Leids Universiteits Fonds.

nl en

Geesteswetenschappen

Het fonds heeft tot doel het conserveren van alle boeken en brieven van prof. G.J.P. Bolland in de Leidse Universiteitsbibliotheek. Ook steunt het fonds de studie naar Bollands leven en werk door het archief te ontsluiten en het bevorderen van het uitgeven van een integrale uitgave van de werken van Bolland.

Aanvragen

N.v.t.

Het Prof.dr. A.W. Byvanck Fonds is een speciaal fonds van het LUF ter bevordering van archeologisch en kunsthistorisch onderzoek op het gebied van de klassieke archeologie in binnen- en buitenland. Meer weten over het fonds en de aanvraagmogelijkheden? Kijk dan op deze pagina

In 1992 heeft de emeritus hoogleraar wijsbegeerte prof.dr. R.A.V. Baron van Haersolte (1919-2002) bij het Leids Universiteits Fonds een fonds gesticht ter bevordering van de studie Wijsbegeerte aan de Universiteit Leiden. Per ingewilligde aanvraag is maximaal € 1.000,- beschikbaar, in de vorm van een garantiesubsidie.

Doel

Studenten en medewerkers van de opleiding Wijsbegeerte van de Universiteit Leiden kunnen subsidie aanvragen bij het Van Haersolte Fonds. Zo is er voor studenten de mogelijkheid een aanvraag in te dienen voor een studieverblijf. Medewerkers van de opleiding Wijsbegeerte kunnen een aanvraag indienen voor het bezoek aan een symposium of congres, voor de organisatie van een symposium of congres, of voor het uitnodigen van een gastspreker. 

Aanvragen

Aanvragen moeten bestaan uit de volgende onderdelen:

 • Application form Van Haersolte Fund van de CWB
 • Korte omschrijving van het doel met daarbij een motivatie
 • Begroting inclusief informatie over andere (potentiële) subsidieverstrekkers. Gebruik hiervoor: begrotingsformulier studieverblijf (excel) of begrotingsformulier congresdeelname. Voor de organisatie van een congres kunt u zelf een begrotingsformat kiezen.
 • Een advies van de adviescommissie van de opleiding Wijsbegeerte

Studenten dienen hun aanvragen voor het Prof.dr. R.A.V. van Haersolte Fonds in bij het secretariaat van het Instituut voor Wijsbegeerte (Postbus 9515, 2300 RA, Leiden), bezoekadres: Reuvensplaats 4. Contactpersoon: Karineke Sombroek, 071-5272031, c.w.sombroek@phil.leidenuniv.nl.

Het Fonds is opgericht om voor een periode van vijf jaar voor BA2 studenten van Griekse en Latijnse Taal en Cultuur de jaarlijkse excursie naar Griekenland of Italië mogelijk te maken. Deze excursie is onderdeel van het vak Antieke bronnen en Materiële Cultuur.

Doel

De doelstelling van het Fonds is door het bezoeken van archeologische en historische sites de studenten kennis te laten maken met de materiële cultuur van de Oudheid, en inzicht te geven in de plaatsen die een belangrijke rol hebben gespeeld in de geschiedenis, de literatuur en de receptie van de Oudheid.

Aanvragen

De Commissie voor Wetenschappelijke Bestedingen (CWB) beslist over besteding (zie: Subsidies). Aanvragen dienen te vallen binnen de termen van deze commissie. Voor meer informatie zie de Algemene subsidievoorwaarden.

Het R.M.R. Korthals Altes-Bakker Fonds bevordert de studie Klassieke Talen. Dit doet zij onder andere door jongeren enthousiast te maken voor deze studierichting en te ondersteunen bij de voortgang en verdieping van hun studie.

Aanvragen

Aanvragen in het kader van het R.M.R. Korthals Altes-Bakker Fonds kunnen alleen worden gedaan vanuit de opleiding Griekse en Latijnse Taal en Cultuur van de Universiteit Leiden. De Commissie voor Wetenschappelijke Bestedingen (CWB) van het LUF beslist over besteding. Neem voor meer informatie contact op met de Onderwijsadministratie Griekse en Latijnse Taal en Cultuur (GLTC).

Het Fonds Van Moorsel-Rijnierse is door de heer prof.dr. P.P.V. van Moorsel opgericht in 1997, ten behoeve van de bestudering van het Christendom in het Nijldal en het Midden-Oosten, in zijn kunsthistorische, archeologische, kerkhistorische, historische en filologische aspecten.

Doel

De revenuen van het Fonds dienen te worden aangewend voor een bijzondere leerstoel ten behoeve van de bestudering van het Christendom in het Nijldal en het Midden-Oosten aan de Universiteit Leiden, alsmede voor projecten van onderwijs en onderzoek uit te voeren in Egypte, elders in het Nijldal dan wel elders in het Midden-Oosten. 

Aanvragen

De hoogleraar wordt aangewezen door de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit Leiden en door het bestuur van de Stichting Christelijke Kunst en Cultuur in het Midden-Oosten.

De Numata Chair in Buddhist Studies is mogelijk gemaakt door Bukkyo Dendo Kyokai (BDK; Society for the Promotion of Buddhism). Deze organisatie was een initiatief van Dr. Yehan Numata (1897-1994), een succesvol zakenman die zich altijd heeft ingezet voor de studie en verspreiding van het boeddhisme.

In januari 1984 richtte BDK de eerste Numata Chair in Buddhist Studies op aan de University of California, Berkeley. Sindsdien zijn er 15 Numata Chairs bijgekomen in Noord-Amerika en Europa. De Numata Chair in Leiden werd gevestigd in 1987. De eerste benoeming vond plaats in 1991.

Doel

Het Numata Chair in Buddhist Studies Fonds maakt elke twee jaar het bezoek van een gastdocent aan de Universiteit Leiden mogelijk. Gastdocenten worden uitgenodigd door prof.dr. Jonathan Silk, hoogleraar Buddhist Studies aan het Leiden Institute for Area Studies (Southeast Asian Studies, South Asian and Tibetan Studies).

Middelen

In 2013 is het vermogen dat BDK sinds 1987 heeft opgebouwd voor de Leidse Numata Chair ondergebracht in het Numata Chair in Buddhist Studies Fonds, dat wordt beheerd door het LUF. Het is niet mogelijk een aanvraag in te dienen bij het fonds. 

Het Fonds voor Religiestudies is in 2014 opgericht, toen de Beheerstichting Theologische Fondsen het fonds onderbracht bij het LUF. Binnen het fonds wordt onderscheid gemaakt tussen een ‘Algemeen Fonds’, het ‘Fonds Marinus de Jonge’ en het ‘Posthumus Meyjesfonds’.

Doel

De doelstelling van het fonds is het bevorderen van de bestudering van religie en religies in de Leidse Universiteit. 

 • Het Fonds Marinus de Jonge ondersteunt studenten en promovendi die zich aan de Universiteit Leiden bezig houden met onderzoek betreffende het Antieke Jodendom of het vroege Christendom in de context van de klassieke Mediterrane wereld.
 • Het Posthumus Meyjesfonds ondersteunt aankopen door de Leidse Universiteitsbibliotheek om een zo volledig mogelijke collectie van theses verdedigd aan de Faculteit der Godgeleerdheid in de periode 1575 – 1750 te realiseren, alsook de aanschaf van verwante titels.

Aanvragen

Een commissie bestaande uit hoogleraren verbonden aan het Leiden University Centre for the Study of Religion (LUCSoR), beslist in overleg met de faculteit over de bestedingen van het fonds. Er is geen mogelijkheid tot aanvragen via het LUF.

Het Rombouts Fonds voor Chinese Studies is in 2010 ingesteld door de heer drs. P.A. Rombouts. De heer Rombouts heeft hiervoor een schenking gedaan van € 100.000.

Doel

Het Fonds heeft tot doel subsidies te verstrekken aan de opleiding Chinese Talen en Culturen ten behoeve van het uitvoeren van onderzoek, het organiseren van congressen, het mogelijk maken van studiereizen voor promovendi en overige activiteiten die nuttig en/of noodzakelijk zijn ter verhoging van de excellentie van de opleiding en/of de onderzoekers.

Aanvragen

Voordrachten voor een subsidie kunnen alleen worden gedaan door de voorzitter van de BA Chinastudies (als de opvolger van de opleiding Talen en Culturen van China) aan de Commissie Wetenschappelijke Bestedingen (CWB) van het LUF.

Wie kan aanvragen?

Iedereen die zich bezig houdt met “China” in de wijdste zin des woords en die direct (als student of docent) of indirect (via een docent) betrokken is bij de BA Chinastudies en de MA Asian studies kan een aanvraag indienen. Studenten en promovendi krijgen voorrang boven aanvragen van anderen.

Wat kan er worden aangevraagd?

Zie “doel”: subsidie ten behoeve van het uitvoeren van onderzoek, het organiseren van congressen, het mogelijk maken van studiereizen en overige activiteiten die nuttig en/of noodzakelijk zijn ter verhoging van de excellentie van de opleiding en/of de onderzoekers, op het gebied van China (de sinofone wereld), met inachtneming van de volgende voorwaarden:

 • Reiskosten tot een maximum van €1500,-
 • Organisatie van conferentie of workshop tot een maximum van €2500,-
 • Andere aanvragen tot een maximum van €3000,-

Wat is de procedure?

Aanvragen van maximaal twee pagina’s, met motivatie, aanduiding van relevantie en een uitgewerkte begroting moeten, drie weken voor de uiterste inleverdata aangehouden door het LUF, per e-mail worden ingestuurd aan de voorzitter van de BA Chinastudies. De aanvragen worden beoordeeld door een commissie voorgezeten door de voorzitter van de BA en doorgestuurd naar de CWB als de commissie oordeelt dat de aanvraag gehonoreerd kan worden.

Het P.J. Sijpesteijn Fonds is opgericht door mevrouw drs. E.A. Sijpesteijn-Moen.

Doel

Het Fonds heeft tot doel studenten en wetenschappers financieel te ondersteunen bij het realiseren van onderzoek op het gebied van papyrologie in de breedste zin van het woord.

Aanvragen

De Commissie Wetenschappelijke Bestedingen (CWB) beslist over besteding (zie: Subsidies). Aanvragen in het kader van het P.J. Sijpesteijn Fonds dienen te voldoen aan de termen van deze commissie (zie: Algemene subsidievoorwaarden).

Het Legatum Stolpianum, het legaat van Jan Stolp (1761-1853), is mogelijk de oudste wetenschappelijke prijs in Nederland. 

Doel

Het begon in de context van de Verlichting als een jaarlijkse prijsvraag op het terrein van de ‘natuurlijke theologie’, waarbij christelijk geloof en ethiek geconfronteerd werden met nieuwe wetenschappelijke kennis en systematische wijsgerige reflectie. Halverwege de 20ste eeuw is overgegaan op het eens in de vijf jaar, achteraf, bekronen van werk op het terrein van de godsdienstfilosofie, ethiek en religiewetenschappen. 

Curatorium

In het testament van Jan Stolp was niet alleen de thematiek maar ook het bestuur door Leidse hoogleraren vastgelegd. Het curatorium bestaat thans uit zes hoogleraren uit verschillende vakgebieden, te weten mevrouw prof.dr. M.P.A. de Baar (hoogleraar Culturele Geschiedenis van het Vroegmoderne Christendom), de heer prof.dr. P.B. Cliteur (hoogleraar Encyclopedie van de Rechtswetenschap), de heer prof.dr. G. Nienhuis (secretaris, emeritus hoogleraar Experimentele Natuurkunde), mevrouw prof.dr. R.D.N. van Riessen (bijzonder hoogleraar Christelijke Filosofie), mevrouw prof.dr. I. Sluiter (voorzitter, hoogleraar Griekse Taal en Cultuur) en mevrouw prof.dr. M.C. de Vries (hoogleraar Normatieve Aspecten van de Geneeskunde) . De leden zijn benoemd voor onbepaalde tijd, zolang zij bij de Universiteit Leiden werkzaam zijn. Sinds medio 2014 is het Legatum Stolpianum een fonds op naam binnen het LUF.

Winnaars vanaf 1980

(naar jaar van toekenning en periode waaruit werk in aanmerking is genomen)

 • 2019 (2014-2018): Sem de Maagt, Constructing Morality: Transcendental Arguments in Ethics
 • 2014 (2009-2013): Tazuko van Berkel, The Economics of Friendship: Changing conceptions of Reciprocity in Classical Athens, en Egil Asprem, The Problem of Disenchantment: Scientific Naturalism and Esoteric Discourse, 1900-1939
 • 2009 (2004-2008): E.P. (Petruschka) Schaafsma, Reconsidering Evil: Confronting Reflections with Confessions
 • 2004 (1999-2003): J.J. (Jos) Kole, Moral Autonomy and Christian Faith: A Discussion with William K. Frankena
 • 2001 (1994-1998): Palmyre M.F. Oomen, Doet God ertoe? Een interpretatie van Whitehead als bijdrage aan een theologie van Gods handelen.
 • 1994 (1989-1993): Willem B. Drees, Beyond the Big Bang: Quantum Cosmologies and God, en Hent de Vries, Theologie im Pianissimo & zwischen Rationalität und Dekonstruktion: Die Aktualität der Denkfiguren Adornos und Levinas.
 • 1989 (1982-1988): Johan F. Goud, Levinas en Barth: Een godsdienstwijsgerige en ethische vergelijking.
 • 1989 (1982-1988): René P.H. Munnik, De wereld als creatieve voortgang: De ontwikkeling van een totaliteitsgedachte bij A.N. Whitehead.
 • 1982 (1976-1981): A.W. (Bert) Musschenga, Noodzakelijkheid en mogelijkheid van moraal: Een begripsanalytisch en antropologisch onderzoek.

Procedure

Vanwege het vijfjaarlijkse ritme van de prijstoekenningen is het voornemen dat de eerstvolgende oproep tot het doen van nominaties begin 2019 uit zal gaan, en dan de periode 2014 t/m 2018 zal betreffen. Hoewel de statuten geen nadere specificatie geven, zijn de prijzen in de laatste decennia (sinds 1965) uitsluitend toegekend voor werk dat bij een Nederlandse universiteit als dissertatie heeft gediend. Blijkens het historisch overzicht van Fehr (2004, p. 35) is in 1960 nadrukkelijk gekozen de prijzen toe te kennen aan jonge personen, werkzaam in Nederland.

Meer informatie

Het notulenboek van het Legatum Stolpianum, getiteld Acta in conventibus Clarissimorum Virorum, qui Legato Stolpiano curando, administrando praesunt, is te vinden in de bijzondere collecties van de Leidse Universiteitsbibliotheek. Informatie over de geschiedenis en het archief van het fonds vindt u in Legatum Stolpianum: History and Archives of the Leiden prize Competitions in Natural Theology and Moral Philosophy, 1754-2004 (J.J. Fehr en A. Bouwman).

De Stichting Vaes-Elias is de nalatenschap van mevrouw Elias-Vaes (1908-2002). Het vermogen van de Stichting Vaes-Elias is ondergebracht bij het LUF in het Vaes-Elias Fonds. Dit Fonds is opgericht op 4 juli 2013. In alumnimagazine Leidraad werd in het najaar van 2014 aandacht besteed aan dit nieuw opgerichte fonds. 

Doel

De beschikbare gelden in het Vaes-Elias Fonds zijn bestemd voor het Leiden Asia Centre (LAC), dat onderdeel uitmaakt van de faculteit Geesteswetenschappen. Als hét expertisecentrum voor het moderne Azië in Nederland richt het Leiden Asia Centre zich in eerste instantie op Oost-Azië: China (inclusief Taiwan), Japan, Korea en ook Singapore. In een later stadium zal het LAC zijn activiteiten uitbreiden naar andere Aziatische regio's. Zie het artikel in Leidraad.  Voor het uitvoeren van zijn doelstellingen kan het LAC een beroep doen op het Vaes-Elias Fonds.

Aanvragen

Het LUF verzorgt het beheer van het vermogen en de administratie van het Vaes-Elias Fonds. Onderzoeksvoorstellen worden beoordeeld door de International Advisory Council van het Leiden Asia Centre. Contactpersoon is mevrouw Lily Sprangers, manager LAC.

In 2013 schreef de universiteit een artikel over de oprichting van het VAES-Elias Fonds getiteld ‘Oost-Azië’ krijgt 4 miljoen te besteden'.

Naar het artikel

Het Rodríguez Vivar Fonds ondersteunt onderzoek in de Geesteswetenschappen dat plaatsvindt in Spanje. 

Aanvragen

De Commissie Wetenschappelijke Bestedingen (CWB) beslist over besteding (zie: Subsidies). Aanvragen in het kader van het Dr. C.L. van Steeden Fonds dienen te vallen binnen de termen van deze commissie (zie: Algemene subsidievoorwaarden).

Het Fonds voor Zuid- en Zuidoost-Aziatische Kunst is opgericht tot bevordering van de studie van kunst, oudheden en materiële cultuur van Zuid- en Zuidoost-Azië, in het bijzonder in Nederland. De beoefening van de studie Zuid- en Zuidoost-Aziatische Kunst is een oude, Nederlandse traditie, die haar hoogtepunt beleefde in de koloniale periode, vooral in de eerste helft van de twintigste eeuw. Als gevolg hiervan zijn in Nederland uitzonderlijk rijke verzamelingen van kunstwerken, oudheden en voorwerpen van materiële cultuur uit deze gebieden aanwezig, evenals een breed scala van documentatie en publicaties in de Nederlandse taal op dit terrein. Dit vraagt om wetenschappelijke bestudering door specialisten die vertrouwd zijn met het Nederlands, het Nederlandse bronnenmateriaal en de onderzoektradities.

Aanvragen

Jaarlijks is € 5.000 beschikbaar voor wetenschappelijk onderzoek binnen de doelstelling van het fonds. Prioriteit wordt gegeven aan (promotie)onderzoek aan de Universiteit Leiden en/of onderzoek dat gebruik maakt van Nederlandse collecties.

Aanvragen kunnen ook gedaan worden voor:

 • reiskosten binnen Europa en voor congresbezoek;
 • reiskosten naar/van Azië;
 • kosten van het bestellen van foto’s uit museale en andere collecties;
 • kosten van wetenschappelijke publicaties (correctie van het Engels, drukkosten e.d.).

Per aanvrager wordt maximaal één beurs toegekend. Aanvragen moeten per email worden gestuurd aan de Commissie Wetenschappelijke Bestedingen van het LUF: cwb@luf.leidenuniv.nl en dienen te bestaan uit de volgende onderdelen:

 • aanvraagformulier Zuid- en Zuidoost Aziatische Kunst (PDF) van de CWB
 • Motivatie van uw aanvraag inclusief een korte omschrijving van uw (promotie)onderzoek (maximaal 300 woorden)
 • Omschrijving van de reis/de foto’s/publicatie waarvoor subsidie wordt aangevraagd (maximaal 200 woorden)
 • Cv
 • Begrotingsformulier (Excel), inclusief informatie over andere (potentiële) subsidievertrekkers

De aanvrager krijgt per email een ontvangsbevestiging.

Besluiten

De Commissie Wetenschappelijke Bestedingen van het LUF beslist, op grond van het advies vanuit South-East Asian Studies, of de aanvraag gehonoreerd wordt. De CWB stuurt zowel de aanvrager als de adviescommissie binnen twee weken na de vergadering een bericht over het al dan niet toekennen van een subsidie. Bij een positief besluit volgt een toekenningsbrief.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie