Logo Leids Universiteits Fonds

nl en

Geesteswetenschappen

Het Anna Croiset van der Kop Fonds is ontstaan uit de voormalige Stichting Beheer Croiset van der Kop Fonds, die beheerd werd bij de opleiding Slavische talen van de Faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit Leiden. Anna Croiset van der Kop (1859-1914) was de eerste vrouwelijke slaviste van Nederland. Op 43-jarige leeftijd begon zij aan een studie slavistiek bij professor Aleksander Brückner aan de Friedrich-Wilhelm-Universiteit in Berlijn, bij wie zij in 1907 cum laude promoveerde. Tot haar spijt en ongenoegen liep zij in 1913 een hoogleraarsbenoeming voor de leerstoel Slavische filologie aan de Universiteit Leiden mis terwijl zij zich als pleitbezorgster van een dergelijke leerstoel juist zo had ingezet voor de instelling hiervan. In 1914 overleed zij in Frankfurt.

Doel

Het Fonds heeft als doelstelling de bevordering van de Slavische taal- en letterkunde, meer in het bijzonder de BA- en MA-opleidingen Russische Studies/Russian and Eurasian Studies van de Universiteit Leiden.

Aanvragen kunnen het hele jaar door worden ingediend. Voor meer informatie kan een mail gestuurd kan worden aan Klaartje Sluijs: CWB@LUF.leidenuniv.nl.

Particuliere verzamelaars John Steegh en Harrie Teunissen schonken hun gehele collectie landkaarten, plattegronden en atlassen aan de Universitaire Bibliotheken Leiden (UBL). Het betreft een verzameling van circa 17.000 losse kaartbladen en ongeveer 2.300 atlassen en reisgidsen die zij in bijna 40 jaar bij elkaar hebben gebracht. De collectie is een mooie aanvulling op de al bestaande collectie die grotendeels bestaat uit de kaarten die werden nagelaten aan de UBL door Johannes Tiberius Bodel Nijenhuis (1797-1872).

Doel

Het fonds heeft als doel de collectie te blijven verrijken met passende nieuwe aanwinsten, te restaureren waar nodig en om de collectie te digitaliseren. 

Het fonds heeft tot doel het conserveren van alle boeken en brieven van prof. G.J.P. Bolland in de Leidse Universiteitsbibliotheek. Ook steunt het fonds de studie naar Bollands leven en werk door het archief te ontsluiten en het bevorderen van het uitgeven van een integrale uitgave van de werken van Bolland.

Doel

Het fonds heeft tot doel het financieren van een wetenschappelijk onderzoek of promotieonderzoek, eventueel inclusief publicaties van/voor startende onderzoekers van de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit Leiden, meer specifiek het vakgebied kunstgeschiedenis met bij voorkeur aandacht voor de interdisciplinaire relatie met geschiedenis, culturen en religies en waar mogelijk in relatie tot het Spaanstalig gebied, dit alles in de ruimste zin van het woord.

Dit fonds op naam is ingesteld met de nalatenschap van de heer Jan-Paul Dirkse. 

Doel

Het doel van het fonds op naam is het steunen van studenten, promovendi en onderzoekers, die geschiedkundig dan wel cultureel antropologisch onderzoek doen naar of publiceren over lndonesië, dit alles in de ruimste zin van het woord.

Het Familie Oomen Fonds werd in 2022 ingesteld door de heer drs. C.A.C.M. Oomen. Hij studeerde Farmacie en Rechten aan de Universiteit Leiden.

Doel

Het eerste doel van het fonds zijn nieuwe, geavanceerde onderwijsfaciliteiten voor de opleidingen Biofarmaceutische Wetenschappen en Farmacie. Deze faciliteiten geven de opleidingen een unieke positie binnen Nederland, en maken het mogelijk om een nieuwe generatie biofarmaceutische wetenschappers op te leiden die voorbereid zijn op de huidige en toekomstige ontwikkelingen in de biofarmacie.

Het tweede doel van het fonds is het bestrijden van nepnieuws door te investeren in factchecks, kennisdeling en onderzoek naar desinformatie. Vanuit het fonds wordt bijgedragen aan het Kenniscentrum Nieuwscheckers, een factcheckinitiatief dat uniek is in Nederland. Mede door het Familie Oomen Fonds kunnen Leidse onderzoekers een hoogwaardig factcheckcentrum creëren waarin onafhankelijke journalistiek, onderwijs en onderzoek elkaar versterken. Zo wordt de strijd tegen desinformatie en nepnieuws breed ingezet.

Het fonds is geheel besteed.

Het Fonds A.E. Cohen is opgericht door prof.dr. Adolf Emile Cohen. Hij was een Nederlands historicus, hoogleraar en rector magnificus van de Universiteit Leiden.

Doel

Het fonds ondersteunt onderzoek naar en publicatie over de geschiedenis van de Universiteit Leiden.

Het Fonds jmb tot bestudering van Verdraagzaamheid werd ingesteld door de heer Jan Maarten Boll. 

Doel

Het fonds heeft als doelstelling de bestudering van Verdraagzaamheid door onderwijs en onderzoek aan zowel de Faculteit Geesteswetenschappen en Rechtsgeleerdheid. Bij voorkeur in het kader van de Uytenbogaert Leerstoel (in oprichting) met de aanstelling van een hoogleraar en/of promovendus die zich zal bezighouden met onderwijs en onderzoek binnen de doelstelling.

De Numata Chair in Buddhist Studies is mogelijk gemaakt door Bukkyo Dendo Kyokai (BDK; Society for the Promotion of Buddhism). Deze organisatie was een initiatief van Dr. Yehan Numata (1897-1994), een succesvol zakenman die zich altijd heeft ingezet voor de studie van het boeddhisme.

In januari 1984 richtte BDK de eerste Numata Chair in Buddhist Studies op aan de University of California, Berkeley. Sindsdien zijn er 15 Numata Chairs bijgekomen in Noord-Amerika en Europa. De Numata Chair in Leiden werd gevestigd in 1987. De eerste benoeming vond plaats in 1991.

Doel

Het Numata Chair in Buddhist Studies Fonds maakt elke twee jaar het bezoek van een gastdocent aan de Universiteit Leiden mogelijk. Gastdocenten worden uitgenodigd door prof.dr. Jonathan Silk, hoogleraar Buddhist Studies aan het Leiden Institute for Area Studies (Southeast Asian Studies, South Asian and Tibetan Studies).

Prof.dr. Silk met een delegatie van BDK in de Hortus Botanicus bij de Japanse Hazelnoot die het LUF in naam van de stichting adopteerde als dank en erkenning voor hun bijdrage.

Het Fonds Van Moorsel-Rijnierse is door de heer prof.dr. P.P.V. van Moorsel opgericht in 1997, ten behoeve van de bestudering van het Christendom in het Nijldal en het Midden-Oosten, in zijn kunsthistorische, archeologische, kerkhistorische, historische en filologische aspecten.

Doel

Dit fonds is opgericht ten behoeve van de bestudering van het Christendom in het Nijldal en het Midden-Oosten, in zijn kunsthistorische-archeologische, kerkhistorische, historische en filologische aspecten. De revenuen dienen te worden aangewend voor een bijzondere leerstoel op genoemd vakgebied aan de Universiteit Leiden alsmede voor projecten van onderwijs en onderzoek uit te voeren in Egypte, elders in het Nijldal dan wel elders in het Midden-Oosten.

Het fonds voor Caribische Collecties werd in 2022 ingesteld.

Doel

Het doel van het fonds is het doen van bijzondere aankopen op het gebied van de Caraïben, Het ontsluiten, digitaliseren en presenteren van de bestaande en nieuw verworven collecties bij de Universitaire Bibliotheken Leiden en het bevorderen van onderwijs en onderzoek op basis van deze collecties.

Het Fonds voor Religiestudies is in 2014 opgericht, toen de Beheerstichting Theologische Fondsen het fonds onderbracht bij het LUF. Binnen het fonds wordt onderscheid gemaakt tussen een ‘Algemeen Fonds’, het ‘Fonds Marinus de Jonge’ en het ‘Posthumus Meyjesfonds’.

Doel

De doelstelling van het fonds is het bevorderen van de bestudering van religie en religies in de Leidse Universiteit. 

 • Het Fonds Marinus de Jonge ondersteunt studenten en promovendi die zich aan de Universiteit Leiden bezig houden met onderzoek betreffende het Antieke Jodendom of het vroege Christendom in de context van de klassieke Mediterrane wereld.
 • Het Posthumus Meyjesfonds ondersteunt aankopen door de Leidse Universiteitsbibliotheek om een zo volledig mogelijke collectie van theses verdedigd aan de Faculteit der Godgeleerdheid in de periode 1575 – 1750 te realiseren, alsook de aanschaf van verwante titels.

Het Fonds voor Zuid- en Zuidoost-Aziatische Kunst is opgericht tot bevordering van de studie van kunst, oudheden en materiële cultuur van Zuid- en Zuidoost-Azië, in het bijzonder in Nederland. De beoefening van de studie Zuid- en Zuidoost-Aziatische Kunst is een oude, Nederlandse traditie, die haar hoogtepunt beleefde in de koloniale periode, vooral in de eerste helft van de twintigste eeuw.

Als gevolg hiervan zijn in Nederland uitzonderlijk rijke verzamelingen van kunstwerken, oudheden en voorwerpen van materiële cultuur uit deze gebieden aanwezig, evenals een breed scala van documentatie en publicaties in de Nederlandse taal op dit terrein. Dit vraagt om wetenschappelijke bestudering door specialisten die vertrouwd zijn met het Nederlands, het Nederlandse bronnenmateriaal en de onderzoektradities.

Het fonds Zuidoost-Aziatische Collecties werd in 2022 ingesteld.

Doel

Het doel van het fonds is het mogelijk maken van bijzondere aankopen op het gebied van de Nederlandse koloniale geschiedenis tot het jaar 1950 en op het gebied van de geschiedenis van Zuidoost-Azië, het ontsluiten en presenteren van de bestaande en nieuw verworven collecties bij de Universitaire Bibliotheken Leiden en het bevorderen van onderwijs en onderzoek op basis van deze collecties.

Het Han-Crebolder Fonds is opgericht door de heer mr W.L. Han en mevrouw mr H.S.C. Crebolder in 2018. Beide schenkers zijn actief betrokken (geweest) bij het Leids Universiteits Fonds als bestuursleden.

Doel

De doelstelling van het fonds is studenten van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, de Faculteit Geesteswetenschappen en de Faculteit Governance and Global Affairs van de Universiteit Leiden te stimuleren en te ondersteunen ervaring op te doen in het buitenland als het gaat om onderzoek, onderwijs, stage of congresbezoek. 

Drs. Ingeborg H.A. Kneip benoemde het LUF als haar enige erfgenaam in haar testament en verzocht het LUF haar nalatenschap ter beschikking te stellen aan de Stichting Bibliotheca Thysiana. Het fonds werd in 2020 ingesteld na de ontvangst van de nalatenschap. Mevrouw Kneip werkte het overgrote deel van haar leven als medewerker van de Technische Universiteit Delft. Naast haar fulltime baan studeerde ze Duits en na haar pensionering Geschiedenis aan de Universiteit Leiden. Onderdeel van die laatste studie was een bezoek aan de Bibliotheca Thysiana, dat diepe indruk op haar maakte, waardoor ze besloot haar nalatenschap ter beschikking te stellen aan de bibliotheek. Zelf schrijft ze erover: ‘Ik hoop dat de bibliotheek hiermee een aankoop kan financieren die anders niet realiseerbaar was. […] U kunt het zien als een vorm van dankbaarheid dat de Nederlandse samenleving en de Leidse Universiteit mij en oudere studenten de gelegenheid heeft geboden hun éducation permanente voort te zetten.’

Doel

Het doel van het fonds is het verlenen van financiële steun aan de Stichting Bibliotheca Thysiana, waaronder het beschikbaar stellen van fondsen voor de aankoop van werken, de restauratie hiervan, het financieren van wetenschappelijke onderzoeksprojecten en het beschikbaar stellen van fellowships waarvoor financiering op andere wijze niet mogelijk is. Aanvragen worden gedaan door het curatorium van de Stichting Bibliotheca Thysiana.

In 2018 is het Jobje van den Bergh-Simons Fonds opgericht door de heer R.F. van den Bergh.

Doel

Het fonds is opgericht om voor een periode van vijf jaar voor BA2-studenten van Griekse en Latijnse Taal en Cultuur de jaarlijkse excursie naar Griekenland of Italië mogelijk te maken. Deze excursie is onderdeel van het vak Antieke bronnen en Materiële Cultuur. De doelstelling van het fonds is door het bezoeken van archeologische en historische sites de studenten kennis te laten maken met de materiële cultuur van de Oudheid, en inzicht te geven in de plaatsen die een belangrijke rol hebben gespeeld in de geschiedenis, de literatuur en de receptie van de Oudheid.

Het Legatum Stolpianum, het legaat van Jan Stolp (1761-1853), is mogelijk de oudste wetenschappelijke prijs in Nederland. Sinds medio 2014 is het Legatum Stolpianum een fonds op naam binnen het LUF.

Doel

Het begon in de context van de Verlichting als een jaarlijkse prijsvraag op het terrein van de ‘natuurlijke theologie’, waarbij christelijk geloof en ethiek geconfronteerd werden met nieuwe wetenschappelijke kennis en systematische wijsgerige reflectie. Halverwege de 20ste eeuw is overgegaan op het eens in de vijf jaar, achteraf, bekronen van werk op het terrein van de godsdienstfilosofie, ethiek en religiewetenschappen. 

Winnaars vanaf 2001

 • 2019: Sem de Maagt, Constructing Morality: Transcendental Arguments in Ethics
 • 2014: Tazuko van Berkel, The Economics of Friendship: Changing conceptions of Reciprocity in Classical Athens, en Egil Asprem, The Problem of Disenchantment: Scientific Naturalism and Esoteric Discourse, 1900-1939
 • 2009: E.P. (Petruschka) Schaafsma, Reconsidering Evil: Confronting Reflections with Confessions
 • 2004: J.J. (Jos) Kole, Moral Autonomy and Christian Faith: A Discussion with William K. Frankena
 • 2001 (1994-1998): Palmyre M.F. Oomen, Doet God ertoe? Een interpretatie van Whitehead als bijdrage aan een theologie van Gods handelen.

Meer informatie

Het notulenboek van het Legatum Stolpianum, getiteld Acta in conventibus Clarissimorum Virorum, qui Legato Stolpiano curando, administrando praesunt, is te vinden in de Bijzondere Collecties van de Leidse Universiteitsbibliotheek. Informatie over de geschiedenis en het archief van het fonds vindt u in Legatum Stolpianum: History and Archives of the Leiden prize Competitions in Natural Theology and Moral Philosophy, 1754-2004 (J.J. Fehr en A. Bouwman).

Professor Gerard Nienhuis en professor Ineke Sluiter reiken de prijs uit aan de winnaar van 2019 dr. Sem de Maagt.

Het Lingling Wiyadharma Fonds voor Indonesische Studies werd in 2022 ingesteld door de heer mr. H.R. van der Valk. Hij studeerde Rechten in Leiden en stelde het fonds ter nagedachtenis aan zijn vrouw.

Doel

Het doel van het fonds is het bevorderen van het gebruik en het beheer van de Indonesische collecties van de Universiteitsbibliotheek. Onder meer door het inrichten van fellowships voor bij voorkeur jonge wetenschappers (PhD-studenten, postdocs, junior-wetenschappers) en een gastleerstoel voor een buitenlandse senior-onderzoeker.

Het P.J. Sijpesteijn Fonds is opgericht door mevrouw drs. E.A. Sijpesteijn-Moen bij het verschijnen van het boek “Papyri in Memory of P.J. Sijpesteijn” op 30 september 2007.

Doel

Het fonds heeft tot doel studenten en wetenschappers financieel te ondersteunen bij het realiseren van onderzoek op het gebied van papyrologie in de breedste zin van het woord.

Het Prof.dr. A.W. Byvanck Fonds is een speciaal fonds van het LUF ter bevordering van archeologisch en kunsthistorisch onderzoek op het gebied van de klassieke archeologie in binnen- en buitenland. Meer weten over het fonds? Kijk dan op deze pagina

In 1992 heeft de emeritus hoogleraar wijsbegeerte prof.dr. R.A.V. Baron van Haersolte (1919-2002) bij het Leids Universiteits Fonds een fonds gesticht ter bevordering van de studie Wijsbegeerte aan de Universiteit Leiden. Per ingewilligde aanvraag is maximaal € 1.000,- beschikbaar, in de vorm van een garantiesubsidie.

Doel

Studenten en medewerkers van de opleiding Wijsbegeerte van de Universiteit Leiden kunnen subsidie aanvragen bij het Van Haersolte Fonds. Zo is er voor studenten de mogelijkheid een aanvraag in te dienen voor een studieverblijf. Medewerkers van de opleiding Wijsbegeerte kunnen een aanvraag indienen voor het bezoek aan een symposium of congres, voor de organisatie van een symposium of congres, of voor het uitnodigen van een gastspreker. 

Aanvragen

Aanvragen moeten bestaan uit de volgende onderdelen:

 • Application form Van Haersolte Fund van de CWB
 • Korte omschrijving van het doel met daarbij een motivatie
 • Begroting inclusief informatie over andere (potentiële) subsidieverstrekkers. Gebruik hiervoor: begrotingsformulier studieverblijf (excel) of begrotingsformulier congresdeelname. Voor de organisatie van een congres kunt u zelf een begrotingsformat kiezen.
 • Een advies van de adviescommissie van de opleiding Wijsbegeerte

Studenten dienen hun aanvragen voor het Prof.dr. R.A.V. van Haersolte Fonds in bij het secretariaat van het Instituut voor Wijsbegeerte (Postbus 9515, 2300 RA, Leiden), bezoekadres: Reuvensplaats 4. Contactpersoon: Karineke Sombroek, 071 527 20 31, c.w.sombroek@phil.leidenuniv.nl.

Het fonds heeft tot doelstelling het verlenen van financiële ondersteuning aan promovendi op het gebied der Letteren, in het bijzonder de niet-Westerse Letteren, door het verstrekken van toelagen.

Het R.M. Korthals Altes - Bakker Fonds is voortgekomen uit een schenking van R.M.R. Bakker. 

Doel

Het fonds bevordert de studie Klassieke Talen. Dit doet zij onder andere door jongeren enthousiast te maken voor deze studierichting en te ondersteunen bij de voortgang en verdieping van hun studie.

Aanvragen

Aanvragen in het kader van het R.M.R. Korthals Altes-Bakker Fonds kunnen alleen worden gedaan vanuit de opleiding Griekse en Latijnse Taal en Cultuur van de Universiteit Leiden. De Commissie voor Wetenschappelijke Bestedingen (CWB) van het LUF beslist over besteding. Neem voor meer informatie contact op met de Onderwijsadministratie Griekse en Latijnse Taal en Cultuur (GLTC).

De Stichting Robert Fruin Fonds voor Studiereizen werd in 1886 opgericht met als doel studiereizen voor onbemiddelde studenten mogelijk te maken. Historicus en professor Robert Fruin (1823-1899), de eerste in Nederland die geschiedenis als wetenschap beoefende, stelde zijn nalatenschap beschikbaar voor een fonds voor studiereizen. In zijn eigen woorden was hij in 1885 voornemens ‘om een fonds te stichten, waaruit bijzonder verdienstelijke maar onbemiddelde studenten der Leidsche universiteit, voorloopig uitsluitend historici en literatoren, na volbrachten studietijd in staat worden gesteld om hunne opvoeding met een academiereis te voltooien’. Hij had hierbij de studiereizen voor ogen die studenten in de tweede helft van de zestiende en zeventiende eeuw door westelijk Europa maakten langs beroemde universiteiten. Een interessant artikel over de totstandkoming van het fonds is hier te lezen. De stichting werd in 2021 ontbonden en het vermogen werd ondergebracht in het Robert Fruin Fonds voor Studiereizen bij het LUF.

Doel

Het doel van het fonds is het financieren van (onderzoeks-)studiereizen voor masterstudenten, promovendi en onderzoekers die korter dan twee jaar eerder zijn gepromoveerd, studerend of werkzaam aan de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit Leiden, in het bijzonder in de wetenschapsgebieden Taalkunde, Letterkunde, Geschiedenis en/of Kunstgeschiedenis. Aanvragen kan via deze link.

Robert van Gulik (1910-1967) was een wereldvermaard sinoloog, diplomaat en auteur, en de grondlegger van de sinologische collecties in de Universitaire Bibliotheken Leiden. Met de instelling van het naar hem vernoemde fonds, willen de erven van R.H. van Gulik hun vader eer bewijzen.

Doel

In algemene zin is het fonds bestemd om de studie van de Sinologische collecties binnen de UB Leiden te versterken, in het bijzonder de bestudering van leven en werk van Robert van Gulik op basis van zijn de collecties en het archief dat bij de Universitaire Bibliotheken Leiden beheerd wordt. Dit kan gebeuren in de vorm van fellowships, stipendia of beurzen voor studenten en onderzoekers, die zullen worden gevestigd bij het Scaliger Instituut van de Universitaire Bibliotheken Leiden. Ook collecties van en over Robert van Gulik die bij andere instellingen in beheer zijn, kunnen (mede) onderwerp zijn van deze studies.

Voorts beoogt het fonds de bekendheid van de Sinologische collecties in algemene zin en in het bijzonder de collectie en het archief van Robert van Gulik te bevorderen.

Het fonds is opgericht om de aankoop van uitsluitend bijzondere Chinese boeken en/of manuscripten voor de Bijzondere Collecties van de Universitaire Bibliotheken Leiden (UBL) mogelijk te maken. Het zal één of twee unieke aanwinsten van uitzonderlijke en substantiële waarde betreffen. Mocht er bij een mogelijke aanschaf een wens tot digitalisering of een noodzaak van restauratie bestaan, dan is er een mogelijkheid deze acties uit het fonds te financieren.

Doel

De middelen uit het fonds kunnen worden aangewend voor:

 1. Primair: aankopen van bijzondere Chinese boeken of manuscripten voor de afdeling Bijzondere Collecties van de Universitaire Bibliotheken Leiden. 
 2. Secundair: conservering van het aangekochte object of objecten.
 3. Secundair: digitalisering van het aangekochte object of objecten.

Het Rombouts Fonds voor Chinese Studies is in 2010 ingesteld door de heer drs. P.A. Rombouts. 

Doel
Het Fonds heeft tot doel subsidies te verstrekken aan de opleiding Chinese Talen en Culturen ten behoeve van het uitvoeren van onderzoek, het organiseren van congressen, het mogelijk maken van studiereizen voor promovendi en overige activiteiten die nuttig en/of noodzakelijk zijn ter verhoging van de excellentie van de opleiding en/of de onderzoekers.

Aanvragen 
Voordrachten voor een subsidie kunnen alleen worden gedaan door de voorzitter van de BA Chinastudies (als de opvolger van de opleiding Talen en Culturen van China) aan de Commissie Wetenschappelijke Bestedingen (CWB) van het LUF.

Wie kan aanvragen?
Iedereen die zich bezig houdt met “China” in de breedste zin des woords en die direct (als student of docent) of indirect (via een docent) betrokken is bij de BA Chinastudies en/of de MA Asian studies, kan een aanvraag indienen. Studenten en promovendi krijgen voorrang boven aanvragen van anderen.

Wat kan er worden aangevraagd?
Zie “doel”: subsidie ten behoeve van het uitvoeren van onderzoek, het organiseren van congressen, het mogelijk maken van studiereizen en overige activiteiten die nuttig en/of noodzakelijk zijn ter verhoging van de excellentie van de opleiding en/of de onderzoekers, op het gebied van China (de sinofone wereld), met inachtneming van de volgende voorwaarden:
Reiskosten tot een maximum van EUR 1.500
Organisatie van conferentie of workshop tot een maximum van EUR 2.500
Andere aanvragen tot een maximum van EUR 3.000

Wat is de procedure?
Aanvragen van maximaal twee pagina’s, met motivering, aanduiding van relevantie en een uitgewerkte begroting moeten drie weken voor de uiterste inleverdata aangehouden door de CWB van het LUF per e-mail worden ingestuurd aan de voorzitter van de BA Chinastudies. De aanvragen worden beoordeeld door een commissie voorgezeten door de voorzitter van de BA en doorgestuurd naar de CWB als de commissie oordeelt dat de aanvraag gehonoreerd kan worden.

Het Rombouts Fonds voor de Chinese Bijzondere Collecties in de Universitaire Bibliotheken Leiden is in 2020 ingesteld door de heer drs. P.A. Rombouts. Eerder stelde hij al het Rombouts Fonds voor Chinese Bijzondere Collecties (2017) en het Rombouts Fonds voor Chinese Studies (2010) in. Rombouts’ interesse voor Chinees ontstond door Robert van Guliks romans over Rechter Tie en van 1980 tot 1986 studeerde hij Chinees aan de Universiteit Leiden. Daarna werkte hij ruim twintig jaar in China en Hong Kong, waar hij de cultuur goed leerde kennen en een verzameling Chinese boeken en objecten aanlegde. Als vrijwilliger werkte Rombouts geruime tijd aan de ontsluiting van Chinese boeken in de Universiteits Bibliotheek. Ook publiceerde hij vertalingen uit de Chinese geschiedenis en literatuur.

Doel

Het doel van het fonds is het verrijken van de collecties op het gebied van de Chinese geschiedenis en cultuur en daarmee het bevorderen van onderwijs en onderzoek op dit vakgebied, dit alles in de ruimste zin. Het gaat daarbij nadrukkelijk om de erfgoedcollecties en niet om kunstcollecties. Aanvragen bij het fonds worden gedaan door de Universitaire Bibliotheken Leiden.

De Stichting Vaes-Elias is de nalatenschap van mevrouw Elias-Vaes (1908-2002). Het vermogen van de Stichting Vaes-Elias is ondergebracht bij het LUF in het Vaes-Elias Fonds. Dit fonds is opgericht op 4 juli 2013. In alumnimagazine Leidraad werd in het najaar van 2014 aandacht besteed aan dit nieuw opgerichte fonds. 

Doel

De beschikbare gelden in het fonds zijn bestemd voor het Leiden Asia Centre (LAC), dat onderdeel uitmaakt van de faculteit Geesteswetenschappen. Als hét expertisecentrum voor het moderne Azië in Nederland richt het Leiden Asia Centre zich in eerste instantie op Oost-Azië: China (inclusief Taiwan), Japan, Korea en ook Singapore. Voor het uitvoeren van zijn doelstellingen kan het LAC een beroep doen op het Vaes-Elias Fonds.

Deze website maakt gebruik van cookies.