Logo Leids Universiteits Fonds

nl en

Rechtsgeleerdheid

De leerstoel betreft een continuering van de LUF-leerstoel Pers-, omroep- en mediarecht, met dank aan professor Wouter Hins. 

Doel

Het financieren van een leerstoel op het terrein van Mediarecht en Informatiesamenleving aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van Universiteit Leiden met een aanstellingsomvang van tenminste één dag per week voor een periode van vijf jaar, dit alles in de ruimste zin van het woord. 

Het Betsy Brouwer Fonds is opgericht op 8 december 2010, betreffende een schenking door de heer Derk Pieter Brouwer.

Doel

Het fonds financiert een leerstoel op het terrein van Comparative Sexual Orientation Law aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, voor een periode van minimaal twaalf jaar en zo mogelijk langer. Indien mogelijk groeit deze leerstoel uit tot een instituut met meer dan één wetenschapper werkzaam op de onderdelen van dit terrein. In 2011 is prof.mr. Kees Waaldijk benoemd op de leerstoel.

Het fonds is opgericht in 2022 en de schenking van het Gieskes-Strijbis Fonds kent een geoormerkte bestemming, te weten: het vierjarig onderzoeksproject van prof.dr. W.J.M. Voermans waarin onderzocht wordt of, en hoe, het besef van de grondwettelijke waarden werkt als ‘tweede natuur’ voor bewindspersonen, ambtenaren en politici.

In 2024 is het fonds opgericht met een bijdrage van de Stichting Steunfonds Pro Juventute Nederland.

Doelstelling

Het fonds heeft als doel het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek en onderwijs op het terrein jeugdhulp en jeugdbescherming vanuit pedagogisch en juridisch perspectief, dit onder meer door de financiering van de bijzondere leerstoel Pedagogiek en Recht.

In 2024 is het Fonds ter bestudering van jeugd- en adolescentencriminaliteit opgericht door het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC).

Doelstelling

Dit fonds heeft als doel het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek en onderwijs op het terrein van jeugd- en adolescentencriminaliteit aan de Universiteit Leiden, in verbinding met de LUF-leerstoel jeugd- en adolescentencriminaliteit, en het promotietraject Evaluatie buitengerechtelijke interventie Halt.

Het Fonds VVJF is opgericht in 2011 dankzij een deel van de donaties aan het Leids Universiteits Fonds door alumni van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. In 2014 is een schenking ontvangen van de Vereniging Vrienden van de Juridische Faculteit. 

Doelstelling

Het fonds heeft tot doel de ondersteuning van het organiseren van activiteiten voor alumni van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Daarnaast draagt het fonds bij aan onderhoud en uitbreiding van de bibliotheek van de faculteit. De schenking van de Vereniging Vrienden van de Juridische Faculteit heeft tot doel het financieren van aankopen en andere uitgaven ten behoeve van de bibliotheek van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, in zoverre er voor bedoelde aankopen en uitgaven geen ruimte is op de begroting van de Universiteit Leiden. 

Het Han-Crebolder Fonds is opgericht door de heer mr W.L. Han en mevrouw mr H.S.C. Crebolder in 2018. Beide schenkers zijn actief betrokken (geweest) bij het Leids Universiteits Fonds als bestuursleden.

Doel

De doelstelling van fonds is studenten van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, de Faculteit Geesteswetenschappen en de Faculteit Governance and Global Affairs van de Universiteit Leiden te stimuleren en te ondersteunen ervaring op te doen in het buitenland als het gaat om onderzoek, onderwijs, stage of congresbezoek. 

De nalatenschap van Prof.dr. Isa Diederiks-Verschoor is ondergebracht in het Isa Diederiks-Verschoor Fonds. 

Doel

Het Instituut Internationaal Lucht- en Ruimterecht besteedt de middelen aan de reiskosten voor studenten naar twee internationale moot court competities, te weten:

  • Air Law: de Leiden/Sarin International Air Law Moot Court Competition 
  • Space Law: de Europese Ronde van de Manfred Lachs Space Law Moot Court van IISL

Het Kuiper-Overpelt Fonds is in 2016 opgericht door de heer W.G. Kuiper en mevrouw A.C.M.D. Overpelt.

Doel

Het fonds ondersteunt talentvolle studenten en onderzoekers uit ontwikkelingslanden of fragiele democratieën die de advanced master International Children’s Rights aan de Universiteit Leiden willen volgen. De oprichters willen hen in staat stellen om na hun studie op constructieve wijze deel te nemen aan de civil society, de overheid of de ontwikkeling van hun land van herkomst.

Ontvanger scholarship Chisom Oké-Chinda met de heer Kuiper en mevrouw Overpelt

Het fonds is ingesteld op 17 maart 2015 met een schenking van de heer dr. C.J. Kroese en mevrouw mr. J.A.M. Kroese-Duijsters.

Doel

Het mogelijk maken van een tweejaarlijks symposium aan het Leids Instituut voor Chemisch Onderzoek (LIC), onderdeel van de Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen aan de Universiteit Leiden. Ook is er in 2020 met steun uit het fonds een nieuwe wisselleerstoel ingesteld bij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. De leerstoel Enforcement of Children's Rights sluit aan op de missie van de faculteit om wereldwijd kennis over kinderrechten op te doen, te verspreiden en te ontsluiten.

Het Mr.ir. Deisz Barendregt Fonds is opgericht door mr.ir. L. Barendregt als hommage aan zijn in 2008 overleden levenspartner mw. A.M. Barendregt-Deisz. Zij maakte het de schenker, tijdens een bijna drieënvijftig-jaar durend huwelijk, mogelijk te groeien tot wat hij is geworden, te doen wat hij deed en schonk het leven aan hun beider zonen. De keuze van het hierna te noemen Zeerecht herinnert aan haar vader, de door in de strijd om Nederlands Oost-Indië omgebrachte hoofdmachinist van de Rotterdamse Lloyd, de heer Tijdo Deisz.

Doel

Het fonds ondersteunt onderzoek naar en publicatie over het Zeerecht, het natte Waterstaatsrecht en het Bouwrecht, in het bijzonder de regelgeving rond aanbestedingen in de bouw.

Het Mr. P. Heering sr. Fonds is opgericht door mr. P. Heering op 10 december 2013 ter nagedachtenis aan mr. P. Heering. De heer Heering was van 1961 tot 1971 voorzitter van het LUF en heeft in deze periode een belangrijke bijdrage geleverd aan de aanpassing van het LUF aan de veranderende samenleving. 

Doel

De doelstelling van het Mr. P. Heering sr. Fonds is studenten van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden in staat te stellen ervaring op te doen in het buitenland op het gebied van Europees en Internationaal recht. Deze doelstelling wordt nagestreefd door het verstrekken van beurzen aan individuele studenten.

Het Prof.mr. H.G. Schermers Fonds is door de heer en mevrouw Schermers opgericht in 2002. Prof.mr. H.G. Schermers was hoogleraar Recht der Internationale Organisaties in Leiden vanaf 1978 tot zijn pensionering in 1993. Daarnaast was hij gedurende vijftien jaar lid van de Europese Commissie voor de Rechten van de Mens, ontving hij twee eredoctoraten en was hij een toegewijd docent. 

Doel

Het fonds financiert de Schermersleerstoel aan de Universiteit Leiden. Prof.dr. N.M. Blokker, bijzonder hoogleraar Internationaal Institutioneel Recht, is benoemd op deze leerstoel.

Professor mr. H.G. Schermers heeft zich altijd ingezet om Leidse rechtenstudenten de waarde te laten ervaren van studeren in het buitenland. Zijn persoonlijke betrokkenheid heeft letterlijk en figuurlijk de grenzen van generaties studenten verlegd. Om zijn missie te laten voortleven heeft het Leids Universiteits Fonds samen met de familie van professor Schermers en met steun van vele alumni het Prof.mr. H.G. Schermers Studiefonds opgericht.

Doel

Het fonds is bedoeld om Leidse rechtenstudenten naar het buitenland te kunnen laten gaan voor studie of stage op het gebied van internationaal institutioneel recht of mensenrechten. 

Het Schim van der Loeff Fonds is in 2008 is opgericht door mevrouw J. Makaaij, weduwe van de heer G.L. Schim van der Loeff.

Doel

Het fonds stelt zich ten doel steun te bieden aan de studie van het internationaal recht, in het bijzonder voor zover dat betrekking heeft op de positie van vreemdelingen. Zowel veelbelovende studenten als hoogleraren Internationaal Recht kunnen een beroep doen op het fonds.

Het Slingelands Fonds is opgericht in 1915 ingevolge het testament van mr. Th.G.A. Slingelands, oud-kantonrechter te Heusden. Hij liet aan het Leids Universiteits Fonds zijn hofstede te Haastrecht na, welke in 1963 verkocht werd.

Doel

Het Slingelands Fonds ondersteunt in de eerste plaats de faculteit Natuurkunde, met in het bijzonder de kosmografie, maar ook de faculteiten Rechtsgeleerdheid en Geneeskunde. 

In de zomer van 2016 stelden Martine en Jaap Mondt het Swaantje Mondt Fonds in. Het fonds draagt de naam Swaantje Mondt ter nagedachtenis aan hun dochter. Het fonds is ingesteld omdat de schenkers het belangrijk vinden dat jonge onderzoekers hun horizon kunnen verbreden in de vorm van een buitenlandreis. 

Jaap Mondt: ‘Met dit fonds willen wij kansen geven aan jong talent. Uit eigen ervaring weten wij hoe belangrijk het is om veel van de wereld te zien: dat vormt je. Tegelijkertijd hebben wij alle twee grote belangstelling voor de wetenschap. Alles komt in dit fonds samen.’

In Leidraad verscheen in 2016 een uitgebreid interview met het echtpaar Mondt over hun fonds. 

De heer en mevrouw Mondt

Doel

De doelstelling van het fonds is buitenlandse promovendi in staat te stellen te studeren en ervaring op te doen aan de Universiteit Leiden en Leidse promovendi in staat te stellen een studieperiode door te brengen in het buitenland. Promovendi van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, de Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen of de Faculteit Governance and Global Affairs en buitenlandse promovendi die aan een van deze Leidse faculteiten willen studeren, komen voor een subsidie in aanmerking. In bijzondere gevallen kunnen promovendi van andere faculteiten van de Universiteit Leiden een aanvraag indienen.

Het Unicef-Fund Chair Children’s Rights is in 2012 opgericht door UNICEF Nederland.

Doel

Het fonds heeft tot doel de UNICEF-Chair Children's Rights aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden te financieren. Prof.mr. T. Liefaard is benoemd op deze bijzondere leerstoel.

Het Van Beuningen-Hesselink Fonds is opgericht op 9 december 1996. 

Doel

Het fonds heeft als doel de vooraanstaande positie van de faculteit Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Leiden te handhaven en te versterken.

Het fonds is ingesteld door de heer mr.drs. L.J.A. van Wersch en mevrouw M.J.H. van Wersch-Knepflé.

Doel

Het fonds kent een specifieke doelstelling, te weten het jaarlijks uitreiken van twee prijzen, geheten de Van Wersch Springplankprijzen. Deze prijzen bedragen ieder maximaal 10.000 euro voor wetenschappelijke publicaties van actieve en getalenteerde onderzoekers op het gebied van medisch/farmaceutisch en juridisch onderzoek, dit alles in de ruimste zin van het woord. De ondezoekers mogen op het moment van publicatie niet langer dan vijf jaar geleden zijn gepromoveerd.

Deze website maakt gebruik van cookies.