Leids Universiteits Fonds.

nl en

Algemeen

Bij het afscheid van ir. Joris E.J. van Bergen als vice voorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit Leiden in 2005 werd het Van Bergen Fund ingesteld. Het vermogen van het Fonds is opgebouwd uit bijdragen van personen en organisaties ter gelegenheid van dit afscheid, een subsidie van de universiteit en een bijdrage van de heer en mevrouw Van Bergen. Dit vermogen is in 2012 ondergebracht bij het LUF. Het kapitaal kan over een periode van circa tien jaar worden gebruikt voor prijzen en subsidies, ter bevordering van contacten tussen Nederlandse en buitenlandse studenten om zo meer begrip voor elkaars culturen te bewerkstelligen.

Doel

Bevorderen van contacten tussen Nederlandse en buitenlandse studenten met behulp van prijzen en subsidies. Op de website van de Universiteit Leiden vindt u actuele informatie over het Van Bergen Fund.

Het Dr. A.M. Blok Fonds is opgericht uit de nalatenschap van mevrouw mr. Marianne van Silfhout-Blok, overleden op 3 oktober 2000. Het fonds is genoemd naar haar vader, dr. A.M. Blok, die in Leiden medicijnen studeerde van 1918 tot 1926. Hij promoveerde in 1931, waarna hij zich vestigde als zenuwarts in Den Haag. Twee van zijn kinderen, genoemde mevr. B.M.N. van Silfhout-Blok en dr. A.P.R. Blok zijn eveneens Leidse alumni. Dr. A.M. Blok overleed jong, op 45-jarige leeftijd, in 1945.

Doel

Het fonds stelt subsidies beschikbaar voor studenten van de Universiteit Leiden die onderwijs volgen of wetenschappelijk onderzoek doen aan de Queen’s University in Kingston, Ontario, Canada.

Aanvraag en behandeling

Studenten die interesse hebben om aan Queen’s te studeren (voor in beginsel een semester) kunnen daartoe een aanvraag indienen bij het Expertisecentrum SOZ (SOZ International Relations). Indien men na een selectieprocedure (deadline 1 december elk jaar) in aanmerking komt, dient ook de Queen’s University de aanvraag te accepteren. Studenten die op deze wijze voor Queen’s University zijn geselecteerd, kunnen een aanvraag voor een beurs indien bij het Dr. A.M. Blok Fonds door middel van de LISF-procedure.

Contactgegevens

Op 15 juli 2009 was het honderd jaar geleden dat Hendrik Casimir werd geboren. Ter herdenking van de honderdste geboortedag van haar man heeft mevrouw J.M. Casimir-Jonker met een schenking van 100.000 euro het Prof.dr. Hendrik Casimir Fonds ten behoeve van de Casimir Research School ingesteld bij het LUF. Dit Fonds op Naam heeft als doelstelling masterstudenten van de Casimir Research School financieel te ondersteunen om voor hen deelname mogelijk te maken aan internationale wetenschappelijke bijeenkomsten.

De Casimir Research School is de graduate school voor interdisciplinaire natuurkunde. Het is een samenwerkingsverband van het Leids Instituut voor Natuurkunde (LION) en het Kavli Institute of Nanoscience van de TU Delft.

In september 2013 reisden negen pre-PhD-studenten van de Casimir Research school af naar Les Houches in Frankrijk voor de International Doctoral Training Session 'Frontiers of Condensed Matter: Nanosciences and Energy.' 

Doel

Het mogelijk maken van deelname aan internationale wetenschappelijke bijeenkomsten voor masterstudenten van de Casimir Research School.

Aanvragen

Via Casimir Research School.

Pre-PhD-studenten van de Casimir Research school bij Training Session 'Frontiers of Condensed Matter: Nanosciences and Energy'

Het Fonds A.E. Cohen ondersteunt onderzoek naar en publicatie over de geschiedenis van de Universiteit Leiden.

Aanvragen

De Commissie Wetenschappelijke Bestedingen (CWB) beslist over besteding. Aanvragen in het kader van het Fonds A.E. Cohen dienen te vallen binnen de termen van de Commissie voor Wetenschappelijke Bestedingen

The Herman J. Coster Fund supports students from South Africa who study at Leiden University. Students who are eligible may apply for extra financial funding for the cost of living, books, etc. The maximum guaranteed subsidy amounts to about € 1.500,-.

Application and procedure

Please use the application form special student subsidies for your application. The committee for academic expenditure (CWB) will only consider applications which are submitted using this form and which are completed in full and signed. Submit your application in good time so that the committee can consider your application before the event in question takes place. The committee meets seven times per year. Application deadlines can be found on the website.

In addition to your application form you should submit the following appendices:

 • a motivation for your application
 • a written recommendation by your supervisor
 • a budget, including information about other (potential) sponsors

Nature of the subsidy

The financial support approved by LUF always takes the form of guaranteed subsidies. This means that if the actual costs are lower than the contribution which LUF has approved, the sum of money eventually provided will not exceed the actual costs incurred.

Het Den Dulk-Moermans Fonds is opgericht in 2010 na ontvangst van een erfenis van dhr. A.M. den Dulk. De Commissie voor Wetenschappelijke Bestedingen (CWB) beslist over besteding. De bijdragen variëren van € 5.000 tot maximaal € 25.000 per ingewilligde aanvraag.

Doel

De doelstelling van het Den Dulk-Moermans Fonds is het financieren van onderzoek naar gezondheid in de breedste zin van het woord.

Aanvragen

Voorafgaand aan de inhoudelijke beoordeling van uw aanvraag zal deze aan de volgende criteria worden getoetst:

 • Projecten dienen een zelfstandig karakter te hebben, een eigen, herkenbare doelstelling en op het gebied van onderwijs of onderzoek te liggen.
 • Projecten op het gebied van de gezondheid in de breedste zin van het woord komen voor subsidie in aanmerking.

Zie voor meer informatie rondom aanvragen deze pagina

De Stichting Elise Mathilde Fonds is een in 1941 opgericht familiefonds van de familie van Beuningen-Brain dat zich heeft verbonden aan het LUF en in 2016 een gift van € 75.000,- ter beschikking gesteld voor subsidies voor wetenschappelijke projecten van de Universiteit Leiden.

Aanvraagmogelijkheden voor onderzoekers vindt men op deze pagina.

Het Fonds Mr. J.J. van Enter "Pro Universitate" is in 2010 opgericht door een schenking van mr. J.J. van Enter.

Doel

Het rendement van het Fonds kan worden aangewend voor onder meer:

 • het verstrekken van studiebeurzen aan bijzonder begaafde en verdienstelijke studenten en promovendi.
 • het bijdragen in de kosten van studiereizen in verband met proefschriften en wetenschappelijke werken.
 • het begunstigen van wetenschappelijke onderzoekingen, van de verwerving van wetenschappelijke werken en manuscripten van waarde, van belang voor de universiteitsbibliotheek. 

Aanvragen

De Commissie Wetenschappelijke Bestedingen (CWB) beslist over besteding. Aanvragen in het kader van het Fonds Mr. J.J. van Enter dienen te vallen binnen de termen van deze commissie. Kijk voor meer informatie op deze pagina

Het mr M. Enthoven Fonds is op 9 mei 2014 opgericht door The Enthoven Foundation Inc. 

Doelstelling

Het fonds keert een Sleuteldragersbijdrage van mr M. Enthoven ‘voor het leven’ uit. Na het overlijden van mr M. Enthoven zal het rendement ten goede komen aan de groei en bloei van de Universiteit Leiden. Het Dagelijks Bestuur gaat over de besteding. 

Aanvragen

Niet van toepassing.

De Gratama Stichting is een in 1925 opgericht familiefonds dat projecten op het gebied van wetenschap en onderwijs met een maatschappelijke relevantie ondersteunt en stimuleert. Het fonds geeft eenmaal per jaar subsidie aan medewerkers van de Rijksuniversiteit Groningen en de Universiteit Leiden. Hiertoe werkt de Stichting nauw samen met het LUF. De subsidies variëren van minimaal € 5.000,- tot maximaal € 25.000,- per ingewilligde aanvraag.

Doel

Ondersteunen en stimuleren van projecten op het gebied van wetenschap en onderwijs met een maatschappelijke relevantie.

Aanvragen

De Gratama Stichting en het LUF stellen medewerkers van de Universiteit Leiden in de gelegenheid een subsidie aan te vragen voor een bijzonder wetenschappelijk project

Scholarship ontvangster Chisom Oké-Chinda met de heer Kuiper en mevrouw Overpelt

Het Kuiper-Overpelt Studiefonds ondersteunt talentvolle studenten uit ontwikkelingslanden of fragiele democratieën die een opleiding aan de Universiteit Leiden willen volgen. De oprichters de heer mr. dr. W.G. Kuiper en mevrouw drs. A.C.M.D. Overpelt willen hen in staat stellen om na hun studie op constructieve wijze deel te nemen aan de civil society, de overheid of de ontwikkeling van hun land van herkomst.

Aanvragen
Neem voor meer informatie contact op via CWB@luf.leidenuniv.nl, onder vermelding van Kuiper-Overpelt Studiefonds.

Het Leiden Empowerment Fonds (LEF) heeft tot doel het tot bloei laten komen van ambities van wetenschappers en studenten aan de Universiteit Leiden ongeacht hun sekse, culturele achtergrond, seksuele geaardheid of fysieke beperkingen door het creëren van gelijke kansen, waarbij de focus van het LEF zal liggen op:

 • Wetenschappers en studenten die te maken hebben met genderbias issues (FEM)
 • Wetenschappers en studenten met een migratie-achtergrond (MIG) 
 • Eerste-generatie studenten (GEN)

Subsidie kan worden aangevraagd voor initiatieven ten behoeve van FEM, MIG en GEN als het een initiatief betreft, welke een meerwaarde heeft voor een grotere groep studenten en/of wetenschappers. Daarnaast is het LEF er voor individuele subsidieaanvragen van jonge, actieve en excellente wetenschappers (FEM/MIG). De aanvraag kan een onderzoeksproject, het schrijven van een artikel of voorbereiding van een andere, grotere subsidieaanvraag betreffen.

Het fonds kent heeft als doel het ondersteunen van onderzoek naar de effecten van het verlies van één of beide ouders op kinderen en jong volwassenen, dit alles in de ruimste zin van het woord. Aanvragen voor projectsubsidies kunnen gedaan worden door onderzoekers afkomstig uit verschillende wetenschapsgebieden aan de Universiteit Leiden, die onderzoek doen naar de effecten van verlies van één of beide ouders op kinderen en jong volwassenen.  

Meer informatie

In het alumnimagazine Leidraad verscheen een interview met Richard Moret over het fonds op naam. Dit artikel is online terug te lezen op deze pagina

Aanvragen

De Commissie Wetenschappelijke Bestedingen (CWB) en de familiecommissie beslissen over besteding. Aanvragen in het kader van het Leo Moret Fonds dienen te vallen binnen de termen van het CWB. Voor informatie over aanvragen kunt u terecht op deze pagina

Het LUF Internationaal StudieFonds (LISF) verstrekt LISF-subsidie aan Leidse studenten die met een van de onderstaande doelen naar het buitenland gaan. De beurs die de LISF-commissie toekent, ligt tussen de € 250 en € 1.000. Het LISF behandelt daarnaast aanvragen voor het Fonds Clavareau en het Dr. Edith Frederiksfonds.

Doel

Studenten kunnen een aanvraag indienen voor onderzoek, onderwijs, een ervaringsstage, deelname aan een congres of voorbereiding van een promotie.

Aanvragen

Kijk voor meer informatie bij LISF-subsidie.

Prijzen

Studenten die een LISF-beurs hebben ontvangen, dingen met hun verslag automatisch mee naar de LISF-prijs ter waarde van € 500 en kunnen voorgedragen worden voor de Janneke Fruin-Helb Beurs ter waarde van
€ 2.250.

Dit fonds is opgezet voor studenten met vernieuwende, onverwachte, overstijgende inzichten rond het thema verpakking en milieu. Op die manier willen we hun ideeën over de optimale balans tussen consumentengemak en milieubelasting de ruimte geven. Leidse masterstudenten komen in aanmerking voor de SVM Packaging and Environment Scholarship van € 4.000.

Het LUF gaat met de Stichting Verpakking en Milieu elk jaar opnieuw op zoek naar masterstudenten met verrassende ideeën en impactvolle projectvoorstellen rond dit thema. Leidend criteria hierbij zijn: meer gebruikersgemak voor de consument en de minste milieubelasting. Dit kan zijn door ontwerp/design van de verpakking, het voorkomen van verpakking, nieuwe of andere vormen van herverwerking en/of creatieve ideeen voor afvalfase. Kortom “out of the box”.

Aanvragen
De subsidievoorwaarden voor dit fonds vindt u op deze pagina. Neem voor vragen contact op met Henk Snijders via cwb@LUF.leidenuniv.nl

Samen met Stichting Verpakking en Milieu (SVM) maakt het LUF zich sterk voor het stimuleren van onderzoek op het gebied van verpakking en milieu. 

De Lutfia Rabbani Foundation ondersteunt, samen met het LUF, excellente studenten die sterk gemotiveerd zijn om de Euro-Arabische dialoog te verbeteren. Het fonds biedt elk jaar een volledige studiebeurs aan een student uit de Arabische wereld die een advanced master gaat volgen aan de Universiteit Leiden. De student kan daarnaast gebruik maken van en mentorprogramma en krijgt toegang tot het uitgebreide en diverse netwerk van de Lutfia Rabbani Foundation. 

Meer informatie

In het nieuwsitem 'Lutfia Rabbani Foundation and LUF set up new international scholarship' vindt u meer uitgebreide informatie over de studiebeurs. Heeft u vragen? Neem dan contact op met Henk Snijders via h.l.m.snijders@LUF.leidenuniv.nl of 071 527 4903. 

Vijf inscripties uitgevoerd in de zogenaamde Leidse Letter. 

Het Fonds Minerva Reünisten Jaar 1957 is in 2007 opgericht door reünisten van het jaar 1957 van Minerva en LSC, ter gelegenheid van hun 50-jarig jubileum. In 2011 hebben de reünisten van het jaar 1961 van Minerva en LSC zich bij dit initiatief aangesloten en in 2015 ook de reünisten van het jaar 1965.

Doel

Het fonds wordt gebruikt voor de jaarlijkse Leidse Universitaire Scriptieprijzen. Er zijn drie prijzen beschikbaar. De eerste prijs bestaat uit een bedrag van  €3.000, bij de tweede prijs hoort €2.000 en de derde prijs bedraagt €1.000.

Aanvragen

De besturen van de faculteiten kunnen jaarlijks een scriptie voordragen bij de CWB. De Leidse Universitaire Scriptieprijzen worden uitgereikt tijdens de dies voor alumni. Kijk voor meer informatie op deze pagina

Het “Ouwe” Fonds is ingesteld ter nagedachtenis aan mr. Willem Arnold Ouwerkerk – voor vrienden “Ouwe” – die kort na zijn afstuderen op 8 januari 1994 op achtentwintigjarige leeftijd is overleden aan een hersentumor. Arnold Ouwerkerk heeft gelukkige Leidse jaren gekend en heeft ondanks zijn toenemende lichamelijke beperkingen – temidden van vele vrienden – zijn studie kunnen voltooien, mede door het begrip dat zijn docenten voor zijn situatie hebben getoond.

Doel

Het “Ouwe” Fonds stelt zich ten doel studenten aan de Leidse Universiteit, die als gevolg van een ziekte of ander lichamelijk gebrek aanvullende voorzieningen nodig hebben voor een volwaardige deelname aan het universitaire leven, financieel bij te staan.

Aanvragen

Neem voor meer informatie contact op via lisf@LUF.leidenuniv.nl, onder vermelding van "Ouwe" Fonds.

Met steun uit het Fonds betaalde de Canadese student Dustin Hsiao, die als buitenlander geen thuizorg krijgt, een deel van de kosten van zijn 'buddy', die onder meer boodschappen doet en een sociale rol vervult

Het C.L. van Steeden Fonds verstrekt subsidies voor studie en/of baanbrekend werk van geestelijke, wetenschappelijke en kunstzinnige aard.

Aanvragen

De Commissie Wetenschappelijke Bestedingen (CWB) beslist over besteding. Aanvragen in het kader van het Dr. C.L. van Steeden Fonds dienen te vallen binnen de termen van deze commissie.

Het Mr. J.J. van Walsem Fonds ondersteunt alfa- en gammawetenschappen aan de universiteit. 

Doel

Het Fonds begunstigt wetenschappelijk onderzoek, studiereizen, congresbezoeken en het stimuleren van kennisuitwisseling.

Aanvragen

De Commissie Wetenschappelijke Bestedingen (CWB) beslist over besteding. Aanvragen in het kader van het Fonds mr. J.J. van Walsem Fonds "Pro Universitate" dienen te vallen binnen de termen van deze commissie.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie