Leids Universiteits Fonds.

nl en

Rechtsgeleerdheid

Het Fonds voor Internationaal Recht Mr. W.C. Beucker Andreae is in 1949 door de naamgever opgericht, en kreeg na het overlijden van Mr. W.C. Beucker Andreae op 29 november 1958 de huidige naam. 

Doel

Het fonds heeft tot doel de bevordering van de studie van het Internationaal Recht aan de Universiteit Leiden, waarbij een gedeelte van de opbrengsten mag worden aangewend voor het internationale recht en het Overzees Staatsrecht. 

Het Dr. H.A. van Beuningen Fonds is opgericht op 9 december 1996. 

Doel

Het fonds heeft als doel de vooraanstaande positie van de faculteit Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Leiden te handhaven en te versterken.

Het Betsy Brouwer Fonds is opgericht op 8 december 2010, betreffende een schenking door de heer Derk Pieter Brouwer.

Doel

Het fonds financiert een leerstoel op het terrein van Comparative Sexual Orientation Law aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, voor een periode van minimaal twaalf jaar en zo mogelijk langer. Indien mogelijk groeit deze leerstoel uit tot een instituut met meer dan één wetenschapper werkzaam op de onderdelen van dit terrein. In 2011 is prof.mr. Kees Waaldijk benoemd op de leerstoel.

Het Fonds Clavareau is opgericht na overlijden van mw. J.E. Clavareau-Kronenberg op 20 september 1970, ingevolge haar testament, ter nagedachtenis aan haar in de oorlog gefusilleerde zoon.

Doel

Het Fonds Clavareau verstrekt beurzen aan studenten van de Rechtenfaculteit voor bibliotheekbezoek/studieverblijf in het buitenland.

Het Mr.ir. Deisz Barendregt Fonds is opgericht door mr.ir. L. Barendregt als hommage aan zijn in 2008 overleden levenspartner mw. A.M. Barendregt-Deisz. Zij maakte het de schenker, tijdens een bijna drie en vijftig jaar durende huwelijk, mogelijk te groeien tot wat hij is geworden, te doen wat hij deed en schonk het leven aan hun beider zonen. De keuze van het hierna te noemen Zeerecht herinnert aan haar vader, de door in de strijd om Nederlands Oost-Indië omgebrachte hoofdmachinist van de Rotterdamse Lloyd, de heer Tijdo Deisz.

Doel

Het fonds ondersteunt onderzoek naar en publicatie over het Zeerecht, het natte Waterstaatsrecht en het Bouwrecht, in het bijzonder de regelgeving rond aanbestedingen in de bouw.

De de nalatenschap van Prof.dr. Isa Diederiks-Verschoor is ondergebracht in het Isa Diederiks-Verschoor Fonds. 

Doel

Het Instituut Internationaal Lucht- en Ruimterecht gaat het jaarlijks besteedbare bedrag in de komende jaren  besteden aan de reiskosten voor studenten naar twee internationale moot court competities, te weten:

  • Air Law: de Leiden/Sarin International Air Law Moot Court Competition 
  • Space Law: de Europese Ronde van de Manfred Lachs Space Law Moot Court van IISL

Het Gieskes Fonds is opgericht in 2006 door de heer H.L.J.M. Gieskes en mevrouw D.N. Gieskes-Strijbis. 

Doel

Oprichting en instandhouding van de Gieskes leerstoel ‘Internationaal humanitair recht in het bijzonder de bescherming van vrouwen en kinderen ten tijde van gewapend conflict’ aan de Faculteit der
Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden, en de vorming van een kenniscentrum rond de leerstoel.

Daarnaast financiert het fonds het Kalshoven-Gieskes Forum, genoemd naar de Leidse emeritus-hoogleraar volkenrecht Frits Kalshoven en het Gieskes-Strijbis Fonds. Het biedt een platform binnen de universiteit voor onderzoek, onderwijs en voorlichting op het gebied van Internationaal Humanitair Oorlogsrecht (IHL).

Het Han-Crebolder Fonds is opgericht door de heer mr W.L. Han en mevrouw mr H.S.C. Crebolder in 2018. Beide schenkers zijn actief betrokken (geweest) bij het Leids Universiteits Fonds (LUF) als bestuursleden.

Doel

De doelstelling van fonds is studenten van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden te stimuleren en te ondersteunen ervaring op te doen in het buitenland als het gaat om onderzoek, onderwijs, stage of congresbezoek. 

Het Mr. P. Heering sr. Fonds is opgericht door mr. P. Heering op 10 december 2013 ter nagedachtenis aan mr. P. Heering. De heer Heering was van 1961 tot 1971 voorzitter van het LUF en heeft in deze periode een belangrijke bijdrage geleverd aan de aanpassing van het LUF aan de veranderende samenleving. 

Doel

De doelstelling van het Mr. P. Heering sr. Fonds is studenten van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden in staat te stellen ervaring op te doen in het buitenland op het gebied van Europees en Internationaal recht. Deze doelstelling wordt nagestreefd door het verstrekken van beurzen aan individuele studenten.

De leerstoel betreft een continuering van de LUF-leerstoel Pers-, omroep- en mediarecht, met dank aan Professor Wouter Hins

Doel

Het financieren van een leerstoel op het terrein van Mediarecht en Informatiesamenleving aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van Universiteit Leiden met een aanstellingsomvang van tenminste één dag per week voor een periode van vijf jaar, dit alles in de ruimste zin van het woord. 

Het fonds is opgericht op 17 maart 2015 met een schenking van de heer dr. C.J. Kroese en mevrouw mr. M.A.J. Kroese-Duijsters.

Doel

Het mogelijk maken van internationaal congresbezoek en/of studie/onderzoeksverblijf voor promovendi van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid of van het Leiden Institute of Chemistry, onderdeel van de Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen aan de Universiteit Leiden. 

Ook mogen aanvragen worden ingediend door onderzoekers, verbonden aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid of het Leids Instituut voor Chemisch Onderzoek (LIC), voor bijzondere onderzoeks- of onderwijsprojecten waarvoor subsidie uit gewone middelen niet beschikbaar is. Deze bestedingen zijn bedoeld voor initiatieven die een meer dan standaard impact hebben op de Leidse vakgebieden. Zowel investeringen in personen (zoals bijvoorbeeld een gasthoogleraarschap) als in apparatuur komen in aanmerking voor subsidie uit het fonds.

In 2020 is er met steun van het fonds een nieuwe wisselleerstoel ingesteld bij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. De leerstoel Enforcement of Children's Rights sluit aan op de missie van de faculteit om wereldwijd kennis over kinderrechten op te doen, te verspreiden en te ontsluiten.

Het Meijersfonds verstrekt jaarlijks een bijdrage in de kosten van rechtshistorisch bronnenonderzoek, publicatie van rechtsbronnen, een en ander voorzover niet betrekking hebbende op Oosterse of Antieke rechtsgeschiedenis, of de Romeinse rechtsgeschiedenis voor Justinianus.

In de zomer van 2016 richtten Martine en Jaap Mondt het Swaantje Mondt Fonds op. Het stelt jaarlijks 20.000 euro beschikbaar voor promovendi van de faculteiten Rechtsgeleerdheid en Wiskunde en Natuurwetenschappen om onderzoek te doen in het buitenland. En om buitenlandse promovendi de kans te geven aan deze faculteiten onderzoek te doen.

Het fonds draagt de naam Swaantje Mondt ter nagedachtenis aan de dochter van de heer en mevrouw Mondt. ‘Met dit fonds willen wij kansen geven aan jong talent. Uit eigen ervaring weten wij hoe belangrijk het is om veel van de wereld te zien: dat vormt je. Tegelijkertijd hebben wij alle twee grote belangstelling voor de wetenschap. Alles komt in dit fonds samen,’ aldus Jaap Mondt.

De heer en mevrouw Mondt

Doel

Het fonds is opgericht omdat de schenkers het belangrijk vinden dat jonge onderzoekers hun horizon kunnen verbreden. De doelstelling van het fonds is buitenlandse promovendi in staat te stellen te studeren en ervaring op te doen aan de Universiteit Leiden en Leidse promovendi in staat te stellen een studieperiode door te brengen in het buitenland. Promovendi (incl. contractpromovendi) van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid of de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen en/of buitenlandse promovendi die aan een van deze Leidse faculteiten willen studeren kunnen voor subsidie in aanmerking komen. In bijzondere gevallen kunnen promovendi van andere faculteiten van de Universiteit Leiden een aanvraag indienen.

Het Prof.mr. H.G. Schermers Fonds is door de heer en mevrouw Schermers opgericht in 2002. Prof.mr. H.G. Schermers was hoogleraar Recht der Internationale Organisaties in Leiden vanaf 1978 tot zijn pensionering in 1993. Daarnaast was hij gedurende vijftien jaar lid van de Europese Commissie voor de Rechten van de Mens, ontving hij twee eredoctoraten en was hij een toegewijd docent. 

Doel

Het fonds financiert de Schermersleerstoel aan de Universiteit Leiden. Prof.dr. N.M. Blokker, bijzonder hoogleraar Internationaal Institutioneel Recht, is benoemd op deze leerstoel.

Professor mr. H.G. Schermers heeft zich altijd ingezet om Leidse rechtenstudenten de waarde te laten ervaren van studeren in het buitenland. Zijn persoonlijke betrokkenheid heeft letterlijk en figuurlijk de grenzen van generaties studenten verlegd. Om zijn missie te laten voortleven heeft het Leids Universiteits Fonds (LUF) samen met de familie van professor Schermers en met steun van vele alumni het Prof.mr. H.G. Schermers Studiefonds opgericht.

Doel

Het fonds is bedoeld om Leidse rechtenstudenten naar het buitenland te kunnen laten gaan voor studie of stage op het gebied van mensenrechten. De voorkeur gaat daarbij uit naar studenten die zich richten op internationaal institutioneel recht.

Het Schim van der Loeff Fonds is in 2008 is opgericht door mevrouw J. Makaaij, weduwe van de heer G.L. Schim van der Loeff.

Doel

Het fonds stelt zich ten doel steun te bieden aan de studie van het internationaal recht, in het bijzonder voor zover dat betrekking heeft op de positie van vreemdelingen. Zowel veelbelovende studenten als hoogleraren Internationaal Recht kunnen een beroep doen op het fonds.

Het Slingelands Fonds is opgericht in 1915 ingevolge het testament van mr. Th.G.A. Slingelands, oud-kantonrechter te Heusden. Hij liet aan het Leids Universiteits Fonds (LUF) zijn hofstede te Haastrecht na, welke in 1963 verkocht werd.

Doel

Het Slingelands Fonds ondersteunt in de eerste plaats de faculteit Natuurkunde, met in het bijzonder de kosmografie, maar ook de faculteiten Rechtsgeleerdheid en Geneeskunde. 

Het Unicef-Fund Chair Children’s Rights is in 2012 opgericht door UNICEF Nederland.

Doel

Het Fonds heeft tot doel gedurende vijf jaar de UNICEF-Chair Children's Rights aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden te financieren. Prof.mr. T. Liefaard is benoemd op deze bijzondere leerstoel.

Het verlenen van een financiële bijdrage om de studie van het Volkenrecht en Internationaal Privaatrecht te bevorderen.

Het Fonds VVJF is opgericht in 2011 dankzij een deel van de donaties aan het (Leids Universiteits Fonds) LUF door alumni van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. In 2014 is een schenking ontvangen van de Vereniging Vrienden van de Juridische Faculteit. 

Doelstelling

Het fonds heeft tot doel de ondersteuning van het organiseren van activiteiten voor alumni van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Daarnaast draagt het fonds bij aan onderhoud en uitbreiding van de bibliotheek van de faculteit. De schenking van de Vereniging Vrienden van de Juridische Faculteit heeft tot doel het financieren van aankopen en andere uitgaven ten behoeve van de bibliotheek van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, in zoverre er voor bedoelde aankopen en uitgaven geen ruimte is op de begroting van de Universiteit Leiden. 

Het fonds is ingesteld door de heer mr.drs. L.J.A. van Wersch en mevrouw M.J.H. van Wersch-Knepflé.

Doel

Het Fonds kent een specifieke doelstelling, te weten het jaarlijks uitreiken van twee prijzen, geheten de Van Wersch Springplankprijzen. Deze prijzen bedragen ieder maximaal € 10.000 voor wetenschappelijke publicaties van actieve en getalenteerde onderzoekers op het gebied van medisch/farmaceutisch en juridisch onderzoek, dit alles in de ruimste zin van het woord. De ondezoekers mogen op het moment van publicatie niet langer dan vijf jaar geleden zijn gepromoveerd.

Deze website maakt gebruik van cookies.