen van onderwijs en onderzoek op basis van deze collecties.

Het Fonds Minerva Reünisten Jaar 1957 is in 2007 opgericht door reünisten van het jaar 1957 van Minerva en LSC, ter gelegenheid van hun 50-jarig jubileum. In 2011 hebben de reünisten van het jaar 1961 van Minerva en LSC zich bij dit initiatief aangesloten, in 2015 ook de reünisten van het jaar 1965 en in 2023 de reünisten van 1973. 

Doel

Het fonds wordt gebruikt voor de jaarlijkse Leidse Universitaire Scriptieprijzen. Er zijn drie prijzen beschikbaar. De eerste prijs bestaat uit een bedrag van  €3.000, bij de tweede prijs hoort €2.000 en de derde prijs bedraagt €1.000.

Het Fonds Mr. J.J. van Enter 'Pro Universitate' is in 2010 opgericht door een schenking van mr. J.J. van Enter en ondersteunt alfa-, gamma- en bètawetenschappen.

Doel

Het rendement van het fonds kan worden aangewend voor onder meer:

  • het verstrekken van studiebeurzen aan bijzonder begaafde en verdienstelijke studenten en promovendi.
  • het bijdragen in de kosten van studiereizen in verband met proefschriften en wetenschappelijke werken.
  • het begunstigen van wetenschappelijke onderzoekingen, van de verwerving van wetenschappelijke werken en manuscripten van waarde, van belang voor de universiteitsbibliotheek. 

Dit fonds op naam werd ingesteld in 2023 met als basis het vermogen van de ontbonden Stichting ter bevordering van de studie van China aan de Universiteit Leiden. 

Doel

Doelstelling van het fonds is de bevordering van de studie van China aan de Universiteit Leiden in de meest ruime zin. Het fonds tracht dit doel te bereiken door het verstrekken van financiële tegemoetkomingen voor onderzoeksprojecten en ten behoeve van wetenschappelijke congressen, symposia, workshops en andere wetenschappelijke bijeenkomsten en het verstrekken van financiële tegemoetkomingen aan docenten, promovendi en studenten op het gebied van de Chinastudies. 

Het fonds Zuidoost-Aziatische Collecties werd in 2022 ingesteld.

Doel

Het doel van het fonds is het mogelijk maken van bijzondere aankopen op het gebied van de Nederlandse koloniale geschiedenis tot het jaar 1950 en op het gebied van de geschiedenis van Zuidoost-Azië, het ontsluiten en presenteren van de bestaande en nieuw verworven collecties bij de Universitaire Bibliotheken Leiden en het bevorderen van onderwijs en onderzoek op basis van deze collecties.

De Gratama Stichting is een in 1925 opgericht familiefonds dat projecten, op het gebied van wetenschappelijk onderzoek en onderwijs met een maatschappelijke relevantie, ondersteunt en stimuleert. De stichting subsidieert via het Leids Universiteits Fonds projecten van wetenschappers verbonden aan de Universiteit Leiden. Bovendien wordt in de oneven jaren binnen de Universiteit Leiden de Gratama Wetenschapsprijs toegekend.

Het Hakkenberg αβγ - Integratie Fonds is ingesteld op 5 december 2019 met een schenking van mevrouw Anneke Hakkenberg. De gebeurtenissen van de Tweede Wereldoorlog bezorgden haar het inzicht dat vrijheid te verwerven viel door slimmer te zijn dan de soldaten die de stad in bedwang hielden. Zij koos doelbewust voor de studie Wiskunde aan de Universiteit Leiden om de verworven keuzevrijheid van na de oorlog naar eigen inzicht te besteden. Na haar studie zette zij zich in voor toegepast onderzoek om te ontdekken welk aandeel zij als zuiver wiskundige daaraan kon leveren. Dat aandeel bestond uit het verhelderen van teksten op basis van wiskundige inzichten.

Doel

Het fonds heeft tot doel het faciliteren van de toepassing van wiskundige en logische basisbegrippen binnen het gehele spectrum van wetenschappelijke disciplines. Met de wiskunde is wel te bewijzen dat iets niet bestaat of niet kan bestaan, maar niet dat iets wel kan bestaan. Dat is de taak van onderzoekers uit andere vakgebieden die daarvoor over de noodzakelijke kennis en creativiteit beschikken. De resultaten van de samenwerking van onderzoekers uit deze verschillende kennisdomeinen, vraagt om wederzijds begrip van elkaars mogelijkheden en beperkingen. Bij succes is het een gezamenlijke prestatie waarvan de afzonderlijke bijdragen met elkaar zijn verweven.

Elk project dat wiskundige bouwstenen toepast in onderwerpen van wetenschappelijke en/of maatschappelijke relevantie komt in principe in aanmerking voor subsidiëring. Nadruk wordt gelegd op gezamenlijke prestaties, bij voorkeur discipline- en faculteit overstijgend.

Aanvragers kunnen studenten in of buiten de wiskunde zijn die dergelijke projecten ondernemen, alsook de wetenschappers of begeleiders die bijdragen aan de realisatie hiervan.

Het "Ouwe" Fonds is ingesteld ter nagedachtenis aan mr. Willem Arnold Ouwerkerk – voor vrienden "Ouwe" – die kort na zijn afstuderen op 8 januari 1994 op achtentwintigjarige leeftijd is overleden aan een hersentumor. Arnold Ouwerkerk heeft gelukkige Leidse jaren gekend en heeft ondanks zijn toenemende lichamelijke beperkingen – temidden van vele vrienden – zijn studie kunnen voltooien, mede door het begrip dat zijn docenten voor zijn situatie hebben getoond.

Doel

Het "Ouwe" Fonds stelt zich ten doel studenten aan de Leidse Universiteit, die als gevolg van een (chronische) ziekte of ander fysieke beperking aanvullende voorzieningen nodig hebben voor een volwaardige deelname aan het universitaire leven, financieel bij te staan.

Met steun uit het Fonds betaalde de Canadese student Dustin Hsiao, die als buitenlander geen thuiszorg krijgt, een deel van de kosten van zijn 'buddy', die onder meer boodschappen doet en een sociale rol vervult

Het fonds is ingesteld in 2020.

Doel

Het fonds heeft tot doel het beschikbaar stellen van middelen ten behoeve van studies, studiereizen, projecten en initiatieven die bijdragen aan (1) vergroting van de kennis van de doelstellingen van de Europese Unie, (2) de verwezenlijking van de doelstellingen van de Europese Unie. Meer informatie vindt u op de website van het Europa Instituut van de Universiteit Leiden. 

Drs. Ingeborg H.A. Kneip benoemde het LUF als haar enige erfgenaam in haar testament en verzocht het LUF haar nalatenschap ter beschikking te stellen aan de Stichting Bibliotheca Thysiana. Het fonds werd in 2020 ingesteld na de ontvangst van de nalatenschap. Mevrouw Kneip werkte het overgrote deel van haar leven als medewerker van de Technische Universiteit Delft. Naast haar fulltime baan studeerde ze Duits en na haar pensionering Geschiedenis aan de Universiteit Leiden. Onderdeel van die laatste studie was een bezoek aan de Bibliotheca Thysiana, dat diepe indruk op haar maakte, waardoor ze besloot haar nalatenschap ter beschikking te stellen aan de bibliotheek. Zelf schrijft ze erover: ‘Ik hoop dat de bibliotheek hiermee een aankoop kan financieren die anders niet realiseerbaar was. […] U kunt het zien als een vorm van dankbaarheid dat de Nederlandse samenleving en de Leidse Universiteit mij en oudere studenten de gelegenheid heeft geboden hun éducation permanente voort te zetten.’

Doel

Het doel van het fonds is het verlenen van financiële steun aan de Stichting Bibliotheca Thysiana, waaronder het beschikbaar stellen van fondsen voor de aankoop van werken, de restauratie hiervan, het financieren van wetenschappelijke onderzoeksprojecten en het beschikbaar stellen van fellowships waarvoor financiering op andere wijze niet mogelijk is. Aanvragen worden gedaan door het curatorium van de Stichting Bibliotheca Thysiana.

Het Lingling Wiyadharma Fonds voor Indonesische Studies werd in 2022 ingesteld door de heer mr. H.R. van der Valk. Hij studeerde Rechten in Leiden en stelde het fonds ter nagedachtenis aan zijn vrouw.

Doel

Het doel van het fonds is het bevorderen van het gebruik en het beheer van de Indonesische collecties van de Universiteitsbibliotheek. Onder meer door het inrichten van fellowships voor bij voorkeur jonge wetenschappers (PhD-studenten, postdocs, junior-wetenschappers) en een gastleerstoel voor een buitenlandse senior-onderzoeker.

Het Leiden Empowerment Fonds (LEF) is ingesteld vanuit de wens om bij te dragen aan het creëren van een academische omgeving met gelijke kansen voor iedereen! Een omgeving waarin mensen met verschillende achtergronden en kwaliteiten elkaar inspireren en motiveren. Een omgeving waarin elk talent (groot of klein) zich thuis voelt.

Bij zijn afscheid als rector magnificus van de universiteit vroeg Carel Stolker als cadeau een bijdrage aan het LEF. Donaties kunnen worden gedaan via Carels wens.

Doel

De doelstelling van het fonds is om de ambities van wetenschappers en studenten van de Universiteit Leiden tot bloei te laten komen ongeacht hun sekse, culturele achtergrond, seksuele geaardheid of fysieke beperkingen door het creëren van gelijke kansen voor iedereen.

Het LUC Fund is in 2018 opgericht door het Leiden University College The Hague (LUC).

Doel

Het fonds heeft als doel de ondersteuning van studenten en projecten van LUC. Het gaat hierbij om studiebeurzen voor studenten van het LUC en steun voor projecten van het LUC. Deze overige projecten betreffen onderwijs, onderzoek, inrichting en faciliteiten van het LUC, dit alles in de ruimste zin van het woord. Klik hier voor meer informatie.

Het fonds is opgericht door De Lutfia Rabbani Foundation. Deze organisatie heeft als doel de dialoog tussen Europa en de Arabische wereld te verbeteren. De huidige voorzitter, Salim Rabbani, is zoon van de oprichter van de Lutfia Rabbani Foundation, Mahmoud Rabbani.

Doel

De Lutfia Rabbani Foundation ondersteunt, samen met het LUF, excellente studenten die sterk gemotiveerd zijn om de Euro-Arabische dialoog te verbeteren. Het fonds biedt elk jaar een volledige studiebeurs aan een student uit de Arabische wereld die een advanced master gaat volgen aan de Universiteit Leiden. De student kan daarnaast gebruik maken van en mentorprogramma en krijgt toegang tot het uitgebreide en diverse netwerk van de Lutfia Rabbani Foundation. 

Meer informatie

Heeft u vragen? Neem dan contact op met Klaartje Sluijs via k.sluijs@LUF.leidenuniv.nl

Samen met Stichting Verpakking en Milieu (SVM) maakt het LUF zich sterk voor het stimuleren van onderzoek- en onderwijsprojecten op het gebied van verpakking en milieu. 

De oorspronkelijke stichting werd opgericht in 1975. Mr. J.J. van Walsem liet een kapitaal achter aan de Nederlandse Staat. Het kapitaal werd ondergebracht in de stichting, welke werd bestuurd door het Leids Universiteits Fonds (LUF). In mei 2002 is deze stichting gefuseerd met het LUF en is het een Fonds op Naam geworden. Het Mr. J.J. van Walsem Fonds ondersteunt alfa- en gammawetenschappen aan de universiteit. 

Doel

Het fonds heeft tot doel de bevordering van de wetenschap aan de Universiteit Leiden voor zoveel betreft de rechtswetenschap, de economie, de sociologie, de letteren, de filosofie en de theologie, waarbij voorrang wordt verleend aan de rechtswetenschap en de economie. Het fonds tracht haar doel te bereiken door:

  • het verstrekken van studiebeurzen aan bijzonder begaafde en verdienstelijke Nederlandse of Zwitserse studenten;
  • in bijzondere situaties, het bijdragen in de kosten van het drukken of op andere wijze vermenigvuldigen van proefschriften en wetenschappelijke werken;
  • het bijdragen in de kosten van studiereizen in verband met die proefschriften en wetenschappelijke werken;
  • het begunstigen van wetenschappelijke onderzoekingen, van de verwerving van wetenschappelijke werken en manuscripten van waarde, van belang voor de universiteitsbibliotheek.

Het mr M. Enthoven Fonds is op 9 mei 2014 opgericht door The Enthoven Foundation Inc. 

Doelstelling

Het fonds keert een Sleuteldragersbijdrage van mr M. Enthoven ‘voor het leven’ uit. Na het overlijden van mr. M. Enthoven zal het rendement ten goede komen aan de groei en bloei van de Universiteit Leiden. 

Robert van Gulik (1910-1967) was een wereldvermaard sinoloog, diplomaat en auteur. Met de instelling van het naar hem vernoemde fonds, willen de erven van R.H. van Gulik hun vader eer bewijzen.

Doel

In algemene zin is het fonds bestemd om de studie van de Sinologische collecties binnen de UB Leiden te versterken, in het bijzonder de bestudering van leven en werk van Robert van Gulik op basis van zijn de collecties en het archief dat bij de Universitaire Bibliotheken Leiden beheerd wordt. Dit kan gebeuren in de vorm van fellowships, stipendia of beurzen voor studenten en onderzoekers, die zullen worden gevestigd bij het Scaliger Instituut van de Universitaire Bibliotheken Leiden. Ook collecties van en over Robert van Gulik die bij andere instellingen in beheer zijn, kunnen (mede) onderwerp zijn van deze studies.

Voorts beoogt het fonds de bekendheid van de Sinologische collecties in algemene zin en in het bijzonder de collectie en het archief van Robert van Gulik te bevorderen.

Het fonds is opgericht om de aankoop van uitsluitend bijzondere Chinese boeken en/of manuscripten voor de Bijzondere Collecties van de Universitaire Bibliotheken Leiden (UBL) mogelijk te maken. Het zal één of twee unieke aanwinsten van uitzonderlijke en substantiële waarde betreffen. Mocht er bij een mogelijke aanschaf een wens tot digitalisering of een noodzaak van restauratie bestaan, dan is er een mogelijkheid deze acties uit het fonds te financieren.

Doel

De middelen uit het fonds kunnen worden aangewend voor:

  1. Primair: aankopen van bijzondere Chinese boeken of manuscripten voor de afdeling Bijzondere Collecties van de Universitaire Bibliotheken Leiden. 
  2. Secundair: conservering van het aangekochte object of objecten.
  3. Secundair: digitalisering van het aangekochte object of objecten.

Het Rombouts Fonds voor de Chinese Bijzondere Collecties in de Universitaire Bibliotheken Leiden is in 2020 ingesteld door de heer drs. P.A. Rombouts. Eerder stelde hij al het Rombouts Fonds voor Chinese Bijzondere Collecties (2017) en het Rombouts Fonds voor Chinese Studies (2010) in. Rombouts’ interesse voor Chinees ontstond door Robert van Guliks romans over Rechter Tie en van 1980 tot 1986 studeerde hij Chinees aan de Universiteit Leiden. Daarna werkte hij ruim twintig jaar in China en Hong Kong, waar hij de cultuur goed leerde kennen en een verzameling Chinese boeken en objecten aanlegde. Als vrijwilliger werkte Rombouts geruime tijd aan de ontsluiting van Chinese boeken in de Universiteits Bibliotheek. Ook publiceerde hij vertalingen uit de Chinese geschiedenis en literatuur.

Doel

Het doel van het fonds is het verrijken van de collecties op het gebied van de Chinese geschiedenis en cultuur en daarmee het bevorderen van onderwijs en onderzoek op dit vakgebied, dit alles in de ruimste zin. Het gaat daarbij nadrukkelijk om de erfgoedcollecties en niet om kunstcollecties. Aanvragen bij het fonds worden gedaan door de Universitaire Bibliotheken Leiden.

Stichting Elise Mathilde Fonds is een in 1935 door Elise Mathilde van Beuningen opgericht fonds met als doel het financieel ondersteunen van personen en organisaties die een algemeen sociaal, cultureel of ideëel doel nastreven. De samenwerking met het Leids Universiteits Fonds is begonnen in 2008. De stichting subsidieert via het Leids Universiteits Fonds projecten van wetenschappers verbonden aan de Universiteit Leiden.

Bij het afscheid van ir. Joris E.J. van Bergen als vicevoorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit Leiden in 2005 werd het Van Bergen Fund ingesteld. Het vermogen van het fonds is opgebouwd uit bijdragen van personen en organisaties ter gelegenheid van dit afscheid, een subsidie van de universiteit en een bijdrage van de heer en mevrouw Van Bergen. Dit vermogen is in 2012 ondergebracht bij het LUF. 

Doel

Het fonds beoogt de bevordering van contacten tussen Nederlandse en buitenlandse studenten teneinde meer begrip voor elkaars culturen te bewerkstelligen, mede ter voorbereiding op samenwerken en samenleven in de latere beroeps- en leefsituatie.

Over de hele wereld worden wetenschappers bedreigd vanwege hun werk, hun ideeën en kritische vragen. De bescherming van deze wetenschappers en hun academische vrijheid is van groot belang voor een vrije en welvarende samenleving. Het Fonds Wetenschappers in Verdrukking is in 2014 ingesteld en maakt tijdelijk onderdak mogelijk voor wetenschappers die dit nodig hebben. Zo kunnen zij hun studie of werk in een veilige omgeving voorzetten. 

Doel

Het Fonds Wetenschappers in Verdrukking ondersteunt de universiteit in haar streven om collega’s-in-nood een veilig heenkomen te bieden. 

In 2023 is dit fonds opgericht door de heer jhr. drs. A.M. Ploos van Amstel en de heer mr. D. Hordijk ter nagedachtenis aan hun (schoon)moeder Wanda Ploos van Amstel-Malefeijt, alumna van de Universiteit Leiden.

Wanda Ploos van Amstel-Malefeijt studeerde van 1948 tot 1956 farmacie te Leiden. Ze keek altijd met veel plezier terug op haar studietijd, een periode die haar levenslange vriendschappen opleverde en de basis legde voor haar werkzame leven. Na haar studie woonde ze haar hele leven in Den Haag waar ze haar gezin grootbracht en in de jaren zestig, zeventig en tachtig werkte in de Boerhaave-apotheek, bij de Opleiding voor Apothekersassistenten, en als Inspecteur Geneesmiddelen bij het Ministerie van VWS. Wanda was een betrokken, zeer ondernemende vrouw met vele interesses. In 2022 overleed zij op 93-jarige leeftijd.

Doelstelling

Het fonds heeft als doel het stimuleren van in Nederland wonende eerstegeneratiestudenten tot het volgen en succesvol afronden van een academische studie en/of van het beschermen, onderhouden en ontwikkelen van democratische waarden, mensenrechten en behoorlijk bestuur.

 

Deze website maakt gebruik van cookies.