Leiden University Fund.

nl en

Wiskunde & Natuurwetenschappen

Het Drs J.R.D. Kuikenga Fonds voor Mathematici is opgericht in 1994.

Doel

Het fonds bevordert de studie en het onderzoek op het gebied van de wiskunde, de mechanica en de informatica bij de Universiteit Leiden.

Ingevolge het testament van dr. H. van Trigt, overleden op 10 juli 1965, werd het Leids Universiteits Fonds (LUF) aangewezen als de enige erfgename, ter vorming van een afzonderlijk door haar te beheren en te noemen ‘Fonds van Trigt’. 

Doel

Het fonds heeft tot doel de bevordering van de natuurwetenschappen in het algemeen (Natuurkunde, Scheikunde, Sterrenkunde, Aardkunde, Dierkunde, Plantkunde et cetera) en de fysiologie van de mens, van dieren en van planten in het bijzonder.

Het Frans Arnold Natuurwetenschaps Fonds is in 2021 ingesteld door de heer drs. Frans Arnold en mevrouw Inez Arnold-Overbeeke. 

Doel

Het fonds heeft tot doelstelling het financieel ondersteunen van projecten gericht op zuiver wetenschappelijk onderzoek in één van de natuurwetenschappen.

Het Hakkenberg αβγ - Integratie Fonds is ingesteld op 5 december 2019 met een schenking van mevrouw Anneke Hakkenberg. De gebeurtenissen van de Tweede Wereldoorlog bezorgden haar het inzicht dat vrijheid te verwerven viel door slimmer te zijn dan de soldaten die de stad in bedwang hielden. Zij koos doelbewust voor de studie Wiskunde aan de Universiteit Leiden om de verworven keuzevrijheid van na de oorlog naar eigen inzicht te besteden. Na haar studie zette zij zich in voor toegepast onderzoek om te ontdekken welk aandeel zij als zuiver wiskundige daaraan kon leveren. Dat aandeel bestond uit het verhelderen van teksten op basis van wiskundige inzichten.

Doel

Het fonds heeft tot doel het faciliteren van de toepassing van wiskundige en logische basisbegrippen binnen het gehele spectrum van wetenschappelijke disciplines. Met de wiskunde is wel te bewijzen dat iets niet bestaat of niet kan bestaan, maar niet dat iets wel kan bestaan. Dat is de taak van onderzoekers uit andere vakgebieden die daarvoor over de noodzakelijke kennis en creativiteit beschikken. De resultaten van de samenwerking van onderzoekers uit deze verschillende kennisdomeinen, vraagt om wederzijds begrip van elkaars mogelijkheden en beperkingen. Bij succes is het een gezamenlijke prestatie waarvan de afzonderlijke bijdragen met elkaar zijn verweven.

Elk project dat wiskundige bouwstenen toepast in onderwerpen van wetenschappelijke en/of maatschappelijke relevantie komt in principe in aanmerking voor subsidiëring. Nadruk wordt gelegd op gezamenlijke prestaties, bij voorkeur discipline- en faculteit overstijgend.

Aanvragers kunnen studenten in of buiten de wiskunde zijn die dergelijke projecten ondernemen, alsook de wetenschappers of begeleiders die bijdragen aan de realisatie hiervan.

Ter nagedachtenis aan Krijn Rietveld (1957 - 2018) richtte het LUF samen met Royal DSM de Krijn Rietveld Memorial Innovation Award op ter erkenning en beloning van excellent en innovatief onderzoek. 

Prijs voor beste scriptie, proefschrift of onderzoek

Deze prestigieuze prijs bestaat uit een geldbedrag van € 10.000 en wordt jaarlijks uitgereikt voor de beste scriptie (MSc), proefschrift (PhD) of postdoc-onderzoek aan de Universiteit Leiden op het gebied van biowetenschappen in combinatie met datawetenschappen. De winnaar mag de geldprijs naar eigen inzicht gebruiken, maar zal worden aangemoedigd om deze in te zetten om een connectie te maken tussen zijn of haar wetenschappelijke prestatie en commercieel succes.

Het fonds is opgericht op 17 maart 2015 met een schenking van de heer dr. C.J. Kroese en mevrouw mr. M.A.J. Kroese-Duijsters.

Doel

Het mogelijk maken van een tweejaarlijks symposium aan het Leids Instituut voor Chemisch Onderzoek (LIC), onderdeel van de Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen aan de Universiteit Leiden. Ook is er in 2020 met steun uit het fonds een nieuwe wisselleerstoel ingesteld bij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. De leerstoel Enforcement of Children's Rights sluit aan op de missie van de faculteit om wereldwijd kennis over kinderrechten op te doen, te verspreiden en te ontsluiten.

Ingevolge het testament van Ir. W.E. Kruytbosch, overleden op 11 oktober 1934 te Wassenaar, is aan zijn enige erfgename zijn vrouw de last opgelegd om bij haar overlijden het restant van de nalatenschap te doen uitkeren aan het Leids Universiteits Fonds (LUF). 

Doel

Het Leidsche Sterrewacht Fonds bestemt een deel de middelen aan de bevordering van de sterrenkunde aan de Universiteit Leiden en een deel aan de bevordering van de sterrenkunde in het algemeen, zowel binnen- als buitenlands.

Het Mayo Greenberg Fonds is in 2002 opgericht door mevrouw Naomi Greenberg - Slovin ter herinnering aan haar in 2001 overleden vader, professor J. Mayo Greenberg, en in herdenking van zijn speciale relatie met het Leids Sterrenkundig Observatorium en ter erkenning van zijn krachtige, duurzame belangstelling voor hoger onderwijs in Nederland.

Doel

Het fonds heeft tot doel het creëren en handhaven van een scholarship in de astrophysica, astrochemie en/of de astrobiologie aan het Leids Observatorium. Het scholarship wordt eens in de twee jaar uitgereikt aan een begaafde student, bij voorkeur uit Azië, Afrika of Zuid-Amerika, die financiële ondersteuning nodig heeft.

Het Mej. A.M. Buitendijk Fonds is opgericht na het overlijden van mej. A.M. Buitendijk op 12 september 1950. Het fonds verstrekt beurzen aan wetenschappers en studenten voor onderzoek ten behoeve van het Naturalis Biodiversity Center.

Doel

Het Fonds geeft financiële steun in de bestrijding van de kosten van studiereizen van hen die daarvoor door de directeur van Naturalis zullen worden aangewezen.

Het doel van het Prieneke van Hoeve PhD Fellowship Fund is het mogelijk maken van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van sterrenkunde aan de Sterrewacht Leiden, het sterrenkundig instituut van de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen, met name door het financieren van promotieonderzoek.

Het fonds zal een promotieplaats ondersteunen waarbij:

  1. een excellentie promotiekandidaat zelf een baanbrekend onderwerp voor zijn of haar promotie voorstelt.
  2. bij gelijke geschiktheid de voorkeur uitgaat naar een voorstel van een vrouwelijke promotie-kandidaat. 

Aanvragen

De Commissie Wetenschappelijke Bestedingen (CWB) beslist over besteding. Aanvragen in het kader van het Prieneke van Hoeve PhD Fellowship Fund dienen te vallen binnen de termen van deze commissie. Meer informatie vindt u onder Aanvragen.

Op 15 juli 2009 was het honderd jaar geleden dat Hendrik Casimir werd geboren. Ter herdenking van de honderdste geboortedag van haar man heeft mevrouw J.M. Casimir-Jonker met een schenking het Prof.dr. Hendrik Casimir Fonds ten behoeve van de Casimir Research School ingesteld bij het LUF. 

De Casimir Research School is de graduate school voor interdisciplinaire natuurkunde. Het is een samenwerkingsverband van het Leids Instituut voor Natuurkunde (LION) en het Kavli Institute of Nanoscience van de TU Delft.

Doel

Het mogelijk maken van deelname aan internationale wetenschappelijke bijeenkomsten voor masterstudenten van de Casimir Research School.

Aanvragen

Via Casimir Research School.

Het fonds heeft tot doelstelling het verlenen van financiële ondersteuning aan promovendi op het gebied van Wiskunde en Natuurwetenschappen, door het verstrekken van toelagen.

Het Slingelands Fonds is opgericht in 1915 ingevolge het testament van mr. Th.G.A. Slingelands, oud-kantonrechter te Heusden. Hij liet aan het Leids Universiteits Fonds (LUF) zijn hofstede te Haastrecht na, welke in 1963 verkocht werd.

Doel

Het Slingelands Fonds ondersteunt in de eerste plaats de faculteit Natuurkunde, met in het bijzonder de kosmografie, maar ook de faculteiten Rechtsgeleerdheid en Geneeskunde. 

In de zomer van 2016 stelden Martine en Jaap Mondt het Swaantje Mondt Fonds in. Het fonds draagt de naam Swaantje Mondt ter nagedachtenis aan hun dochter. Het fonds is ingesteld omdat de schenkers het belangrijk vinden dat jonge onderzoekers hun horizon kunnen verbreden in de vorm van een buitenlandreis. In 2020 werd de overeenkomst voor een periode van vijf jaar verlengd.

Jaap Mondt: ‘Met dit fonds willen wij kansen geven aan jong talent. Uit eigen ervaring weten wij hoe belangrijk het is om veel van de wereld te zien: dat vormt je. Tegelijkertijd hebben wij alle twee grote belangstelling voor de wetenschap. Alles komt in dit fonds samen.’

In Leidraad verscheen in 2016 een uitgebreid interview met het echtpaar Mondt over hun fonds. Dat artikel is met deze link in te zien.

De heer en mevrouw Mondt

Doel

De doelstelling van het fonds is buitenlandse promovendi in staat te stellen te studeren en ervaring op te doen aan de Universiteit Leiden en Leidse promovendi in staat te stellen een studieperiode door te brengen in het buitenland. Promovendi van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid of de Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen of de Faculteit Governance and Global Affairs en buitenlandse promovendi die aan een van deze Leidse faculteiten willen studeren, komen voor een subsidie in aanmerking. In bijzondere gevallen kunnen promovendi van andere faculteiten van de Universiteit Leiden een aanvraag indienen.

Dit fonds is ingesteld door het echtpaar mevrouw prof.dr. Ewine van Dishoeck en de heer prof.dr. Tim de Zeeuw. 

Doel

Het fonds heeft tot doel het stimuleren van jong talent in de wetenschap, door middel van:

  1. het toekennen van een jaarlijkse prijs – getiteld de Young Stars Award – voor de beste bachelorstudent van de Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen. Deze wordt uitgereikt door de schenkers op de nieuwjaarsbijeenkomst van de faculteit.
  2. een sterrenkunde outreach- en educatieprogramma op de Nederlandse Antillen. 
  3. een lezing door een jonge, gerenommeerde astronoom.
Deze website maakt gebruik van cookies.