Logo Leids Universiteits Fonds

nl en

Algemeen

Het Dr. A.M. Blok Fonds is opgericht uit de nalatenschap van mevrouw mr. Marianne van Silfhout-Blok, overleden op 3 oktober 2000. Het fonds is genoemd naar haar vader, dr. A.M. Blok, die in Leiden medicijnen studeerde van 1918 tot 1926. Hij promoveerde in 1931, waarna hij zich vestigde als zenuwarts in Den Haag. Twee van zijn kinderen, genoemde mevr. B.M.N. van Silfhout-Blok en dr. A.P.R. Blok zijn eveneens Leidse alumni. 

Doel

Het fonds stelt subsidies beschikbaar voor studenten van de Universiteit Leiden die onderwijs volgen of wetenschappelijk onderzoek doen aan de Queen’s University in Kingston, Ontario, Canada.

Aanvraag en behandeling

Studenten die interesse hebben om aan Queen’s te studeren (voor in beginsel een semester) kunnen daartoe een aanvraag indienen bij het Expertisecentrum SOZ (SOZ International Relations). Indien men na een selectieprocedure (deadline 1 december elk jaar) in aanmerking komt, dient ook de Queen’s University de aanvraag te accepteren. Studenten die op deze wijze voor Queen’s University zijn geselecteerd, kunnen een aanvraag voor een beurs indien bij het Dr. A.M. Blok Fonds door middel van de LISF-procedure.

Contactgegevens

De Stichting Dr. C.L. van Steeden Fonds kwam bij testamentaire beschikking van mevrouw M. van Steeden - Smith op 18 januari 1944 tot stand ter nagedachtenis van haar echtgenoot dr. C.L. van Steeden, arts te Wassenaar. Het vermogen van het fonds is in november 2004 bij het Leids Universiteits Fonds (LUF) ondergebracht. 

Doel

Het fonds verstrekt subsidies voor studie en/of baanbrekend werk van geestelijke, wetenschappelijke en kunstzinnige aard.

Het Fonds Minerva Reünisten Jaar 1957 is in 2007 opgericht door reünisten van het jaar 1957 van Minerva en LSC, ter gelegenheid van hun 50-jarig jubileum. In 2011 hebben de reünisten van het jaar 1961 van Minerva en LSC zich bij dit initiatief aangesloten en in 2015 ook de reünisten van het jaar 1965.

Doel

Het fonds wordt gebruikt voor de jaarlijkse Leidse Universitaire Scriptieprijzen. Er zijn drie prijzen beschikbaar. De eerste prijs bestaat uit een bedrag van  €3.000, bij de tweede prijs hoort €2.000 en de derde prijs bedraagt €1.000.

Het Fonds Mr. J.J. van Enter 'Pro Universitate' is in 2010 opgericht door een schenking van mr. J.J. van Enter en ondersteunt alfa-, gamma- en bètawetenschappen.

Doel

Het rendement van het fonds kan worden aangewend voor onder meer:

  • het verstrekken van studiebeurzen aan bijzonder begaafde en verdienstelijke studenten en promovendi.
  • het bijdragen in de kosten van studiereizen in verband met proefschriften en wetenschappelijke werken.
  • het begunstigen van wetenschappelijke onderzoekingen, van de verwerving van wetenschappelijke werken en manuscripten van waarde, van belang voor de universiteitsbibliotheek. 

Het Hakkenberg αβγ - Integratie Fonds is ingesteld op 5 december 2019 met een schenking van mevrouw Anneke Hakkenberg. De gebeurtenissen van de Tweede Wereldoorlog bezorgden haar het inzicht dat vrijheid te verwerven viel door slimmer te zijn dan de soldaten die de stad in bedwang hielden. Zij koos doelbewust voor de studie Wiskunde aan de Universiteit Leiden om de verworven keuzevrijheid van na de oorlog naar eigen inzicht te besteden. Na haar studie zette zij zich in voor toegepast onderzoek om te ontdekken welk aandeel zij als zuiver wiskundige daaraan kon leveren. Dat aandeel bestond uit het verhelderen van teksten op basis van wiskundige inzichten.

Doel

Het fonds heeft tot doel het faciliteren van de toepassing van wiskundige en logische basisbegrippen binnen het gehele spectrum van wetenschappelijke disciplines. Met de wiskunde is wel te bewijzen dat iets niet bestaat of niet kan bestaan, maar niet dat iets wel kan bestaan. Dat is de taak van onderzoekers uit andere vakgebieden die daarvoor over de noodzakelijke kennis en creativiteit beschikken. De resultaten van de samenwerking van onderzoekers uit deze verschillende kennisdomeinen, vraagt om wederzijds begrip van elkaars mogelijkheden en beperkingen. Bij succes is het een gezamenlijke prestatie waarvan de afzonderlijke bijdragen met elkaar zijn verweven.

Elk project dat wiskundige bouwstenen toepast in onderwerpen van wetenschappelijke en/of maatschappelijke relevantie komt in principe in aanmerking voor subsidiëring. Nadruk wordt gelegd op gezamenlijke prestaties, bij voorkeur discipline- en faculteit overstijgend.

Aanvragers kunnen studenten in of buiten de wiskunde zijn die dergelijke projecten ondernemen, alsook de wetenschappers of begeleiders die bijdragen aan de realisatie hiervan.

Het Herman J. Coster Fonds is opgericht in 1901 ter herdenking van de op 21 oktober 1899 gesneuvelde alumnus van de Leidse Universiteit, die vermoedelijk betrokken was bij de oprichting van het Leids Universiteits Fonds (LUF). Tot 1937 werd het fonds beheerd door de Senaat van de Leidse Universiteit, in 1937 werd het fonds overgedragen aan het LUF. 

Doel

Het fonds heeft tot doel de belangen te behartigen van de in Leiden studerende Zuid-Afrikaanse studenten, zo vaak daartoe aanleiding bestaat. Bovendien draagt het fonds sedert 1937 de zorg voor het onderhoud van de gedenksteen op een van de muren van het Academieplein.

Het "Ouwe" Fonds is ingesteld ter nagedachtenis aan mr. Willem Arnold Ouwerkerk – voor vrienden "Ouwe" – die kort na zijn afstuderen op 8 januari 1994 op achtentwintigjarige leeftijd is overleden aan een hersentumor. Arnold Ouwerkerk heeft gelukkige Leidse jaren gekend en heeft ondanks zijn toenemende lichamelijke beperkingen – temidden van vele vrienden – zijn studie kunnen voltooien, mede door het begrip dat zijn docenten voor zijn situatie hebben getoond.

Doel

Het "Ouwe" Fonds stelt zich ten doel studenten aan de Leidse Universiteit, die als gevolg van een ziekte of ander lichamelijk gebrek aanvullende voorzieningen nodig hebben voor een volwaardige deelname aan het universitaire leven, financieel bij te staan.

Met steun uit het Fonds betaalde de Canadese student Dustin Hsiao, die als buitenlander geen thuiszorg krijgt, een deel van de kosten van zijn 'buddy', die onder meer boodschappen doet en een sociale rol vervult

Het Leiden Empowerment Fonds (LEF) is ingesteld vanuit de wens om bij te dragen aan het creëren van een academische omgeving met gelijke kansen voor iedereen! Een omgeving waarin mensen met verschillende achtergronden en kwaliteiten elkaar inspireren en motiveren. Een omgeving waarin elk talent (groot of klein) zich thuis voelt.

Bij zijn afscheid als rector magnificus van de universiteit vroeg Carel Stolker als cadeau een bijdrage aan het LEF. Donaties kunnen worden gedaan via Carels wens.

Doel

De doelstelling van het fonds is om de ambities van wetenschappers en studenten van de Universiteit Leiden tot bloei te laten komen ongeacht hun sekse, culturele achtergrond, seksuele geaardheid of fysieke beperkingen door het creëren van gelijke kansen voor iedereen.

Het LUC Fund is in 2018 opgericht door het Leiden University College The Hague (LUC).

Doel

Het fonds heeft als doel de ondersteuning van studenten en projecten van LUC. Het gaat hierbij om studiebeurzen voor studenten van het LUC en steun voor projecten van het LUC. Deze overige projecten betreffen onderwijs, onderzoek, inrichting en faciliteiten van het LUC, dit alles in de ruimste zin van het woord. Klik hier voor meer informatie.

Het fonds is opgericht door De Lutfia Rabbani Foundation. Deze organisatie heeft als doel de dialoog tussen Europa en de Arabische wereld te verbeteren. De huidige voorzitter, Salim Rabbani, is zoon van de oprichter van de Lutfia Rabbani Foundation, Mahmoud Rabbani.

Doel

De Lutfia Rabbani Foundation ondersteunt, samen met het LUF, excellente studenten die sterk gemotiveerd zijn om de Euro-Arabische dialoog te verbeteren. Het fonds biedt elk jaar een volledige studiebeurs aan een student uit de Arabische wereld die een advanced master gaat volgen aan de Universiteit Leiden. De student kan daarnaast gebruik maken van en mentorprogramma en krijgt toegang tot het uitgebreide en diverse netwerk van de Lutfia Rabbani Foundation. 

Meer informatie

Heeft u vragen? Neem dan contact op met Klaartje Sluijs via k.sluijs@LUF.leidenuniv.nl

Dit fonds is opgezet voor studenten met vernieuwende, onverwachte, overstijgende inzichten rond het thema verpakking en milieu. Op die manier willen we hun ideeën over de optimale balans tussen consumentengemak en milieubelasting de ruimte geven. Leidse masterstudenten komen in aanmerking voor de SVM Packaging and Environment Scholarship.

Het LUF gaat met de Stichting Verpakking en Milieu elk jaar opnieuw op zoek naar masterstudenten met verrassende ideeën en impactvolle projectvoorstellen rond dit thema. Leidend criteria hierbij zijn: meer gebruikersgemak voor de consument en de minste milieubelasting. Dit kan zijn door ontwerp/design van de verpakking, het voorkomen van verpakking, nieuwe of andere vormen van herverwerking en/of creatieve ideeen voor afvalfase. Kortom “out of the box”.

Samen met Stichting Verpakking en Milieu (SVM) maakt het LUF zich sterk voor het stimuleren van onderzoek- en onderwijsprojecten op het gebied van verpakking en milieu. 

De oorspronkelijke stichting werd opgericht in 1975. Mr. J.J. van Walsem liet een kapitaal achter aan de Nederlandse Staat. Het kapitaal werd ondergebracht in de stichting, welke werd bestuurd door het Leids Universiteits Fonds (LUF). In mei 2002 is deze stichting gefuseerd met het LUF en is het een Fonds op Naam geworden. Het Mr. J.J. van Walsem Fonds ondersteunt alfa- en gammawetenschappen aan de universiteit. 

Doel

Het fonds heeft tot doel de bevordering van de wetenschap aan de Universiteit Leiden voor zoveel betreft de rechtswetenschap, de economie, de sociologie, de letteren, de filosofie en de theologie, waarbij voorrang wordt verleend aan de rechtswetenschap en de economie. Het fonds tracht haar doel te bereiken door:

  • het verstrekken van studiebeurzen aan bijzonder begaafde en verdienstelijke Nederlandse of Zwitserse studenten;
  • in bijzondere situaties, het bijdragen in de kosten van het drukken of op andere wijze vermenigvuldigen van proefschriften en wetenschappelijke werken;
  • het bijdragen in de kosten van studiereizen in verband met die proefschriften en wetenschappelijke werken;
  • het begunstigen van wetenschappelijke onderzoekingen, van de verwerving van wetenschappelijke werken en manuscripten van waarde, van belang voor de universiteitsbibliotheek.

Het mr M. Enthoven Fonds is op 9 mei 2014 opgericht door The Enthoven Foundation Inc. 

Doelstelling

Het fonds keert een Sleuteldragersbijdrage van mr M. Enthoven ‘voor het leven’ uit. Na het overlijden van mr. M. Enthoven zal het rendement ten goede komen aan de groei en bloei van de Universiteit Leiden. Het Dagelijks Bestuur van het LUF gaat over de besteding. 

Website tekst volgt

Bij het afscheid van ir. Joris E.J. van Bergen als vicevoorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit Leiden in 2005 werd het Van Bergen Fund ingesteld. Het vermogen van het Fonds is opgebouwd uit bijdragen van personen en organisaties ter gelegenheid van dit afscheid, een subsidie van de universiteit en een bijdrage van de heer en mevrouw Van Bergen. Dit vermogen is in 2012 ondergebracht bij het LUF. 

Doel

De stichting beoogt de bevordering van contacten tussen Nederlandse en buitenlandse studenten teneinde meer begrip voor elkaars culturen te bewerkstelligen, mede ter voorbereiding op samenwerken en samenleven in de latere beroeps- en leefsituatie.

Op de website van de Universiteit Leiden vindt u actuele informatie over het Van Bergen Fund.

Over de hele wereld worden wetenschappers bedreigd vanwege hun werk, hun ideeën en kritische vragen. De bescherming van deze wetenschappers en hun academische vrijheid is van groot belang voor een vrije en welvarende samenleving. Het Fonds Wetenschappers in Verdrukking is in 2014 ingesteld en maakt tijdelijk onderdak mogelijk voor wetenschappers die dit nodig hebben. Zo kunnen zij hun studie of werk in een veilige omgeving voorzetten. 

Doel

Het Fonds Wetenschappers in Verdrukking ondersteunt de universiteit in haar streven om collega’s-in-nood een veilig heenkomen te bieden. 

Deze website maakt gebruik van cookies.