Leids Universiteits Fonds.

nl en

Wiskunde & Natuurwetenschappen

Het Mej. A.M. Buitendijk Fonds is opgericht na het overlijden van mej. A.M. Buitendijk op 12 september 1950. Het Fonds verstrekt beurzen aan wetenschappers en studenten voor onderzoek ten behoeve van het Nationaal Natuurhistorisch Museum.

Doel

Het Fonds geeft financiële steun in de bestrijding van de kosten van studiereizen van hen die daarvoor door de Directeur van het Rijksmuseum voor Natuurlijke Historie te Leiden - of diens plaatsvervanger -
zullen worden aangewezen.

Aanvragen

De Directeur van het Nationaal Natuurhistorisch Museum te Leiden beslist omtrent de besteding van de beschikbare middelen. Uw aanvraag kunt u direct richten aan de Directeur van het Nationaal Natuurhistorisch Museum.

Het fonds is opgericht op 17 maart 2015 met een schenking van de heer dr. C.J. Kroese en mevrouw mr. M.A.J. Kroese-Duijsters.

Doel

Het mogelijk maken van internationaal congresbezoek en/of studie/onderzoeksverblijf voor promovendi van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid of van het “Leiden Institute of Chemistry’, onderdeel van de Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen aan de Universiteit Leiden, in min of meer gelijke delen.

Ook mogen aanvragen worden ingediend door onderzoekers, verbonden aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid of het Leids Instituut voor Chemisch Onderzoek (LIC), voor bijzondere onderzoeks- of onderwijsprojecten waarvoor subsidie uit gewone middelen niet beschikbaar is. Deze bestedingen zijn bedoeld voor initiatieven die een meer dan standaard impact hebben op de Leidse vakgebieden. Zowel investeringen in personen (zoals bijvoorbeeld een gasthoogleraarschap) als in apparatuur komen in aanmerking voor subsidie uit het Fonds.

Aanvragen

De Commissie Wetenschappelijke Bestedingen (CWB) beslist over besteding. Aanvragen in het kader van Kroese-Duijsters Fonds dienen te vallen binnen de termen van deze commissie. Meer informatie vindt u onder Aanvragen.

Het Drs J.R.D. Kuikenga Fonds voor Mathematici is opgericht in 1994.

Doel

Het Drs. J.R.D. Kuikenga Fonds voor Mathematici bevordert de studie en het onderzoek op het gebied van de wiskunde, de mechanica en de informatica bij de Universiteit Leiden.

Aanvragen

Uitkeringen ten laste van het Fonds zullen geschieden nadat daaromtrent het advies is ingewonnen van een commissie bestaande uit de hoogleraren die meer dan halftijds als hoogleraar behoren tot de personeelsformatie van de faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden.

Het Leidsche Sterrewacht Fonds bekostigt reizen en publicaties van onderzoekers en studenten in de sterrenkunde.

Aanvragen

Aanvragen worden beoordeeld door een commissie, bestaande uit de directeur van het Leidse Sterrewacht, een hoogleraar in de sterrenkunde of een der hoogste in rang zijnde ambtenaar aan de Leidse Sterrewacht, en een lid van de Commissie voor Wetenschappelijke Bestedingen (CWB) van het LUF.

Kaiser Fonds

Binnen het Leidsche Sterrewacht Fonds is het Kaiser Fonds ondergebracht. Het Kaiser Fonds is voortgekomen uit restant van gelden, bijeengebracht in 1873 voor een buste voor prof. Kaiser, en in 1918 door de beheerder, prof.dr. H.G. van de Sande Bakhuysen, overgedragen aan het LUF. Daar het doel overeenkwam met het later ingestelde Leidsche Sterrewacht Fonds en het Kaiser Fonds een dusdanig klein eigen kapitaal had dat een zelfstandig voortbestaan niet reëel was, werd het kapitaal in 1964 aan dat van het Leidsche Sterrewacht Fonds toegevoegd.

Het Mayo Greenberg Fonds is in 2002 opgericht door mevrouw Naomi Greenberg-Slovin ter herinnering aan haar in 2001 overleden echtgenoot, Professor J. Mayo Greenberg, in herdenking van zijn speciale relatie met het Leids Sterrenkundig Observatorium, en ter erkenning van zijn krachtige, duurzame belangstelling voor hoger onderwijs in Nederland.

Doel

Het Mayo Greenberg Fonds verleent eens in de twee jaar een scholarship in de astrofysica, astrochemie en/ of astrobiologie aan het Leids Observatorium. Het scholarship wordt uitgereikt aan een begaafd student, bij voorkeur afkomstig uit Azie, Afrika of Zuid-Amerika, die financiële
ondersteuning nodig heeft.

Aanvragen

Aanvragen worden behandeld door De Leidse Sterrewacht

Het doel van het Prieneke van Hoeve PhD Fellowship Fund is het mogelijk maken van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van sterrenkunde aan de Sterrewacht Leiden, het sterrenkundig instituut van de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen, met name door het financieren van promotieonderzoek.

Het fonds zal een promotieplaats ondersteunen waarbij:

  1. een excellentie promotiekandidaat zelf een baanbrekend onderwerp voor zijn of haar promotie voorstelt.
  2. bij gelijke geschiktheid de voorkeur uitgaat naar een voorstel van een vrouwelijke promotie-kandidaat. 

Aanvragen

De Commissie Wetenschappelijke Bestedingen (CWB) beslist over besteding. Aanvragen in het kader van het Prieneke van Hoeve PhD Fellowship Fund dienen te vallen binnen de termen van deze commissie. Meer informatie vindt u onder Aanvragen.

Er zijn verschillende Sackler Fondsen

Raymond and Beverly Sackler visiting Astronomer/ Astrophysicist

Dit fonds nodigt om het jaar een hoogstaand buitenlands wetenschapper uit voor een bezoek aan Leiden.

Raymond and Beverly Sackler visiting Neuroscientist/ Biomedical Scientist

Dit fonds nodigt om het jaar een hoogstaand buitenlands wetenschapper uit voor een bezoek aan Leiden.

Raymond and Beverly Sackler Fonds

Dit Raymond and Beverly Sackler Fonds is bestemd voor het in stand houden gedurende minimaal tien jaar van het “Raymond and Beverly Sackler Laboratory for Astrophysics at the Leiden Observatory."

Aanvragen

Niet van toepassing.

Het Slingelands Fonds is opgericht in 1915 ingevolge het testament van mr. Th.G.A. Slingelands, oud-kantonrechter te Heusden.

Doel

Het Slingelands Fonds ondersteunt in de eerste plaats de faculteit Natuurkunde, met in het bijzonder de kosmografie, maar ook de faculteiten Rechtsgeleerdheid en Geneeskunde. Uit het Fonds wordt onder andere een aantal bijzondere LUF leerstoelen bekostigd.

Aanvragen

De Commissie Wetenschappelijke Bestedingen (CWB) beslist over besteding (zie: Subsidies). Aanvragen in het kader van het Slingelands Fonds dienen te vallen binnen de termen van deze commissie (zie: Algemene subsidievoorwaarden).

Het Fonds Van Trigt is opgericht ter bevordering van de natuurwetenschappen in het algemeen en de fysiologie van mens, dier en planten in het bijzonder.

Aanvragen

De Commissie Wetenschappelijke Bestedingen (CWB) beslist over besteding. Aanvragen in het kader van het Fonds Van Trigt dienen te vallen binnen de termen van deze commissie. Meer informatie vindt u onder Aanvragen.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie