Leids Universiteits Fonds.

nl en

Wiskunde & Natuurwetenschappen

Het Mej. A.M. Buitendijk Fonds is opgericht na het overlijden van mej. A.M. Buitendijk op 12 september 1950. Het fonds verstrekt beurzen aan wetenschappers en studenten voor onderzoek ten behoeve van het Naturalis Biodiversity Center.

Doel

Het Fonds geeft financiële steun in de bestrijding van de kosten van studiereizen van hen die daarvoor door de directeur van Naturalis zullen worden aangewezen.

Op 15 juli 2009 was het honderd jaar geleden dat Hendrik Casimir werd geboren. Ter herdenking van de honderdste geboortedag van haar man heeft mevrouw J.M. Casimir-Jonker met een schenking het Prof.dr. Hendrik Casimir Fonds ten behoeve van de Casimir Research School ingesteld bij het LUF. 

De Casimir Research School is de graduate school voor interdisciplinaire natuurkunde. Het is een samenwerkingsverband van het Leids Instituut voor Natuurkunde (LION) en het Kavli Institute of Nanoscience van de TU Delft.

Doel

Het mogelijk maken van deelname aan internationale wetenschappelijke bijeenkomsten voor masterstudenten van de Casimir Research School.

Aanvragen

Via Casimir Research School.

Het Hakkenberg αβγ - Integratie Fonds is ingesteld op 5 december 2019 met een schenking van mevrouw Anneke Hakkenberg. 

Doel

Het fonds heeft tot doel het faciliteren van de toepassing van wiskundige en logische basisbegrippen binnen het gehele spectrum van wetenschappelijke disciplines. Elk project dat wiskundige bouwstenen toepast in onderwerpen van wetenschappelijke en/of maatschappelijke relevantie komt in principe in aanmerking voor subsidiëring. Aanvragers kunnen studenten in of buiten de wiskunde zijn die dergelijke projecten ondernemen, als ook de wetenschappers of begeleiders die bijdragen aan de realisatie hiervan.

Dit fonds is ingesteld door het echtpaar mevrouw prof.dr. Ewine van Dishoeck en de heer prof.dr. Tim de Zeeuw. 

Doel

Het fonds heeft tot doel het stimuleren van jong talent in de wetenschap, door middel van:

  1. het toekennen van een jaarlijkse prijs – getiteld de Young Stars Award – voor de beste bachelorstudent van de Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen. Deze wordt uitgereikt door de schenkers op de nieuwjaarsbijeenkomst van de faculteit.
  2. een sterrenkunde outreach- en educatieprogramma op de Nederlandse Antillen. 
  3. een lezing door een jonge, gerenommeerde astronoom.

Het doel van het Prieneke van Hoeve PhD Fellowship Fund is het mogelijk maken van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van sterrenkunde aan de Sterrewacht Leiden, het sterrenkundig instituut van de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen, met name door het financieren van promotieonderzoek.

Het fonds zal een promotieplaats ondersteunen waarbij:

  1. een excellentie promotiekandidaat zelf een baanbrekend onderwerp voor zijn of haar promotie voorstelt.
  2. bij gelijke geschiktheid de voorkeur uitgaat naar een voorstel van een vrouwelijke promotie-kandidaat. 

Aanvragen

De Commissie Wetenschappelijke Bestedingen (CWB) beslist over besteding. Aanvragen in het kader van het Prieneke van Hoeve PhD Fellowship Fund dienen te vallen binnen de termen van deze commissie. Meer informatie vindt u onder Aanvragen.

Het fonds is opgericht op 17 maart 2015 met een schenking van de heer dr. C.J. Kroese en mevrouw mr. M.A.J. Kroese-Duijsters.

Doel

Het mogelijk maken van internationaal congresbezoek en/of studie/onderzoeksverblijf voor promovendi van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid of van het Leiden Institute of Chemistry, onderdeel van de Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen aan de Universiteit Leiden. 

Ook mogen aanvragen worden ingediend door onderzoekers, verbonden aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid of het Leids Instituut voor Chemisch Onderzoek (LIC), voor bijzondere onderzoeks- of onderwijsprojecten waarvoor subsidie uit gewone middelen niet beschikbaar is. Deze bestedingen zijn bedoeld voor initiatieven die een meer dan standaard impact hebben op de Leidse vakgebieden. Zowel investeringen in personen (zoals bijvoorbeeld een gasthoogleraarschap) als in apparatuur komen in aanmerking voor subsidie uit het fonds.

Het Drs J.R.D. Kuikenga Fonds voor Mathematici is opgericht in 1994.

Doel

Het fonds bevordert de studie en het onderzoek op het gebied van de wiskunde, de mechanica en de informatica bij de Universiteit Leiden.

Ingevolge het testament van Ir. W.E. Kruytbosch, overleden op 11 oktober 1934 te Wassenaar, is aan zijn enige erfgename zijn vrouw de last opgelegd om bij haar overlijden het restant van de nalatenschap te doen uitkeren aan het Leids Universiteits Fonds (LUF). 

Doel

Het Leidsche Sterrewacht Fonds bestemt een deel de middelen aan de bevordering van de sterrenkunde aan de Universiteit Leiden en een deel aan de bevordering van de sterrenkunde in het algemeen, zowel binnen- als buitenlands.

Het Mayo Greenberg Fonds is in 2002 opgericht door mevrouw Naomi Greenberg - Slovin ter herinnering aan haar in 2001 overleden vader, professor J. Mayo Greenberg, en in herdenking van zijn speciale relatie met het Leids Sterrenkundig Observatorium en ter erkenning van zijn krachtige, duurzame belangstelling voor hoger onderwijs in Nederland.

Doel

Het fonds heeft tot doel het creëren en handhaven van een scholarship in de astrophysica, astrochemie en/of de astrobiologie aan het Leids Observatorium. Het scholarship wordt eens in de twee jaar uitgereikt aan een begaafde student, bij voorkeur uit Azië, Afrika of Zuid-Amerika, die financiële ondersteuning nodig heeft.

Ter nagedachtenis aan Krijn Rietveld (1957 - 2018) richtte het LUF samen met Royal DSM de Krijn Rietveld Memorial Innovation Award op ter erkenning en beloning van excellent en innovatief onderzoek. 

Deze prestigieuze prijs gaat gepaard met een bedrag van €10,000 en zal jaarlijks worden uitgereikt aan de beste masterscriptie (MSc), dissertatie (PhD) of post-doc onderzoek op het gebied van bio-science of data-science in relatie tot voedingsleer. De prijs heeft tot doel om de winnaar te ondersteunen bij die allesbepalende cpnnectie tussen zijn of haar academische prestaties en commercieel en industrieel succes. 

Het fonds heeft tot doelstelling het verlenen van financiële ondersteuning aan promovendi op het gebied van Wiskunde en Natuurwetenschappen, door het verstrekken van toelagen.

In de zomer van 2016 richtten Martine en Jaap Mondt het Swaantje Mondt Fonds op. Het stelt jaarlijks 20.000 euro beschikbaar voor promovendi van de faculteiten Rechtsgeleerdheid en Wiskunde en Natuurwetenschappen om onderzoek te doen in het buitenland. En om buitenlandse promovendi de kans te geven aan deze faculteiten onderzoek te doen.

Het fonds draagt de naam Swaantje Mondt ter nagedachtenis aan de dochter van de heer en mevrouw Mondt. ‘Met dit fonds willen wij kansen geven aan jong talent. Uit eigen ervaring weten wij hoe belangrijk het is om veel van de wereld te zien: dat vormt je. Tegelijkertijd hebben wij alle twee grote belangstelling voor de wetenschap. Alles komt in dit fonds samen,’ aldus Jaap Mondt.

De heer en mevrouw Mondt

Doel

Het fonds is opgericht omdat de schenkers het belangrijk vinden dat jonge onderzoekers hun horizon kunnen verbreden. De doelstelling van het fonds is buitenlandse promovendi in staat te stellen te studeren en ervaring op te doen aan de Universiteit Leiden en Leidse promovendi in staat te stellen een studieperiode door te brengen in het buitenland. Promovendi (incl. contractpromovendi) van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid of de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen en/of buitenlandse promovendi die aan een van deze Leidse faculteiten willen studeren kunnen voor subsidie in aanmerking komen. In bijzondere gevallen kunnen promovendi van andere faculteiten van de Universiteit Leiden een aanvraag indienen.

Het Slingelands Fonds is opgericht in 1915 ingevolge het testament van mr. Th.G.A. Slingelands, oud-kantonrechter te Heusden. Hij liet aan het Leids Universiteits Fonds (LUF) zijn hofstede te Haastrecht na, welke in 1963 verkocht werd.

Doel

Het Slingelands Fonds ondersteunt in de eerste plaats de faculteit Natuurkunde, met in het bijzonder de kosmografie, maar ook de faculteiten Rechtsgeleerdheid en Geneeskunde. 

Ingevolge het testament van dr. H. van Trigt, overleden op 10 juli 1965, werd het Leids Universiteits Fonds (LUF) aangewezen als de enige erfgename, ter vorming van een afzonderlijk door haar te beheren en te noemen ‘Fonds van Trigt’. 

Doel

Het fonds heeft tot doel de bevordering van de natuurwetenschappen in het algemeen (Natuurkunde, Scheikunde, Sterrenkunde, Aardkunde, Dierkunde, Plantkunde et cetera) en de fysiologie van de mens, van dieren en van planten in het bijzonder.

Deze website maakt gebruik van cookies.