Leids Universiteits Fonds.

nl en

Geesteswetenschappen

In 2018 is het Jobje van den Bergh-Simons Fonds opgericht door de heer R.F. van den Bergh.

Doel

Het fonds is opgericht om voor een periode van vijf jaar voor BA2-studenten van Griekse en Latijnse Taal en Cultuur de jaarlijkse excursie naar Griekenland of Italië mogelijk te maken. Deze excursie is onderdeel van het vak Antieke bronnen en Materiële Cultuur. De doelstelling van het fonds is door het bezoeken van archeologische en historische sites de studenten kennis te laten maken met de materiële cultuur van de Oudheid, en inzicht te geven in de plaatsen die een belangrijke rol hebben gespeeld in de geschiedenis, de literatuur en de receptie van de Oudheid.

Het fonds heeft tot doel het conserveren van alle boeken en brieven van prof. G.J.P. Bolland in de Leidse Universiteitsbibliotheek. Ook steunt het fonds de studie naar Bollands leven en werk door het archief te ontsluiten en het bevorderen van het uitgeven van een integrale uitgave van de werken van Bolland.

Het Prof.dr. A.W. Byvanck Fonds is een speciaal fonds van het LUF ter bevordering van archeologisch en kunsthistorisch onderzoek op het gebied van de klassieke archeologie in binnen- en buitenland. Meer weten over het fonds? Kijk dan op deze pagina

Het Anna Croiset van der Kop Fonds is ontstaan uit de voormalige Stichting Beheer Croiset van der Kop Fonds, die beheerd werd bij de opleiding Slavische talen van de Faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit Leiden. Anna Croiset van der Kop (1859-1914) was de eerste vrouwelijke slaviste van Nederland. Op 43-jarige leeftijd begon zij aan een studie slavistiek bij professor Aleksander Brückner aan de Friedrich-Wilhelm-Universiteit in Berlijn, bij wie zij in 1907 cum laude promoveerde. Tot haar spijt en ongenoegen liep zij in 1913 een hoogleraarsbenoeming voor de leerstoel Slavische filologie aan de Universiteit Leiden mis terwijl zij zich als pleitbezorgster van een dergelijke leerstoel juist zo had ingezet voor de instelling hiervan. In 1914 overleed zij in Frankfurt.

Doel

Het Fonds heeft als doelstelling de bevordering van de Slavische taal- en letterkunde, meer in het bijzonder de BA- en MA-opleidingen Russische Studies/Russian and Eurasian Studies van de Universiteit Leiden. 

In 1992 heeft de emeritus hoogleraar wijsbegeerte prof.dr. R.A.V. Baron van Haersolte (1919-2002) bij het Leids Universiteits Fonds een fonds gesticht ter bevordering van de studie Wijsbegeerte aan de Universiteit Leiden. Per ingewilligde aanvraag is maximaal € 1.000,- beschikbaar, in de vorm van een garantiesubsidie.

Doel

Studenten en medewerkers van de opleiding Wijsbegeerte van de Universiteit Leiden kunnen subsidie aanvragen bij het Van Haersolte Fonds. Zo is er voor studenten de mogelijkheid een aanvraag in te dienen voor een studieverblijf. Medewerkers van de opleiding Wijsbegeerte kunnen een aanvraag indienen voor het bezoek aan een symposium of congres, voor de organisatie van een symposium of congres, of voor het uitnodigen van een gastspreker. 

Aanvragen

Aanvragen moeten bestaan uit de volgende onderdelen:

 • Application form Van Haersolte Fund van de CWB
 • Korte omschrijving van het doel met daarbij een motivatie
 • Begroting inclusief informatie over andere (potentiële) subsidieverstrekkers. Gebruik hiervoor: begrotingsformulier studieverblijf (excel) of begrotingsformulier congresdeelname. Voor de organisatie van een congres kunt u zelf een begrotingsformat kiezen.
 • Een advies van de adviescommissie van de opleiding Wijsbegeerte

Studenten dienen hun aanvragen voor het Prof.dr. R.A.V. van Haersolte Fonds in bij het secretariaat van het Instituut voor Wijsbegeerte (Postbus 9515, 2300 RA, Leiden), bezoekadres: Reuvensplaats 4. Contactpersoon: Karineke Sombroek, 071 527 20 31, c.w.sombroek@phil.leidenuniv.nl.

Het R.M. Korthals Altes - Bakker Fonds is voortgekomen uit een schenking van R.M.R. Bakker. 

Doel

Het fonds bevordert de studie Klassieke Talen. Dit doet zij onder andere door jongeren enthousiast te maken voor deze studierichting en te ondersteunen bij de voortgang en verdieping van hun studie.

Aanvragen

Aanvragen in het kader van het R.M.R. Korthals Altes-Bakker Fonds kunnen alleen worden gedaan vanuit de opleiding Griekse en Latijnse Taal en Cultuur van de Universiteit Leiden. De Commissie voor Wetenschappelijke Bestedingen (CWB) van het LUF beslist over besteding. Neem voor meer informatie contact op met de Onderwijsadministratie Griekse en Latijnse Taal en Cultuur (GLTC).

Het Fonds Van Moorsel-Rijnierse is door de heer prof.dr. P.P.V. van Moorsel opgericht in 1997, ten behoeve van de bestudering van het Christendom in het Nijldal en het Midden-Oosten, in zijn kunsthistorische, archeologische, kerkhistorische, historische en filologische aspecten.

Doel

Dit fonds is opgericht ten behoeve van de bestudering van het Christendom in het Nijldal en het Midden-Oosten, in zijn kunsthistorische-archeologische, kerkhistorische, historische en filologische aspecten. De revenuen dienen te worden aangewend voor een bijzondere leerstoel op genoemd vakgebied aan de Universiteit Leiden alsmede voor projecten van onderwijs en onderzoek uit te voeren in Egypte, elders in het Nijldal dan wel elders in het Midden-Oosten.

De Numata Chair in Buddhist Studies is mogelijk gemaakt door Bukkyo Dendo Kyokai (BDK; Society for the Promotion of Buddhism). Deze organisatie was een initiatief van Dr. Yehan Numata (1897-1994), een succesvol zakenman die zich altijd heeft ingezet voor de studie van het boeddhisme.

In januari 1984 richtte BDK de eerste Numata Chair in Buddhist Studies op aan de University of California, Berkeley. Sindsdien zijn er 15 Numata Chairs bijgekomen in Noord-Amerika en Europa. De Numata Chair in Leiden werd gevestigd in 1987. De eerste benoeming vond plaats in 1991.

Doel

Het Numata Chair in Buddhist Studies Fonds maakt elke twee jaar het bezoek van een gastdocent aan de Universiteit Leiden mogelijk. Gastdocenten worden uitgenodigd door prof.dr. Jonathan Silk, hoogleraar Buddhist Studies aan het Leiden Institute for Area Studies (Southeast Asian Studies, South Asian and Tibetan Studies).

Prof.dr. Silk met een delegatie van BDK in de Hortus Botanicus bij de Japanse Hazelnoot die het LUF in naam van de stichting adopteerde als dank en erkenning voor hun bijdrage.

Het Fonds voor Religiestudies is in 2014 opgericht, toen de Beheerstichting Theologische Fondsen het fonds onderbracht bij het LUF. Binnen het fonds wordt onderscheid gemaakt tussen een ‘Algemeen Fonds’, het ‘Fonds Marinus de Jonge’ en het ‘Posthumus Meyjesfonds’.

Doel

De doelstelling van het fonds is het bevorderen van de bestudering van religie en religies in de Leidse Universiteit. 

 • Het Fonds Marinus de Jonge ondersteunt studenten en promovendi die zich aan de Universiteit Leiden bezig houden met onderzoek betreffende het Antieke Jodendom of het vroege Christendom in de context van de klassieke Mediterrane wereld.
 • Het Posthumus Meyjesfonds ondersteunt aankopen door de Leidse Universiteitsbibliotheek om een zo volledig mogelijke collectie van theses verdedigd aan de Faculteit der Godgeleerdheid in de periode 1575 – 1750 te realiseren, alsook de aanschaf van verwante titels.

Het fonds heeft tot doelstelling het verlenen van financiële ondersteuning aan promovendi op het gebied der Letteren, in het bijzonder de niet-Westerse Letteren, door het verstrekken van toelagen.

Het Rombouts Fonds voor Chinese Studies is in 2010 ingesteld door de heer drs. P.A. Rombouts. 

Doel
Het Fonds heeft tot doel subsidies te verstrekken aan de opleiding Chinese Talen en Culturen ten behoeve van het uitvoeren van onderzoek, het organiseren van congressen, het mogelijk maken van studiereizen voor promovendi en overige activiteiten die nuttig en/of noodzakelijk zijn ter verhoging van de excellentie van de opleiding en/of de onderzoekers.

Aanvragen 
Voordrachten voor een subsidie kunnen alleen worden gedaan door de voorzitter van de BA Chinastudies (als de opvolger van de opleiding Talen en Culturen van China) aan de Commissie Wetenschappelijke Bestedingen (CWB) van het LUF.

Wie kan aanvragen?
Iedereen die zich bezig houdt met “China” in de breedste zin des woords en die direct (als student of docent) of indirect (via een docent) betrokken is bij de BA Chinastudies en/of de MA Asian studies, kan een aanvraag indienen. Studenten en promovendi krijgen voorrang boven aanvragen van anderen.

Wat kan er worden aangevraagd?
Zie “doel”: subsidie ten behoeve van het uitvoeren van onderzoek, het organiseren van congressen, het mogelijk maken van studiereizen en overige activiteiten die nuttig en/of noodzakelijk zijn ter verhoging van de excellentie van de opleiding en/of de onderzoekers, op het gebied van China (de sinofone wereld), met inachtneming van de volgende voorwaarden:
Reiskosten tot een maximum van EUR 1.500
Organisatie van conferentie of workshop tot een maximum van EUR 2.500
Andere aanvragen tot een maximum van EUR 3.000

Wat is de procedure?
Aanvragen van maximaal twee pagina’s, met motivering, aanduiding van relevantie en een uitgewerkte begroting moeten drie weken voor de uiterste inleverdata aangehouden door de CWB van het LUF per e-mail worden ingestuurd aan de voorzitter van de BA Chinastudies. De aanvragen worden beoordeeld door een commissie voorgezeten door de voorzitter van de BA en doorgestuurd naar de CWB als de commissie oordeelt dat de aanvraag gehonoreerd kan worden.

Het fonds is opgericht om de aankoop van uitsluitend bijzondere Chinese boeken en/of manuscripten voor de Bijzondere Collecties van de Universitaire Bibliotheken Leiden (UBL) mogelijk te maken. Het zal één of twee unieke aanwinsten van uitzonderlijke en substantiële waarde betreffen. Mocht er bij een mogelijke aanschaf een wens tot digitalisering of een noodzaak van restauratie bestaan, dan is er een mogelijkheid deze acties uit het fonds te financieren.

Doel

De middelen uit het fonds kunnen worden aangewend voor:

 1. Primair: aankopen van bijzondere Chinese boeken of manuscripten voor de afdeling Bijzondere Collecties van de Universitaire Bibliotheken Leiden. 
 2. Secundair: conservering van het aangekochte object of objecten.
 3. Secundair: digitalisering van het aangekochte object of objecten.

Het P.J. Sijpesteijn Fonds is opgericht door mevrouw drs. E.A. Sijpesteijn-Moen bij het verschijnen van het boek “Papyri in Memory of P.J. Sijpesteijn” op 30 september 2007.

Doel

Het fonds heeft tot doel studenten en wetenschappers financieel te ondersteunen bij het realiseren van onderzoek op het gebied van papyrologie in de breedste zin van het woord.

Het Legatum Stolpianum, het legaat van Jan Stolp (1761-1853), is mogelijk de oudste wetenschappelijke prijs in Nederland. Sinds medio 2014 is het Legatum Stolpianum een fonds op naam binnen het LUF.

Doel

Het begon in de context van de Verlichting als een jaarlijkse prijsvraag op het terrein van de ‘natuurlijke theologie’, waarbij christelijk geloof en ethiek geconfronteerd werden met nieuwe wetenschappelijke kennis en systematische wijsgerige reflectie. Halverwege de 20ste eeuw is overgegaan op het eens in de vijf jaar, achteraf, bekronen van werk op het terrein van de godsdienstfilosofie, ethiek en religiewetenschappen. 

Winnaars vanaf 2001

 • 2019: Sem de Maagt, Constructing Morality: Transcendental Arguments in Ethics
 • 2014: Tazuko van Berkel, The Economics of Friendship: Changing conceptions of Reciprocity in Classical Athens, en Egil Asprem, The Problem of Disenchantment: Scientific Naturalism and Esoteric Discourse, 1900-1939
 • 2009: E.P. (Petruschka) Schaafsma, Reconsidering Evil: Confronting Reflections with Confessions
 • 2004: J.J. (Jos) Kole, Moral Autonomy and Christian Faith: A Discussion with William K. Frankena
 • 2001 (1994-1998): Palmyre M.F. Oomen, Doet God ertoe? Een interpretatie van Whitehead als bijdrage aan een theologie van Gods handelen.

Meer informatie

Het notulenboek van het Legatum Stolpianum, getiteld Acta in conventibus Clarissimorum Virorum, qui Legato Stolpiano curando, administrando praesunt, is te vinden in de Bijzondere Collecties van de Leidse Universiteitsbibliotheek. Informatie over de geschiedenis en het archief van het fonds vindt u in Legatum Stolpianum: History and Archives of the Leiden prize Competitions in Natural Theology and Moral Philosophy, 1754-2004 (J.J. Fehr en A. Bouwman).

Professor Gerard Nienhuis en professor Ineke Sluiter reiken de prijs uit aan de winnaar van 2019 dr. Sem de Maagt.

De Stichting Vaes-Elias is de nalatenschap van mevrouw Elias-Vaes (1908-2002). Het vermogen van de Stichting Vaes-Elias is ondergebracht bij het LUF in het Vaes-Elias Fonds. Dit fonds is opgericht op 4 juli 2013. In alumnimagazine Leidraad werd in het najaar van 2014 aandacht besteed aan dit nieuw opgerichte fonds. 

Doel

De beschikbare gelden in het fonds zijn bestemd voor het Leiden Asia Centre (LAC), dat onderdeel uitmaakt van de faculteit Geesteswetenschappen. Als hét expertisecentrum voor het moderne Azië in Nederland richt het Leiden Asia Centre zich in eerste instantie op Oost-Azië: China (inclusief Taiwan), Japan, Korea en ook Singapore. Voor het uitvoeren van zijn doelstellingen kan het LAC een beroep doen op het Vaes-Elias Fonds.

Het Fonds voor Zuid- en Zuidoost-Aziatische Kunst is opgericht tot bevordering van de studie van kunst, oudheden en materiële cultuur van Zuid- en Zuidoost-Azië, in het bijzonder in Nederland. De beoefening van de studie Zuid- en Zuidoost-Aziatische Kunst is een oude, Nederlandse traditie, die haar hoogtepunt beleefde in de koloniale periode, vooral in de eerste helft van de twintigste eeuw.

Als gevolg hiervan zijn in Nederland uitzonderlijk rijke verzamelingen van kunstwerken, oudheden en voorwerpen van materiële cultuur uit deze gebieden aanwezig, evenals een breed scala van documentatie en publicaties in de Nederlandse taal op dit terrein. Dit vraagt om wetenschappelijke bestudering door specialisten die vertrouwd zijn met het Nederlands, het Nederlandse bronnenmateriaal en de onderzoektradities.

Deze website maakt gebruik van cookies.