Leids Universiteits Fonds.

nl en

Rechtsgeleerdheid

Het Alkema-Hilbrands Fonds bevordert de studie van de doorwerking van internationaal recht (waaronder internationale mensenrechten en het recht van de EU) in de nationale rechtsorde. Bij het onderzoek is ook aandacht voor rechtsvergelijking, nationaal-constitutionele aspecten en beïnvloeding van het internationaal recht door nationaal en/of buitenlands recht.

Doel

Het vermogen van het fonds wordt aangewend voor promotieonderzoek aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid dat valt binnen de doelstelling van het fonds.

Aanvragen

Niet van toepassing.

Het Fonds voor internationaal recht Mr. W.C. Beucker Andreae is in 1949 door de naamgever opgericht, en kreeg na het overlijden van Mr. W.C. Beucker Andreae op 29 november 1958 de huidige naam. Het per testament nagelaten vermogen werd toegevoegd aan de eerder geschonken geldsom. Het Fonds moet door het LUF worden beheerd op de wijze zoals in de statuten van het LUF is bepaald. Jaarlijks is het batig saldo van het voorgaande boekjaar beschikbaar voor subsidietoekenningen door de Cornelis van Vollenhoven Stichting

Doel

Het Fonds heeft tot doel de bevordering van de studie van het Internationaal Recht aan de Universiteit Leiden, waarbij een gedeelte van de opbrengsten mag worden aangewend voor het internationale recht en het Overzees Staatsrecht. Deze doeleinden vallen samen met die van de Cornelis van Vollenhoven Stichting, die op 1 augustus 1957 werd opgericht. Het doel van het Van Vollenhoven Stichting luidt: ‘de studie van het internationaal recht aan de Universiteit Leiden te steunen en te bevorderen en bij te dragen tot de wetenschappelijke bewerking van vragen van internationale rechtsorde in de ruimste zin.’

Aanvragen

Neem voor meer informatie contact op met het Leids Universiteits Fonds via 071 513 05 03 of info@LUF.leidenuniv.nl.

Het Dr. H.A. van Beuningen Fonds heeft als doel de vooraanstaande positie van de faculteit Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Leiden te handhaven en te versterken.

Aanvragen

De Commissie Wetenschappelijke Bestedingen (CWB) beslist over besteding (zie: Subsidies). Aanvragen in het kader van het Dr. H.A. van Beuningen Fonds dienen te vallen binnen de termen van deze commissie (zie: Algemene subsidievoorwaarden).

Het Betsy Brouwer Fonds is opgericht bij akte de dato 8 december 2010, betreffende een schenking door dhr. Derk Pieter Brouwer. De gelden van het Fonds zijn in eerste instantie bestemd voor de bekostiging van een hoogleraar op het terrein van Comparative Sexual Orientation Law aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid en van door hem/haar uit te voeren onderzoek, onderwijs en maatschappelijke dienstverlening volgend uit de leeropdracht van de leerstoel. Het curatorium van de leerstoel beslist in overleg met de leerstoelhouderover de besteding van eventuele resterende gelden.

Doel

Het fonds financiert een leerstoel op het terrein van Comparative Sexual Orientation Law aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, voor een periode van minimaal twaalf jaar en zo mogelijk langer. Indien mogelijk groeit deze leerstoel uit tot een instituut met meer dan één wetenschapper werkzaam op de onderdelen van dit terrein. In 2011 is prof.mr. Kees Waaldijk benoemd op de leerstoel.

Het Fonds Clavareau verstrekt beurzen aan studenten van de Rechtenfaculteit voor bibliotheekbezoek in het buitenland.

Aanvragen

Studenten die in aanmerking komen, kunnen een aanvraag voor subsidie indienen bij het LUF Internationaal StudieFonds (LISF). 

Het Mr.ir. Deisz Barendregt Fonds is opgericht door mr.ir. L. Barendregt als hommage aan zijn in 2008 overleden levenspartner mw. A.M. Barendregt-Deisz.

Doel

Het fonds ondersteunt onderzoek naar en publicatie over het Zeerecht, het natte Waterstaatsrecht en het Bouwrecht, in het bijzonder de regelgeving rond aanbestedingen in de bouw.

Aanvragen

Het Fonds is nog in opbouw. Op dit moment kunnen nog geen subsidieaanvragen worden ingediend.

Het Gieskes Fonds is opgericht in 2006 door de heer H.L.J.M. Gieskes en mevrouw D.N. Gieskes-Strijbis. Zij hebben een schenking toegezegd van € 225.000,- voor de leerstoel ‘Internationaal humanitair recht in het bijzonder de bescherming van vrouwen en kinderen ten tijde van gewapend conflict’.

Doel

Oprichting en instandhouding van de Gieskes leerstoel ‘Internationaal humanitair recht in het bijzonder de bescherming van vrouwen en kinderen ten tijde van gewapend conflict’ aan de Faculteit der
Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden, en de vorming van een kenniscentrum rond de leerstoel.

Aanvragen

Niet van toepassing.

Het Mr. P. Heering sr. Fonds is opgericht door mr. P. Heering op 10 december 2013, met een schenking van € 150.000.

Het fonds is opgericht ter nagedachtenis aan mr. P. Heering. De heer Heering was van 1961 tot 1971 voorzitter van het LUF en heeft in deze periode een belangrijke bijdrage geleverd aan de aanpassing van het LUF aan de veranderende samenleving. Daarnaast heeft het LUF onder zijn voorzitterschap vele grote schenkingen en legaten ontvangen. 

Doel

De doelstelling van het Mr. P. Heering sr. Fonds is studenten van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid in staat te stellen ervaring op te doen in het buitenland op het gebied van Europees en Internationaal recht. Deze doelstelling wordt nagestreefd door het verstrekken van beurzen aan individuele studenten die voor hun studie in de benoemde rechtsgebieden naar het buitenland gaan.

Beslissing omtrent besteding

De beslissing omtrent bestedingen ligt bij de commissie voor internationale studentenstudiereizen (LISF), die bestaat uit hoogleraren en docenten van de verschillende faculteiten van de Universiteit Leiden. Een beurs uit het Mr. P. Heering sr. Fonds bestaat uit een bedrag tussen de  € 250 en € 2.000. In uitzonderlijke gevallen wordt er een hoger bedrag toegekend. De beurs bedraagt nooit meer dan het subsidiabel tekort.

Voor meer informatie kun je contact opnemen via LISF@LUF.leidenuniv.nl of kijken op deze pagina

De doelstelling van het Han-Crebolder Fonds is studenten van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden te stimuleren en te ondersteunen ervaring op te doen in het buitenland als het gaat om onderzoek, onderwijs, stage of congresbezoek. 

Aanvragen

Aanvragen voor een beurs vanuit het Han-Crebolder Fonds kunnen tweemaal per jaar worden ingediend bij de Commissie LUF International StudieFonds (LISF). Na een eerste selectie door de LISF-commissie worden de ontvankelijke aanvragen met toelichting voorgelegd aan de schenkers. De uiteindelijke toekenning wordt gedaan door de LISF-commissie. 

Het Fonds Leerstoel en Instituut Immigratierecht is opgericht door prof.mr. Pieter Boeles, hoogleraar Immigratierecht, en heeft als doel om de Leerstoel en het Instituut Immigratierecht in stand te houden. Het Instituut bestudeert de spanningen en mogelijke conflicten tussen de fundamentele rechten van migrerende individuen en de legitieme belangen van staten die migratie willen reguleren.

Aanvragen

Niet van toepassing.

Het fonds is opgericht op 17 maart 2015 met een schenking van de heer dr. C.J. Kroese en mevrouw mr. M.A.J. Kroese-Duijsters

Doel

Het mogelijk maken van internationaal congresbezoek en/of studie/onderzoeksverblijf voor promovendi van of de Faculteit der Rechtsgeleerdheid of van het “Leiden Institute of Chemistry’, onderdeel van de Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen aan de Universiteit Leiden, in min of meer gelijke delen.

Ook mogen aanvragen worden ingediend door onderzoekers, verbonden aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid of het Leids Instituut voor Chemisch Onderzoek (LIC), voor bijzondere onderzoeks- of onderwijsprojecten waarvoor subsidie uit gewone middelen niet beschikbaar is. Deze bestedingen zijn bedoeld voor initiatieven die een meer dan standaard impact hebben op de Leidse vakgebieden. Zowel investeringen in personen (zoals bijvoorbeeld een gasthoogleraarschap) als in apparatuur komen in aanmerking voor subsidie uit het Fonds. 

Aanvragen

De Commissie Wetenschappelijke Bestedingen (CWB) beslist over besteding. Aanvragen in het kader van Kroese-Duijsters Fonds dienen te vallen binnen de termen van deze commissie. Meer informatie vindt u onder Aanvragen

Het Prof.mr. H.G. Schermers Fonds financiert de Schermersleerstoel aan de Universiteit Leiden. Prof.dr. N.M. Blokker, bijzonder hoogleraar Internationaal Institutioneel Recht, is benoemd op deze leerstoel.

Prof.mr. H.G. Schermers was hoogleraar Recht der Internationale Organisaties in Leiden vanaf 1978 tot zijn pensionering in 1993. Daarnaast was hij gedurende vijftien jaar lid van de Europese Commissie voor de Rechten van de Mens, ontving hij twee eredoctoraten en was hij een toegewijd docent. 

Prof.mr. H.G. Schermers Studiefonds

Voor Leidse rechtenstudenten die in verband met onderwijs of stage naar het buitenland willen, is er het Prof.mr. H.G. Schermers Studiefonds. Kijk voor meer informatie bij het item hieronder. 

Professor mr. H.G. Schermers heeft zich altijd ingezet om Leidse rechtenstudenten de waarde te laten ervaren van studeren in het buitenland. Zijn persoonlijke betrokkenheid heeft letterlijk en figuurlijk de grenzen van generaties studenten verlegd. Om zijn missie te laten voortleven heeft het Leids Universiteits Fonds (LUF) samen met de familie van professor Schermers en met steun van vele alumni het Prof.mr. H.G. Schermers Studiefonds opgericht.

Doel

Het Prof.mr. H.G. Schermers Studiefonds is bedoeld om Leidse rechtenstudenten naar het buitenland te kunnen laten gaan voor studie, stage of talencursus. De voorkeur gaat daarbij uit naar studenten die zich richten op internationaal institutioneel recht.

Procedure

Het Prof.mr. H.G. Schermers Studiefonds werkt met een jaarlijkse subsidieronde. Het is dus één keer per collegejaar mogelijk om subsidie aan te vragen.

Voor meer informatie kun je contact opnemen via LISF@LUF.leidenuniv.nl.

Het Schim van der Loeff Fonds is een Fonds op Naam binnen het LUF dat in 2008 is opgericht door mevrouw J. Makaaij, weduwe van de heer G.L. Schim van der Loeff.

Doel

Het Fonds stelt zich ten doel steun te bieden aan de studie van het internationaal recht, in het bijzonder voor zover dat betrekking heeft op de positie van vreemdelingen. Ook nationaal en internationaal privaatrechterlijke regels betreffende vreemdelingen vallen binnen de studiedoeleinden. Het maximale aan te vragen bedrag is € 6.000.

Aanvragen

Zie: Subsidies voor wetenschappelijke projecten

Voorafgaand aan de inhoudelijke beoordeling van uw aanvraag zal deze aan de volgende criteria worden getoetst:

  • Projecten dienen een zelfstandig karakter te hebben, een eigen, herkenbare doelstelling en op het gebied van onderwijs of onderzoek te liggen.
  • Projecten op het gebied van internationaal recht, in het bijzonder voor zover dat betrekking heeft op de positie van vreemdelingen, komen voor subsidie in aanmerking.

In de zomer van 2016 richtten Martine en Jaap Mondt het Swaantje Mondt Fonds op. Het stelt jaarlijks 20.000 euro beschikbaar voor promovendi van de faculteiten Rechtsgeleerdheid en Wiskunde en Natuurwetenschappen om onderzoek te doen in het buitenland. En om buitenlandse promovendi de kans te geven aan deze faculteiten onderzoek te doen.

Het fonds draagt de naam Swaantje Mondt ter nagedachtenis aan de dochter van de heer en mevrouw Mondt. ‘Met dit fonds willen wij kansen geven aan jong talent. Uit eigen ervaring weten wij hoe belangrijk het is om veel van de wereld te zien: dat vormt je. Tegelijkertijd hebben wij alle twee grote belangstelling voor de wetenschap. Alles komt in dit fonds samen,’ aldus Jaap Mondt.

De heer en mevrouw Mondt

De wereld zien dankzij Swaantje Mondt Fonds

Het fonds is opgericht omdat de schenkers het belangrijk vinden dat jonge onderzoekers hun horizon kunnen verbreden. De doelstelling van het Fonds is buitenlandse promovendi in staat te stellen te studeren en ervaring op te doen aan de Universiteit Leiden en Leidse promovendi in staat te stellen een studie periode door te brengen in het buitenland. Promovendi (incl. contractpromovendi) van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid of de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen en/of buitenlandse promovendi die aan een van deze Leidse faculteiten willen studeren kunnen voor subsidie in aanmerking komen. In bijzondere gevallen kunnen promovendi van andere faculteiten van de Universiteit Leiden een aanvraag indienen.

Aanvragen

De Commissie voor Wetenschappelijke Bestedingen (CWB) beslist over besteding (zie: Subsidies). Aanvragen dienen te vallen binnen de termen van deze commissie. Voor meer informatie zie de Algemene subsidievoorwaarden

Het Unicef-Fund Chair Children’s Rights is in 2012 opgericht door UNICEF Nederland.

Doel

Het Fonds heeft tot doel gedurende vijf jaar de UNICEF-Chair Children's Rights aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden te financieren. Prof.mr. T. Liefaard is benoemd op deze bijzondere leerstoel.

In de flyer 200% Leiden 2016 stond een interview met professor Liefaard over deze leerstoel.

Aanvragen

Niet van toepassing.

Het Fonds kent een specifieke doelstelling, te weten het jaarlijks uitreiken van twee prijzen, geheten de Van Wersch Springplankprijzen. Deze prijzen bedragen ieder maximaal € 10.000 voor wetenschappelijke publicaties van actieve en getalenteerde onderzoekers op het gebied van medisch/farmaceutisch en juridisch onderzoek, dit alles in de ruimste zin van het woord. De ondezoekers mogen op het moment van publicatie niet langer dan vijf jaar geleden zijn gepromoveerd.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie