Leids Universiteits Fonds.

nl en

Geneeskunde

Het Dr. Anne Bosma Fonds is in 2013 opgericht na ontvangst van de nalatenschap van de heer A. Bosma, overleden op 2 september 2013.

Doel

De doelstelling van het fonds is het financieren van onderzoek op het gebied van pathology en oncologie.

Aanvragen

Het is niet mogelijk direct een aanvraag bij dit fonds in te dienen.

Het Cella Durksz Fonds is opgericht in 2013 door mr. F.B. Durksz ter nagedachtenis aan Cella Durksz.

Doel

Het Cella Durksz Fonds stelt zich ten doel onderzoek mogelijk te maken naar de oorzaak en behandeling van bipolaire stoornissen.

Beslissing omtrent besteding  

Aanvragen voor het Cella Durksz Fonds kunnen worden ingediend door wetenschappers van de Universiteit Leiden en/of van de Erasmus Universiteit, die betrokken zijn bij onderzoeken naar bipolaire stoornissen aan de Universiteit Leiden en/of de Erasmus Universiteit.

Aanvragen worden, na procedurele toetsing, voor advies voorgelegd aan de wetenschappelijk directeur van het instituut waaronder het onderzoek naar bipolaire stoornissen ressorteert. Op grond van dit advies doet de Commissie voor Wetenschappelijke Bestedingen (CWB) een voorstel aan de ‘familiecommissie’ van het Cella Durksz Fonds.

In een gezamenlijke vergadering van de familiecommissie, de voorzitter van de CWB, de CWB-vertegenwoordiger van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en de directeur van het LUF wordt besloten welke aanvraag/aanvragen wordt/worden gehonoreerd. 

NB. Momenteel is het niet mogelijk aanvragen in te dienen. 

Het Elkerbout-Moene Fonds is opgericht door mw. E. Elkerbout in 2010.

Doel

Het Fonds ondersteunt onderzoek naar het hart, met name door stamcellen te gebruiken om inzicht te verkrijgen in de oorzaak van aangeboren hartafwijkingen.

Aanvragen

Niet van toepassing. 

Mevrouw dr. Edith Frederiks (1923-2012) was de eerste plastisch chirurg en later ook de eerste lector in de plastische chirurgie in Nederland, verbonden aan het Academisch Ziekenhuis in Leiden.

Het Dr. Edith Frederiksfonds is op 15 januari 2013 tot stand gekomen na het overlijden van mevrouw Frederiks op 28 september 2012. Zij heeft het LUF een legaat nagelaten van € 230.000 met de hieronder beschreven doelstelling.

Doel

Het fonds ondersteunt studenten Geneeskunde met reisbeurzen, met name voor onderzoek op chirurgisch gebied. De beurs kan varieren tussen € 250 en € 2.000. In uitzonderingsgevallen kan een hoger bedrag worden toegekend. De toekenning is nooit hoger dan het subsidiabel tekort.

Beslissing omtrent besteding

De commissie voor internationale studenten studiereizen, die bestaat uit universitair docenten van de verschillende faculteiten van de Universiteit Leiden.

Aanvragen

Studenten die in aanmerking komen, kunnen een aanvraag voor subsidie indienen bij het LUF Internationaal StudieFonds (LISF). 

Dit fonds is ingesteld ter ere van mevrouw P.A. Jager-van Gelder, vrouwenarts.

Doel

Het Fonds stelt zich ten doel Leidse of buitenlandse studenten en promovendi en postdoctorale onderzoekers in de oogheelkunde in staat te stellen ervaring op te doen op het gebied van oogheelkundig onderzoek. Deze doelstelling wordt nagestreefd door het verstrekken van beurzen aan individuele studenten en promovendi die voor studie dan wel onderzoek in de oogheelkunde naar het buitenland gaan en aan studenten en promovendi die hiervoorvanuit het buitenland naar Leiden komen. 

Ook kunnen jaarlijks één of twee postdoctorale onderzoekers een subsidieaanvraag doen voor onderzoek op het gebied van oogheelkunde. Dit betreft zowel onderzoekers die voor onderzoek op oogheelkundig gebied naar het buitenland gaan als onderzoekers die voor oogheelkundig onderzoek naar Nederland komen. 

Beslissing besteding

De beslissingsbevoegdheid omtrent de besteding is ondergebracht bij de Commissie voor Wetenschappelijke Bestedingen (CWB), die bestaat uit hoogleraren en docenten van de verschillende faculteiten van de Universiteit Leiden. Meer informatie vindt u onder Aanvragen.

Het Mulder-Hamelers Fonds is in 2013 opgericht na ontvangst van de nalatenschap van mevrouw M.S.H. Hamelers, overleden op 14 mei 2012.

Doel

Het fonds is opgericht ten behoeve van onderzoek op de afdeling Endocrinologie van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC).

Aanvragen

De Commissie voor Wetenschappelijke Bestedingen (CWB) beslist over besteding (zie: Subsidies).  Aanvragen in het kader van het Mulder-Hamelers Fonds dienen te vallen binnen de termen van deze commissie. Voor meer informatie zie de Algemene subsidievoorwaarden.

Het fonds heeft tot doel het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek en stimuleren van innovatieve projecten op het gebied van de geneeskunde, psychiatrie en klinische psychologie, in bijzonder de psychotraumatologie, en het bevorderen van ontwikkelingen in toepassing in de zorg voor mensen blootgesteld aan ernstig psychotrauma.

Het gaat hierbij in het bijzonder om militairen en andere geüniformeerden, maar ook burgers die lijden onder ernstige posttraumatische stressklachten. Het kan hierbij ook gaan om het ontwikkelen van nieuwe en/of het verbeteren van bestaande technologieën in het voorkomen en behandelen van posttraumatische stressstoornis (PTSS).

Uitvoering

Het interdisciplinaire onderzoek zal mede worden uitgevoerd door professor dr. H.G.J.M. Vermetten, bijzonder hoogleraar Medisch-biologische en psychiatrische aspecten van psychotrauma's. 

Ceremonie instelling fonds

Het Nypels-van der Zee Fonds is bestemd voor projecten op het gebied van geneeskunde, die technologieën ontwikkelen voor toepassing in de gezondheidszorg. Het kan gaan om het ontwikkelen van nieuwe en/of het verbeteren van bestaande technologieën.

Over de totstandkoming van het Nypels-van der Zee Fonds verscheen in januari 2016 een artikel in alumnimagazine Leidraad.

Aanvragen

Zie: Subsidies voor wetenschappelijke projecten

Er kan maximaal € 25.000 aangevraagd worden.

Voorafgaand aan de inhoudelijke beoordeling van uw aanvraag zal deze aan de volgende criteria worden getoetst:

  • Projecten dienen een zelfstandig karakter te hebben, een eigen, herkenbare doelstelling en op het gebied van onderwijs of onderzoek te liggen.
  • Projecten op het gebied van geneeskunde, die technologieën ontwikkelen voor toepassing in de gezondheidszorg komen voor subsidie in aanmerking.

De Commissie Wetenschappelijke Bestedingen (CWB) beslist over besteding.

Het Piso-Kuperus Fonds is opgericht in 2010 na ontvangst van een erfenis van dhr. H.J. Piso.

Doel

Het Fonds is opgericht ten behoeve van onderzoek en behandeling van inwendige ziekten.

Aanvragen

De Commissie Wetenschappelijke Bestedingen (CWB) beslist over besteding (zie: Subsidies). Aanvragen in het kader van het Piso-Kuperus Fonds dienen te vallen binnen de termen van deze commissie (zie: Algemene subsidievoorwaarden).

In 2017 overleed hospita Rie Schild-de Groen van Minervahuis ’t Heerenhoeckje aan Rapenburg 110. De legendarische Leidse werd 94 jaar. Bijna 70 jaar maakte ze schoon in het studentenhuis. Ze kwam er iedere dag en begon de dag met een kopje koffie. Daarbij dienden alle bewoners aanwezig te zijn, want de filosofie van mevrouw Schild-de Groen was: ’s Avonds een vent, ’s morgens een vent. Geen ander dan mevrouw Schild-de Groen zag het Leidse studentenleven zo veranderen. In 2007 kreeg ze de Universiteitspenning voor haar belangrijke rol tijdens de studietijd van bewoners en oud-bewoners van Rapenburg 110. Vanuit haar nalatenschap werd een Fonds op Naam ingesteld.

Doel

De doelstelling van het fonds is het steunen van wetenschappelijk onderzoek ter preventie en behandeling van alle voorkomende vormen van de ziekte kanker door het jaarlijks toekennen van één projectsubsidie aan een jonge wetenschapper en door het toekennen van drie prijzen aan studenten voor een publicatie of scriptie op het gebied van kankeronderzoek.

Tekenceremonie instelling fonds met onder meer een aantal oud-bewoners van Rapenburg 110

Het Fonds kent een specifieke doelstelling, te weten het jaarlijks uitreiken van twee prijzen, geheten de Van Wersch Springplankprijzen. Deze prijzen bedragen ieder maximaal € 10.000 voor wetenschappelijke publicaties van actieve en getalenteerde onderzoekers op het gebied van medisch/farmaceutisch en juridisch onderzoek, dit alles in de ruimste zin van het woord. De ondezoekers mogen op het moment van publicatie niet langer dan vijf jaar geleden zijn gepromoveerd.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie