Logo Leids Universiteits Fonds

nl en

Geesteswetenschappen

Het Fonds heeft als doel het onderhouden van het Al-Babtain Leiden University Centre for Arabic Culture en alle daaraan verwante activiteiten.

 

Het Anna Croiset van der Kop Fonds is ontstaan uit de voormalige Stichting Beheer Croiset van der Kop Fonds, die beheerd werd bij de opleiding Slavische talen van de Faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit Leiden. Anna Croiset van der Kop (1859-1914) was de eerste vrouwelijke slaviste van Nederland. Op 43-jarige leeftijd begon zij aan een studie slavistiek bij professor Aleksander Brückner aan de Friedrich-Wilhelm-Universiteit in Berlijn, bij wie zij in 1907 cum laude promoveerde. Tot haar spijt en ongenoegen liep zij in 1913 een hoogleraarsbenoeming voor de leerstoel Slavische filologie aan de Universiteit Leiden mis terwijl zij zich als pleitbezorgster van een dergelijke leerstoel juist zo had ingezet voor de instelling hiervan. In 1914 overleed zij in Frankfurt.

Doel

Het fonds heeft als doelstelling de bevordering van de Slavische taal- en letterkunde, meer in het bijzonder de BA- en MA-opleidingen Russische Studies/Russian and Eurasian Studies van de Universiteit Leiden.

Het fonds heeft tot doel het conserveren van alle boeken en brieven van prof. G.J.P. Bolland in de Leidse Universiteitsbibliotheek. Ook steunt het fonds de studie naar Bollands leven en werk door het archief te ontsluiten en het bevorderen van het uitgeven van een integrale uitgave van de werken van Bolland.

Het fonds heeft tot doel het financieren van een wetenschappelijk onderzoek of promotieonderzoek, eventueel inclusief publicaties van/voor startende onderzoekers van de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit Leiden, meer specifiek het vakgebied kunstgeschiedenis met bij voorkeur aandacht voor de interdisciplinaire relatie met geschiedenis, culturen en religies en waar mogelijk in relatie tot het Spaanstalig gebied, dit alles in de ruimste zin van het woord.

Dit fonds op naam is ingesteld met de nalatenschap van de heer Jan-Paul Dirkse. 

Doel

Het doel van het fonds op naam is het steunen van studenten, promovendi en onderzoekers, die geschiedkundig dan wel cultureel antropologisch onderzoek doen naar of publiceren over lndonesië, dit alles in de ruimste zin van het woord.

Het Familie Oomen Fonds werd in 2022 ingesteld door de heer drs. C.A.C.M. Oomen. Hij studeerde Farmacie en Rechten aan de Universiteit Leiden.

Doel

Het eerste doel van het fonds zijn nieuwe, geavanceerde onderwijsfaciliteiten voor de opleidingen Biofarmaceutische wetenschappen en Farmacie. Deze faciliteiten geven de opleidingen een unieke positie binnen Nederland, en maken het mogelijk om een nieuwe generatie biofarmaceutische wetenschappers op te leiden die voorbereid zijn op de huidige en toekomstige ontwikkelingen in de biofarmacie.

Het tweede doel van het fonds is het bestrijden van nepnieuws door te investeren in factchecks, kennisdeling en onderzoek naar desinformatie. Vanuit het fonds wordt bijgedragen aan het Kenniscentrum Nieuwscheckers, een factcheckinitiatief dat uniek is in Nederland. Mede door het Familie Oomen Fonds kunnen Leidse onderzoekers een hoogwaardig factcheckcentrum creëren waarin onafhankelijke journalistiek, onderwijs en onderzoek elkaar versterken. Zo wordt de strijd tegen desinformatie en nepnieuws breed ingezet.

Het Fonds A.E. Cohen is opgericht door prof.dr. Adolf Emile Cohen. Hij was een Nederlands historicus, hoogleraar en rector magnificus van de Universiteit Leiden.

Doel

Het fonds ondersteunt onderzoek naar en publicatie over de geschiedenis van de Universiteit Leiden.

Het Fonds jmb tot bestudering van Verdraagzaamheid werd ingesteld door de heer Jan Maarten Boll. 

Doel

Het fonds heeft als doelstelling de bestudering van Verdraagzaamheid door onderwijs en onderzoek aan zowel de Faculteit Geesteswetenschappen als Rechtsgeleerdheid. Bij voorkeur in het kader van de Uytenbogaert Leerstoel met de aanstelling van een hoogleraar en/of promovendus die zich zal bezighouden met onderwijs en onderzoek binnen de doelstelling.

In 2024 is het Fonds Nederlands Instituut voor het Nabije Oosten opgericht met een schenking van het Nederlands Instituut voor het Nabije Oosten (NINO).

Doel

Dit fonds heeft als doel de bevordering van de bestudering van het Oude Nabije Oosten door medewerkers en studenten van de Universiteit Leiden. Het fonds tracht dit doel onder meer te bereiken door het verstrekken van financiële tegemoetkomingen voor veldwerk, reisbeurzen, wetenschappelijke congressen en publieke bijeenkomsten op het gebied van Oude Nabije Oosten-studie, dit alles in de ruimste zin van het woord.

Subsidieverstrekkingen vanuit het fonds verlopen via het NINO.  

Dit fonds is de opvolger van de Stichting Oostenrijkse Studiën en zal het activiteitenprogramma van de in 1992 ingestelde leerstoel Midden-Europese studies aan de Universiteit Leiden voortzetten en uitbreiden.

Doel

Dit fonds heeft als doelstelling het verrichten van wetenschappelijk onderzoek en het verbreiden van kennis over geschiedenis, wetenschap, literatuur, kunst, zeden en gewoonten van Midden-Europa in het algemeen en Oostenrijk in het bijzonder. Het fonds tracht haar doel onder meer te bereiken door het doen vestigen en onderhouden van een bijzondere leerstoel aan de Universiteit Leiden en al hetgeen aan het doel bevorderlijk kan zijn.

Dit fonds op naam werd ingesteld in 2023 met als basis het vermogen van de ontbonden Stichting ter bevordering van de studie van China aan de Universiteit Leiden. 

Doel

Doelstelling van het fonds is de bevordering van de studie van China aan de Universiteit Leiden in de meest ruime zin. Het fonds tracht dit doel te bereiken door het verstrekken van financiële tegemoetkomingen voor onderzoeksprojecten en ten behoeve van wetenschappelijke congressen, symposia, workshops en andere wetenschappelijke bijeenkomsten en het verstrekken van financiële tegemoetkomingen aan docenten, promovendi en studenten op het gebied van de Chinastudies. 

Het Fonds voor Religiestudies is in 2014 opgericht, toen de Beheerstichting Theologische Fondsen het fonds onderbracht bij het LUF. Binnen het fonds wordt onderscheid gemaakt tussen een ‘Algemeen Fonds’, het ‘Fonds Marinus de Jonge’ en het ‘Posthumus Meyjesfonds’.

Doel

De doelstelling van het fonds is het bevorderen van de bestudering van religie en religies in de Leidse Universiteit. 

  • Het Fonds Marinus de Jonge ondersteunt studenten en promovendi die zich aan de Universiteit Leiden bezig houden met onderzoek betreffende het Antieke Jodendom of het vroege Christendom in de context van de klassieke Mediterrane wereld.
  • Het Posthumus Meyjesfonds ondersteunt aankopen door de Leidse Universiteitsbibliotheek om een zo volledig mogelijke collectie van theses verdedigd aan de Faculteit der Godgeleerdheid in de periode 1575 – 1750 te realiseren, alsook de aanschaf van verwante titels.

Het Fonds voor Zuid- en Zuidoost-Aziatische Kunst is opgericht tot bevordering van de studie van kunst, oudheden en materiële cultuur van Zuid- en Zuidoost-Azië, in het bijzonder in Nederland. De beoefening van de studie Zuid- en Zuidoost-Aziatische Kunst is een oude, Nederlandse traditie, die haar hoogtepunt beleefde in de koloniale periode, vooral in de eerste helft van de twintigste eeuw.

Als gevolg hiervan zijn in Nederland uitzonderlijk rijke verzamelingen van kunstwerken, oudheden en voorwerpen van materiële cultuur uit deze gebieden aanwezig, evenals een breed scala van documentatie en publicaties in de Nederlandse taal op dit terrein. Dit vraagt om wetenschappelijke bestudering door specialisten die vertrouwd zijn met het Nederlands, het Nederlandse bronnenmateriaal en de onderzoektradities.

Het Han-Crebolder Fonds is opgericht door de heer mr. W.L. Han en mevrouw mr. H.S.C. Crebolder in 2018. Beide schenkers zijn actief betrokken (geweest) bij het Leids Universiteits Fonds als bestuursleden.

Doel

De doelstelling van het fonds is studenten van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, de Faculteit Geesteswetenschappen en de Faculteit Governance and Global Affairs van de Universiteit Leiden te stimuleren en te ondersteunen ervaring op te doen in het buitenland als het gaat om onderzoek, onderwijs, stage of congresbezoek. 

In 2018 is het Jobje van den Bergh-Simons Fonds opgericht door de heer R.F. van den Bergh.

Doel

Het fonds is opgericht om voor een periode van vijf jaar voor BA2-studenten van Griekse en Latijnse taal en cultuur de jaarlijkse excursie naar Griekenland of Italië mogelijk te maken. Deze excursie is onderdeel van het vak Antieke bronnen en materiële cultuur. De doelstelling van het fonds is door het bezoeken van archeologische en historische sites de studenten kennis te laten maken met de materiële cultuur van de Oudheid, en inzicht te geven in de plaatsen die een belangrijke rol hebben gespeeld in de geschiedenis, de literatuur en de receptie van de Oudheid.

Doel van het fonds is het faciliteren van een onderzoeksverblijf in het buitenland van masterstudenten Geschiedenis, in het bijzonder masterstudenten Oude geschiedenis, door middel van een stipendium, dit alles in de ruimste zin van het woord. In het geval dat er geen geschikte kandidaten Oude geschiedenis beschikbaar zijn, dan kunnen masterstudenten van een andere studierichting binnen de studies Geschiedenis een aanvraag doen.

De Numata Chair in Buddhist Studies is mogelijk gemaakt door Bukkyo Dendo Kyokai (BDK; Society for the Promotion of Buddhism). Deze organisatie was een initiatief van Dr. Yehan Numata (1897-1994), een succesvol zakenman die zich altijd heeft ingezet voor de studie van het boeddhisme.

In januari 1984 richtte BDK de eerste Numata Chair in Buddhist Studies op aan de University of California, Berkeley. Sindsdien zijn er 15 Numata Chairs bijgekomen in Noord-Amerika en Europa. De Numata Chair in Leiden werd gevestigd in 1987. De eerste benoeming vond plaats in 1991.

Doel

Het Numata Chair in Buddhist Studies Fonds maakt elke twee jaar het bezoek van een gastdocent aan de Universiteit Leiden mogelijk. Gastdocenten worden uitgenodigd door prof.dr. Jonathan Silk, hoogleraar Buddhist Studies aan het Leiden Institute for Area Studies (Southeast Asian Studies, South Asian and Tibetan Studies).

Prof.dr. Silk met een delegatie van BDK in de Hortus Botanicus bij de Japanse Hazelnoot die het LUF in naam van de stichting adopteerde als dank en erkenning voor hun bijdrage.

Het instellen van een wisselleerstoel met de leeropdracht International Law and Geopolitics. De leerstoel wordt jaarlijks bekleed door een internationale wetenschapper van naam en faam, afwisselend aan Tokyo University en de Universiteit Leiden.

Het Legatum Stolpianum, het legaat van Jan Stolp (1671-1753), is mogelijk de oudste wetenschappelijke prijs in Nederland. Sinds medio 2014 is het Legatum Stolpianum een fonds op naam binnen het LUF.

Doel

Het begon in de context van de Verlichting als een jaarlijkse prijsvraag op het terrein van de ‘natuurlijke theologie’, waarbij christelijk geloof en ethiek geconfronteerd werden met nieuwe wetenschappelijke kennis en systematische wijsgerige reflectie. Halverwege de 20ste eeuw is overgegaan op het eens in de vijf jaar, achteraf, bekronen van werk op het terrein van de godsdienstfilosofie, ethiek en religiewetenschappen. 

Winnaars vanaf 2001

Meer informatie

Het notulenboek van het Legatum Stolpianum, getiteld Acta in conventibus Clarissimorum Virorum, qui Legato Stolpiano curando, administrando praesunt, is te vinden in de Bijzondere Collecties van de Leidse Universiteitsbibliotheek. Informatie over de geschiedenis en het archief van het fonds vindt u in Legatum Stolpianum: History and Archives of the Leiden prize Competitions in Natural Theology and Moral Philosophy, 1754-2004 (J.J. Fehr en A. Bouwman).

Het Prof.dr. A.W. Byvanck Fonds is een speciaal fonds van het LUF ter bevordering van archeologisch en kunsthistorisch onderzoek op het gebied van de klassieke archeologie in binnen- en buitenland. Meer weten over het fonds? Kijk dan op deze pagina

In 1992 heeft de emeritus hoogleraar wijsbegeerte prof.dr. R.A.V. Baron van Haersolte (1919-2002) bij het Leids Universiteits Fonds een fonds gesticht ter bevordering van de studie Wijsbegeerte aan de Universiteit Leiden. Per ingewilligde aanvraag is maximaal 1.000 euro beschikbaar, in de vorm van een garantiesubsidie.

Doel

Studenten en medewerkers van de opleiding Wijsbegeerte van de Universiteit Leiden kunnen subsidie aanvragen bij het Van Haersolte Fonds. Zo is er voor studenten de mogelijkheid een aanvraag in te dienen voor een studieverblijf. Medewerkers van de opleiding Wijsbegeerte kunnen een aanvraag indienen voor het bezoek aan een symposium of congres, voor de organisatie van een symposium of congres, of voor het uitnodigen van een gastspreker. 

Het fonds heeft tot doelstelling het verlenen van financiële ondersteuning aan promovendi op het gebied der Letteren, in het bijzonder de niet-Westerse Letteren, door het verstrekken van toelagen.

Het R.M. Korthals Altes-Bakker Fonds is voortgekomen uit een schenking van R.M.R. Bakker. 

Doel

Het fonds bevordert de studie Klassieke Talen. Dit doet zij onder andere door jongeren enthousiast te maken voor deze studierichting en te ondersteunen bij de voortgang en verdieping van hun studie.

De Stichting Robert Fruin Fonds voor Studiereizen werd in 1886 opgericht met als doel studiereizen voor onbemiddelde studenten mogelijk te maken. Historicus en professor Robert Fruin (1823-1899), de eerste in Nederland die geschiedenis als wetenschap beoefende, stelde zijn nalatenschap beschikbaar voor een fonds voor studiereizen. In zijn eigen woorden was hij in 1885 voornemens ‘om een fonds te stichten, waaruit bijzonder verdienstelijke maar onbemiddelde studenten der Leidsche universiteit, voorloopig uitsluitend historici en literatoren, na volbrachten studietijd in staat worden gesteld om hunne opvoeding met een academiereis te voltooien’. Hij had hierbij de studiereizen voor ogen die studenten in de tweede helft van de zestiende en zeventiende eeuw door westelijk Europa maakten langs beroemde universiteiten. Een interessant artikel over de totstandkoming van het fonds is hier te lezen. De stichting werd in 2021 ontbonden en het vermogen werd ondergebracht in het Robert Fruin Fonds voor Studiereizen bij het LUF.

Doel

Het doel van het fonds is het financieren van (onderzoeks-)studiereizen voor masterstudenten, promovendi en onderzoekers die korter dan twee jaar eerder zijn gepromoveerd, studerend of werkzaam aan de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit Leiden, in het bijzonder in de wetenschapsgebieden Taalkunde, Letterkunde, Geschiedenis en/of Kunstgeschiedenis. 

Het Rombouts Fonds voor Chinese Studies is in 2010 ingesteld door de heer drs. P.A. Rombouts. 

Doel

Het Fonds heeft tot doel subsidies te verstrekken aan de opleiding Chinese Talen en Culturen ten behoeve van het uitvoeren van onderzoek, het organiseren van congressen, het mogelijk maken van studiereizen voor promovendi en overige activiteiten die nuttig en/of noodzakelijk zijn ter verhoging van de excellentie van de opleiding en/of de onderzoekers.

De Stichting Vaes-Elias is de nalatenschap van mevrouw Elias-Vaes (1908-2002). Het vermogen van de Stichting Vaes-Elias is ondergebracht bij het LUF in het Vaes-Elias Fonds. Dit fonds is opgericht op 4 juli 2013. In alumnimagazine Leidraad werd in het najaar van 2014 aandacht besteed aan dit nieuw opgerichte fonds. 

Doel

De beschikbare gelden in het fonds zijn bestemd voor het Leiden Asia Centre (LAC), dat onderdeel uitmaakt van de faculteit Geesteswetenschappen. Als hét expertisecentrum voor het moderne Azië in Nederland richt het Leiden Asia Centre zich in eerste instantie op Oost-Azië: China (inclusief Taiwan), Japan, Korea en ook Singapore. Voor het uitvoeren van zijn doelstellingen kan het LAC een beroep doen op het Vaes-Elias Fonds.

Deze website maakt gebruik van cookies.